Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024
Μυρμιδόνες Στυλίδας • Αθλητικός Σύλλογος MMA
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

Η απάντηση της Ένωσης Γεωπόνων Φθιώτιδας στην ανακοίνωση του Α.Ε.Σ. Στυλίδας


ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 01/08/2017
Με χαρά ενημερωθήκαμε ότι ο ΑΕΣΣ επιθυμεί να μην δημιουργηθεί σύγχυση σε συνεταιρισμένους αγρότες εξαιτίας νομικής “αταξίας” ως προς τις υποχρεώσεις των μελών για την ετήσια δήλωση ΟΣΔΕ. Στο επίπεδο αυτό ως Ένωση Γεωπόνων Φθιώτιδας επισημαίνουμε και ρωτάμε:

Όταν ο συνεταιρισμός υποχρεώνει τα μέλη του να καταβάλουν σ’ αυτόν μεγαλύτερη αμοιβή για ισοδύναμη πράξη παραβαίνει την περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 “Περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού” (1) (δείτε στο τέλος το άρθρο ) και τα άρθρα 281(2) και 179(3) Αστικού Κώδικα απειλώντας ότι θα τα διαγράψει ή όχι;

Όταν ο συνεταιρισμός υποχρεώνει τα μέλη του να καταβάλουν σ’ αυτόν μεγαλύτερη αμοιβή για ισοδύναμη πράξη, αλλιώς δεν θα παραλάβει την παραγωγή του απειλώντας δια της διαγραφής του παραγωγού, παραβαίνει την περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011(4) και τα άρθρα 179 και 281 Αστικού Κώδικα ή όχι;

Όταν ο ελαιουργικός συνεταιρισμός που έχει δεσπόζουσα θέση στους ελαιοπαραγωγούς Φθιώτιδας επιβάλει για την αγορά του παραγόμενου προϊόντος την καταβολή μεγαλύτερης προμήθειας για την ετήσια δήλωση ΟΣΔΕ παραβαίνει ή όχι τις παραγράφους γ και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 3959/2011(5);.

Όταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 74137/26-4-2016 έγγραφο του προς όλους τους πιστοποιημένους φορείς όπως η Ένωση Γεωπόνων και ο ΑΕΣΣ με το οποίο υποδείκνυε ότι: “όλοι οι παραγωγοί έχουν δυνατότητα ελεύθερης επιλογής του Φορέα μέσω του οποίου θα υποβάλλουν την αίτησή τους χωρίς να δεσμεύονται από την επιλογή τους κατά τα προηγούμενα έτη” παρανόμησε ή έλαβε υπόψη του τα προηγούμενα;

Η τιμωρία της διαγραφής του μέλους επειδή επέλεξε να αγοράσει αλλού μία υπηρεσία είναι σύμφωνη με το συνεταιριστικό πνεύμα και τον σκοπό του συνεταιριστικού κινήματος και το καταστατικό του ΑΕΣΣ;  

Το ΔΣ συνεταιρισμού πώς αντιλαμβάνεται το οικονομικό όφελος των μελών του;

Το ΔΣ συνεταιρισμού σχεδιάζει να υποχρεώσει τα μέλη του να αγοράζουν και άλλες υπηρεσίες ακριβότερα απ’ ότι στον ανταγωνισμό; άλλως θα τους διαγράψει ή αυτό αφορούσε μόνο την ετήσια δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος 2017;

Ασφαλώς αρμοδιότερη όλων να ελέγξει εάν οι πρακτικές αυτές είναι σύννομες και εάν προστατεύεται το συμφέρον των παραγωγών είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού… Ποιά τύχη θα έχει εκεί το επιχείρημα ότι τα μέλη έχουν υποχρέωση να συναλλάσσονται σε κάθε υπηρεσία που προσφέρει ο συνεταιρισμός άνευ άλλου τινός;

Τέλος, στο καταστατικό του ΑΕΣΣ και στο άρθρο 8 του Ν. 4384/2016 που αφορά τους αγροτικούς συνεταιρισμούς ορίζεται ότι στο καταστατικό του ΑΣ προβλέπεται το ποσοστό της παραγωγής που το κάθε μέλος υποχρεούται να παραδίδει στον ΑΣ, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του ογδόντα τοις εκατό (80%) της ετήσιας παραγωγής του μέλους. Η γενική συνέλευση του ΑΣ αποφασίζει κάθε χρόνο για τον όγκο των προϊόντων, αυτούσιων ή μεταποιημένων, που πρόκειται να εμπορευθεί, σύμφωνα με την παραγωγή του κάθε μέλους. Στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι: 4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 13 και την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 14, το μέλος μπορεί να απαλλάσσεται από την υποχρέωση της παραγράφου 3, εφόσον: α) έχει αντικειμενική αδυναμία να εκπληρώσει την ανωτέρω υποχρέωση ή συντρέχουν άλλοι σοβαροί λόγοι, β) πριν από την ένταξή του στον ΑΣ είχε συνάψει αποδεδειγμένα συμβάσεις πώλησης των προϊόντων τους σε τρίτους, εφόσον ο ΑΣ έχει ενημερωθεί έγκαιρα για τη διάρκεια, τον όγκο παραγωγής και τις λοιπές λεπτομέρειες της σύμβασης και γ) ο ΑΣ αδυνατεί να απορροφήσει την προσφερόμενη παραγωγή. Άρα θα έπρεπε όλα τα προηγούμενα χρόνια το ΔΣ να συγκαλεί ΓΣ όπου με αυξημένη απαρτία να λαμβάνει απόφαση από την ΓΣ για την μη απορρόφηση του 80% της παραγωγής. Δεν γνωρίζουμε αν το έκανε. Σε εκείνη την ΓΣ ασφαλώς θα τίθονταν το ερώτημα για ποιόν λόγο δεν φροντίζει να απορροφήσει το 80% της παραγωγής αντί να καταναλώνει τον χρόνο του σε μη νόμιμες κλήσεις σε απολογία των μελών του.

