0
Δημοσιεύτηκε 17 Ιούλ 2012, 22:18   /   ΑΓΡΟΤΙΚΑ
 
 

Κανονισμός για τις άμεσες ενισχύσεις των αγροτών του 2013

Δημοσιεύθηκε ο νέος κανονισμός για τις άμεσες ενισχύσεις των αγροτών του 2013 που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ, ως μεταβατικό στάδιο εν όψει των κανονισμών της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που θα ισχύσουν από το 2014,

αφού το Συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών, που συνεδρίασε την Τρίτη (10 Ιουνίου) στις Βρυξέλλες, ενέκρινε τροποποιήσεις του σχετικού κανονισμού 73/2009 περί υποχρεωτικής προοδευτικής μείωσης των άμεσων ενισχύσεων (διαφοροποίηση). Πρόκειται για τροποποιήσεις που έγιναν μετά από συμφωνία, σε πρώτη ανάγνωση, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Όπως αναφέρει ο νέος Κανονισμός, προκειμένου να διατηρηθεί το ποσό των άμεσων ενισχύσεων για το ημερολογιακό έτος 2013 σε επίπεδο παρόμοιο με αυτό του 2012, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της προοδευτικής εισαγωγής των άμεσων ενισχύσεων στα νέα κράτη μέλη, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, είναι σκόπιμο να καθιερωθεί, για το ημερολογιακό έτος 2013, μηχανισμός προσαρμογής, ισοδυνάμου αποτελέσματος με εκείνο της διαφοροποίησης και των καθαρών ανώτατων ορίων.

Έτσι τα ποσά των άμεσων ενισχύσεων που πρόκειται να χορηγηθούν σε έναν γεωργό κατά το ημερολογιακό έτος 2013 και υπερβαίνουν τα 5 000 ευρώ μειώνονται κατά 10 %. Η μείωση αυξάνεται κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες όσον αφορά τα ποσά που υπερβαίνουν τα 300.000 ευρώ.

Οι μειώσεις αυτές δεν εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις που χορηγούνται στους γεωργούς στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, στα Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα, στις Αζόρες και τη Μαδέρα, καθώς και στις Κανάριες Νήσους και στα νησιά του Αιγαίου.

Διαβάστε ολόκληρο τον Κανονισμό


Niki Giannoulidou