Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, 2023
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

Στους Δήμους η υποβολή αιτήσεων για τα ΠΣΕΑ του 2011

tn_10439576_522796301180350_1082077913_nΜετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοσιεύθηκε η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ2259/Β/20-8-2014) για το   πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές  τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (πλημμύρες) δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις, παγετό, χιόνι, χαλάζι) και  ασθένειες (περονόσπορο στα αμπέλια) ως αποτέλεσμα δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος – Δεκέμβριος  2011.»

Ο ΕΛ.Γ.Α. με την παρούσα Ανακοίνωση καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις, από Δευτέρα 1-9-2014 έως και Τρίτη  30-9-2014, για το σύνολο των γεωργοκτηνοτροφικών τους εκμεταλλεύσεων που ζημιώθηκαν το  έτος 2011 από τα προαναφερόμενα αίτια,  σύμφωνα με τις επιλέξιμες αναγγελίες των  επισυναπτόμενων  παραρτημάτων ( Παράρτημα Α-πίνακας αναγγελιών που τεκμηριώνονται μετεωρολογικά για το  έτος 2011, Παράρτημα Β-πίνακας επιλέξιμων Π. Ενοτήτων για ζημιές από περονόσπορο στα αμπέλια, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Χώρας από τις αρμόδιες  Δ/νσεις   Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) και το  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), τα οποία  διαβιβάσθηκαν στον ΕΛ.Γ.Α με το αριθμ. πρωτ.3533/105548/21-8-2014 σχετικό έγγραφο του ΥπΑΑΤ)

 xalazi

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Κάθε κάτοχος (ιδιοκτήτης ή μισθωτής) γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης υποβάλει, ο ίδιος ή με τρίτο πρόσωπο, μία αίτηση (φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που υποχρεούται να προσκομίσει και τα οποία καθορίζονται, κατά περίπτωση,  αναλυτικότερα παρακάτω), στο Δήμο που βρίσκεται η ζημιωθείσα γεωργοκτηνοτροφική του εκμετάλλευση, έστω και αν έχει εκμεταλλεύσεις σε περισσότερες της μίας Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες του ίδιου Δήμου. Αν υπάρχουν ζημιωθείσες εκμεταλλεύσεις, του ιδίου παραγωγού, και σε άλλο Δήμο της χώρας, τότε πρέπει να υποβληθεί και άλλη (νέα) αίτηση (στο Δήμο που ανήκουν), χωρίς την υποβολή πλήρους φακέλου, με την προϋπόθεση ότι θα επισημαίνεται ο Δήμος στην οποία υποβλήθηκε ο πλήρης φάκελος και ότι τα δικαιολογητικά θα καλύπτουν το σύνολο των εκμεταλλεύσεών του σε όλους τους Δήμους.

Η αίτηση συντάσσεται σε ειδικό έντυπο αναλόγως του είδους της ζημιάς:
–    Έντυπο Α για Φυτική Παραγωγή και Φυτικό Κεφάλαιο
–   Έντυπο Γ για Πάγιο Κεφάλαιο
–    Έντυπο Δ για Αποθηκευμένα προϊόντα και ζωοτροφές.

Στην αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφεται:
–   το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου
–    οι αριθμοί: φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.),
–    ο αριθμός λογαριασμού τραπέζης
–    η διεύθυνση κατοικίας
–    το τηλέφωνο (σταθερό και κινητό)
–    τα στοιχεία της εκμετάλλευσης (σύμφωνα με το έντυπο)

Η αίτηση χορήγησης ενίσχυσης  και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται από τον Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. ατελώς. Η αίτηση θα πρωτοκολλείται και θα δίνεται στον αιτούντα πρωτοκολλημένο αντίγραφό της.
Οι Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α δεν θα παραλαμβάνουν Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά.
Εκπρόθεσμες αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης δεν γίνονται δεκτές.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση του προγράμματος (ΦΕΚ 2259/Β/2014), τα έντυπα, το υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης καθώς και η παρούσα Ανακοίνωση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α www.elga.gr

Α.ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ) ΚΑΙ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΕΣ, ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ, ΠΑΓΕΤΟ, ΧΙΟΝΙ,  ΧΑΛΑΖΙ) ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

