0
Δημοσιεύτηκε 17 Δεκ 2013, 15:17   /   ΑΓΡΟΤΙΚΑ
 
 

3η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μέτρου 123 Α: Αύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων

ΜΕΤΡΟ 123Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

3η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μέτρου 123 Α:

Αύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων

 

Προκηρύχθηκε το Μέτρο 123 Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, που αφορά την ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος, αυγών – πουλερικών, μελιού, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, σηροτροφίας- σαλιγκαροτροφίας, ζωοτροφών, σπόρων, ανθέων, αρωματικών  & φαρμακευτικών φυτών. 

Οι υποβολές προτάσεων ξεκινούν την 30η Δεκεμβρίου 2013 και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της πρόσκλησης που έχει οριστεί σε 100.000.000 € .

 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι πολύ μικρές, μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. €.

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης πρέπει:

 • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 • να μην εκκρεμεί εις βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης για παραβάσεις σε ομοειδής δραστηριότητες
 • να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις για την διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 244/1-10-04).
 • να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας
 • να υποβάλλουν στα επενδυτικά τους σχέδια δαπάνες που δεν έχουν υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί ούτε θα υποβληθούν για ένταξη σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • να υποβάλλουν αυτόνομα και λειτουργικά επενδυτικά σχέδια με ολοκληρωμένο χαρακτήρα
 • να μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα
 • να περιγράφουν εκτενώς και με σαφήνεια τον τρόπο κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, με ίδια κεφάλαια ή και δανεισμό. Σημειώνεται ότι το ύψος των ιδίων κεφαλαίων δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 25% του αιτούμενου κόστους της επένδυσης.
 • να μην είναι υπό ίδρυση

Μέσω του προγράμματος ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος, αυγών – πουλερικών, διαφόρων ζώων, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, άνθεων, ζωτροφών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών & αρωματικών φυτών.

Το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 100.000.000,00 €. Το ποσό των προς διάθεση πόρων δύναται να αυξηθεί περαιτέρω, εάν προκύψουν αδιάθετοι ή επιπλέον πόροι.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης στο ανωτέρω Μέτρο καθ΄όλη τη διάρκεια ισχύος του Π. Α. Α της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων και δύνανται, εάν το επιθυμούν, να ξεκινήσουν τις εργασίες υλοποίησης με δική τους ευθύνη, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης ενίσχυσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.opekepe.gr .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω:

 1. του συστήματος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης «1540» του Υπ.Α.Α.Τ.,
 2. της Υπηρεσίας ψηφιακών αιτημάτων του Υπ.Α.Α.Τ. και
 3. των διαδικτυκών τόπων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr

 

Ποσοστά Ενίσχυσης

Κατάταξη Περιφερειών

Περιφέρειες

Ποσό επένδυσης ή Τμήμα Επένδυσης (€)

Ποσοστό Επιδότησης

Περιφέρειες Στόχου μη Σύγκλισης

Στερεά Ελλάδα

από 100.000 έως 6.000.000

40%

από 6.000.000 έως 10.000.000

35%

Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης

Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα

Κεντρική Μακεδονία

Δυτική Μακεδονία

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη

Ήπειρος

Ιόνια Νησιά

Θεσσαλία

από 100.000 έως 1.500.000

50%

από 1.500.000 έως 3.000.000

45%

από 3.000.000 έως 6.000.000

40%

από 6.000.000 έως 10.000.000

35%

Νησιά του Αιγαίου Πελάγους (εκτός Κρήτης & Εύβοιας)

Βόρειο & Νότιο Αιγαίο

από 100.000 έως 1.500.000

65%

από 1.500.000 έως 3.000.000

60%

από 3.000.000 έως 6.000.000

50%

από 6.000.000 έως 10.000.000

35%

 

 

Η έναρξη ισχύος της πρόσκλησης ξεκινά από την 30η /12/2013.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ


Niki Giannoulidou