0
Δημοσιεύτηκε 19 Νοέ 2012, 09:51   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Κλειστό Γυμναστήριο Στυλίδας: βρέθηκαν τα λεφτά για την κατασκευή του

Το 2007 κατόπιν εισήγησης της Δημάρχου κ. Αλέκας Καραγεώργου – Σχορετσανίτη αποφασίστηκε η εκποίηση οικοπέδου συνολικού εμβαδού 693,13 τ.μ. στη θέση «Πευκάκια» εντός σχεδίου πόλης Στυλίδας. Το προϊόν της εκποίησης, προοριζόταν για την αγορά διώροφου διατηρητέου νεοκλασικού κτιρίου επί της οδού Αγίου Δημητρίου αριθ. 23 εντός σχεδίου πόλης Στυλίδας, ιδιοκτησίας της οικογένειας Αβραάμ.

Κατόπιν δημοπρασίας το εν’ λόγω ακίνητο εκποιήθηκε και εισέπραξε ο δήμος μας το συνολικό

ποσό των 81.000,00€ με τα υπ’ αριθ.285/21-8-2008 και 310/12-9-2008 γραμμάτια είσπραξης του

δημοτικού ταμείου. Από τότε όμως και μέχρι σήμερα, το ποσό αυτό παραμένει στο αποθεματικό

κεφάλαιο του δήμου και μεταφέρεται μέσω του χρηματικού υπολοίπου σε νέα χρήση κάθε έτος,

δεδομένου ότι η αγορά του νεοκλασικού δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Σύμφωνα με το άρθρο 186 παράγραφος 2 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30-6-2006) ορίζεται

ότι: «Ο Δήμος ή η Κοινότητα διαθέτουν το προϊόν της εκποίησης αποκλειστικά και μόνο για την

εκπλήρωση του σκοπού, για τον οποίο έγινε η εκποίηση. Αν τυχόν απομένει υπόλοιπο, διατίθεται για την εκτέλεση έργων. Αποκλείεται η διάθεση του υπολοίπου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών» .

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι η αγορά του ακινήτου δεν επρόκειτο να πραγματοποιηθεί, για λόγους που όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση δεν οφείλονται στο δήμο, στις 9 Νοεμβρίου 2012 το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ενέκρινε την διάθεση του προϊόντος της εκποίησης για την συνέχιση των εργασιών κατασκευής του κλειστού γυμναστηρίου στην Δημοτική Κοινότητα Στυλίδας.


Niki Giannoulidou