Ι. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Με την υποβολή της  αίτησης χορήγησης ενίσχυσης  και προκειμένου για φυσικά πρόσωπα  θα επισυνάπτονται και τα εξής δικαιολογητικά:
1.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2.    Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, όπου θα φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός λογαριασμού.
3.    Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου Ο.Γ.Α (εφόσον υπάρχει), όπου θα διακρίνονται τα στοιχεία του αιτούντα και η σχετική θεώρηση για το έτος ζημιάς (2011). Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμα εκδοθεί βιβλιάριο θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση του Ο.Γ.Α.
4.    Φωτοαντίγραφο της  δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του οικονομικού έτους  2011 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2010)  καθώς και του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος. Εάν  η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβλήθηκε χειρόγραφα, θα προσκομίζεται ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτής από το αντίγραφο που έχει θεωρηθεί από τη Δ.Ο.Υ. Εάν  η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, θα προσκομίζεται η εκτύπωση αυτής  από το σύστημα TAXISNET, καθώς και η  βεβαίωση καταχώρησης.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν ήταν υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το έτος  2011, πρέπει να προσκομίσει σχετική υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναγράφεται  και το Α.Φ.Μ του.
5.    Τίτλοι κατοχής της εκμετάλλευσης και συγκεκριμένα:
Ι.  Για όσες  εκμεταλλεύσεις εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α, η κατοχή αποδεικνύεται από τη  Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής του έτους  2011, όπως αυτή τηρείται στα αρχεία του ΕΛ.Γ.Α και δεν απαιτείται η προσκόμισή της.
ΙΙ.  Για όσες εκμεταλλεύσεις δεν εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α η κατοχή αποδεικνύεται από:
α) νόμιμους  τίτλους  ιδιοκτησίας – σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του    αστικού κώδικα, που έχουν μεταγραφεί- συνοδευόμενοι από πρόσφατο αντίγραφο μερίδας από το Υποθηκοφυλακείο, ή/και
β) Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9)
γ)  μισθωτήρια συμβόλαια, ή/και
δ)  χρησιδάνειο, μόνο μεταξύ συζύγων και γονέων –τέκνων.
6.    Φωτοαντίγραφο  της απόφασης ένταξης,  για τους νέους αγρότες.
7.    Φωτοαντίγραφο  του μητρώου εκμετάλλευσης, για τους παραγωγούς που  υποβάλουν αίτηση για ζημιά που υπέστη η κτηνοτροφική τους μονάδα.
8.    Φωτοαντίγραφα των σχετικών αδειών, κατά περίπτωση, για τους παραγωγούς που υποβάλουν αίτηση για ζημιά που υπέστησαν σε πάγιο κεφάλαιο (πχ αδειών λειτουργίας, ίδρυσης, οικοδομική, έγκριση τύπου για τα θερμοκήπια, εγγύηση του κατασκευαστή κλπ).
9.    Φωτοαντίγραφο ασφαλιστήριου συμβολαίου, για όσες γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις δεν εμπίπτουν στο καθεστώς υποχρεωτικής ασφάλισης από τον ΕΛ.Γ.Α, που να καλύπτει κύρια στοιχεία της εκμετάλλευσης τους κατά τη χρονική περίοδο που ζημιώθηκε η εκμετάλλευση.
10.    Υπεύθυνη δήλωση, για ζημιές σε αποθηκευμένα εξ’ αγοράς προϊόντα, με την οποία  θα συνυποβάλλονται τα παραστατικά αγοράς (τιμολόγια, δελτία αποστολής ή ότι άλλο προβλέπεται από τον Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων), με τις ποσότητες των προϊόντων, το είδος αυτών και με ημερομηνία αγοράς προγενέστερης της ζημιάς.  Σημειώνουμε ότι αγοραπωλησίες μεταξύ συζύγων και συγγενών 1ου και 2ου βαθμού δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΙΙ.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Με την υποβολή της αίτησης  χορήγησης ενίσχυσης και προκειμένου για Νομικά πρόσωπα θα επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.    Φωτοαντίγραφο  του Καταστατικού  της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεων  του.
2.    Φωτοαντίγραφο του Μετοχολογίου και των φορολογικών δηλώσεων οικονομικού έτους 2011 με τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα των μετόχων.
3.    Φωτοαντίγραφο της  πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, όπου θα φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός λογαριασμού.
4.    Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης  φορολογίας εισοδήματος και του Μηχανογραφικού Δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (έντυπο Ε3) ή Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΟΕ, ΕΕ, Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών Εταιριών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών (έντυπο Ε5) –κατά περίπτωση,   για το οικονομικό έτος 2011.
5.     Φωτοαντίγραφο της δήλωσης ακίνητης περιουσίας της εταιρείας ή του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης.
6.    Φωτοαντίγραφα των σχετικών  αδειών κατά περίπτωση για ζημιά σε  πάγιο κεφάλαιο (πχ αδειών λειτουργίας, ίδρυσης, οικοδομική, έγκριση τύπου για τα θερμοκήπια, εγγύηση του κατασκευαστή κλπ).

7.    Φωτοαντίγραφο Φορολογικής  και ασφαλιστικής  ενημερότητας.
8.    Φωτοαντίγραφο Ασφαλιστήριου συμβολαίου,  που να αποδεικνύει ότι κύρια στοιχεία της εκμετάλλευσης είναι ασφαλισμένα, εφόσον χρειάζεται.