Ασφαλώς αρμοδιότερη όλων να ελέγξει εάν οι πρακτικές αυτές είναι σύννομες και εάν προστατεύεται το συμφέρον των παραγωγών είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού…

​Λαμία 31.7.2017

Για την Ένωση Γεωπόνων

ΑΡΘΡΑ

(1) Νόμος 3959/2011: Προστασία του ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Άρθρο 1 Απαγορευμένες συμπράξεις 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, απαγορεύονται όλες οι συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων και όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού στην Ελληνική Επικράτεια, και ιδίως εκείνες οι οποίες συνίστανται: α) στον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής. β) στον περιορισμό ή στον έλεγχο της παραγωγής, της διάθεσης, της τεχνολογικής ανάπτυξης ή των επενδύσεων γ) στην κατανομή των αγορών ή των πηγών εφοδιασμού. δ) στην εφαρμογή στο εμπόριο άνισων όρων για ισοδύναμες παροχές, ιδίως στην αδικαιολόγητη άρνηση πώλησης, αγοράς ή άλλης συναλλαγής, κατά τρόπο που δυσχεραίνει τη λειτουργία του ανταγωνισμού. ε) στην εξάρτηση της σύναψης συμβάσεων από την αποδοχή, εκ μέρους των συναλλασσόμενων, πρόσθετων παροχών, οι οποίες από τη φύση τους ή σύμφωνα με τις εμπορικές συνήθειες δεν συνδέονται με το αντικείμενο των συμβάσεων αυτών.

(2) `Άρθρο 281 ΑΚ: Η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος.

(3) `Άρθρο 179 ΑΚ: Άκυρη ως αντίθετη προς τα χρηστά ήθη είναι ιδίως η δικαιοπραξία με την οποία δεσμεύεται υπερβολικά η ελευθερία του προσώπου ή η δικαιοπραξία με την οποία εκμεταλλεύεται κάποιος την ανάγκη, την κουφότητα ή την απειρία του άλλου και πετυχαίνει έτσι να συνομολογήσει ή να πάρει για τον εαυτό του ή τρίτο, για κάποια παροχή, περιουσιακά ωφελήματα, που, κατά τις περιστάσεις, βρίσκονται σε φανερή δυσαναλογία προς την παροχή.

 

(4) Ν 3959/2011: Προστασία του ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Άρθρο 1 Απαγορευμένες συμπράξεις 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, απαγορεύονται όλες οι συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων και όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού στην Ελληνική Επικράτεια, και ιδίως εκείνες οι οποίες συνίστανται: α) στον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής. β) στον περιορισμό ή στον έλεγχο της παραγωγής, της διάθεσης, της τεχνολογικής ανάπτυξης ή των επενδύσεων γ) στην κατανομή των αγορών ή των πηγών εφοδιασμού. δ) στην εφαρμογή στο εμπόριο άνισων όρων για ισοδύναμες παροχές, ιδίως στην αδικαιολόγητη άρνηση πώλησης, αγοράς ή άλλης συναλλαγής, κατά τρόπο που δυσχεραίνει τη λειτουργία του ανταγωνισμού. ε) στην εξάρτηση της σύναψης συμβάσεων από την αποδοχή, εκ μέρους των συναλλασσόμενων, πρόσθετων παροχών, οι οποίες από τη φύση τους ή σύμφωνα με τις εμπορικές συνήθειες δεν συνδέονται με το αντικείμενο των συμβάσεων αυτών.

(5) Ν 3959/2011: Προστασία του ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 2 Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης

1. Απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις της δεσπόζουσας θέσης στο σύνολο ή μέρος της αγοράς της Ελληνικής Επικράτειας.

2. Η καταχρηστική αυτή εκμετάλλευση μπορεί να συνίσταται ιδίως: α) στην άμεση ή έμμεση επιβολή μη εύλογων τιμών αγοράς ή πωλήσεως ή άλλων όρων συναλλαγής. β) στον περιορισμό της παραγωγής, της διάθεσης ή της τεχνολογικής ανάπτυξης με ζημία των καταναλωτών. γ) στην εφαρμογή στο εμπόριο άνισων όρων για ισοδύναμες παροχές, ιδίως στην αδικαιολόγητη άρνηση πώλησης, αγοράς ή άλλης συναλλαγής, με αποτέλεσμα να περιέρχονται ορισμένες επιχειρήσεις σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό. δ) στην εξάρτηση της σύναψης συμβάσεων από την αποδοχή, εκ μέρους των συναλλασσόμενων, πρόσθετων παροχών, οι οποίες από τη φύση τους ή σύμφωνα με τις εμπορικές συνήθειες δεν συνδέονται με το αντικείμενο των συμβάσεων αυτών.

- Διαφήμιση -

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


Τελευταία Νέα

Διακοπή νερού την Τετάρτη 19/6 στη Στυλίδα

Σας ενημερώνουμε ότι αύριο, Τετάρτη 19/06/2024, λόγω εργασιών αποκατάστασης βλάβης σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης επί της οδού Φίλωνος, στην Στυλίδα, θα...
- Διαφήμιση -
Stylida FM • Ραδιοφωνικός Σταθμός

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -
Kalantzis Bros • Αποφράξεις - Μεταφορές Λυμάτων