ΙΙΙ.  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά φυσικών και νομικών προσώπων  υποβάλλονται συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία  θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των προσκομισθέντων εγγράφων και  ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ενίσχυσης. (υπόδειγμα με το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης, έχει αποσταλεί στους Δήμους)

IV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Οι χορηγούμενες ενισχύσεις διακρίνονται σε:
•    Ενίσχυση για ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου καθώς και συμπληρωματική ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος λόγω της ανασύστασης του φυτικού κεφαλαίου
•    Ενίσχυση για απώλεια φυτικής παραγωγής
•    Ενίσχυση για αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου
•    Ενίσχυση για καταστροφή  αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων και ζωοτροφών
Βασική προϋπόθεση για την καταβολή των ενισχύσεων είναι το επίπεδο των ζημιών, να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται στο 30% των ομοειδών ειδών  σε επίπεδο παραγωγού.

V. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
1.  Δικαιούχοι των ανωτέρω ενισχύσεων μπορεί να κριθούν φυσικά πρόσωπα που:
–    Είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε).
–    Δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί ασυμβίβαστη.
–    Είναι νόμιμοι κάτοχοι της εκμετάλλευσης τη στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο.
–    Έχουν δηλώσει τις ζημειωθείσες εκμεταλλεύσεις στο έντυπο της ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής (εφόσον εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α) του έτους 2011 και έχουν εκπληρώσει πλήρως τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις στον ΕΛ.Γ.Α.
–      Παρουσιάζουν γεωργικό εισόδημα από την εκμετάλλευση που ζημιώθηκε.
–    Είναι μόνιμοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της εκμετάλλευσης (έως 150 χλμ.) με εξαίρεση τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους και μελισσοτρόφους και τους κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων εντατικής μορφής.
–    Είναι γεωργοί, δηλαδή ανήκουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
–    Γεωργοί  κατά κύρια απασχόληση, που  είναι δηλαδή  ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και το ατομικό γεωργικό τους εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το ατομικό  εξωγεωργικό τους εισόδημα  ή
–   Νέοι αγρότες, εφόσον η ένταξη έγινε πριν την επέλευση του ζημιογόνου αιτίου, τούτου αποδεικνυόμενου με την υποβολή της σχετικής απόφασης ένταξης  ή
–  Γεωργοί μη κατά κύρια απασχόληση, καθώς επίσης  μικροεπαγγελματίες και μικροεισοδηματίες, που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και το ατομικό εξωγεωργικό τους εισόδημα είναι μικρότερο από το Εισόδημα Αναφοράς (15.000 €) ή
–   Συνταξιούχοι  οποιουδήποτε ταμείου, που το  ατομικό εξωγεωργικό τους εισόδημά είναι μικρότερο από το Εισόδημα Αναφοράς (15.000 €) ή
–    Μικροεπαγγελματίες, Μικροεισοδηματίες, Περιστασιακοί εργάτες, μερικής απασχόλησης μισθωτοί, άνεργοι κλπ,  που το ατομικό εξωγεωργικό τους εισόδημά δεν ξεπερνά το 1/3 του εισοδήματος αναφοράς (δηλ. 5.000 €).
–    Το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα (γεωργικό και εξωγεωργικό) δεν ξεπερνά το τριπλάσιο του εισοδήματος αναφοράς (45.000 €), εκτός των περιπτώσεων που το γεωργικό οικογενειακό τους εισόδημα είναι μεγαλύτερο του εξωγεωργικού οικογενειακού εισοδήματος.
2.  Δικαιούχοι των ανωτέρω ενισχύσεων μπορεί να κριθούν νομικά πρόσωπα που:
–    Έχουν νομική προσωπικότητα και λειτουργούν  τουλάχιστον ένα έτος με οικονομικά αποτελέσματα.
–    Οι εταίροι ή τα μέλη που κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι  άλλου κράτους -μέλους της Ε.Ε.
–    Δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί ασυμβίβαστη.
–    Είναι κάτοχοι της εκμετάλλευσης τη στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο.
–    Η κύρια δραστηριότητά τους είναι η άσκηση της γεωργίας και  παρουσιάζουν γεωργικό εισόδημα από την εκμετάλλευση που ζημιώθηκε.
–    Οι εταίροι ή τα μέλη που κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών είναι γεωργοί (το καταστατικό απαγορεύει τη μεταβίβαση μετοχών σε πρόσωπα που δεν ασκούν γεωργία, στο βαθμό που ανατρέπεται ο περιοριστικός όρος της πλειοψηφίας).
–    Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
–    Έχουν  έδρα στην ευρύτερη περιοχή της εκμετάλλευσης με εξαίρεση τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις εντατικής μορφής.
3.  Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης μόνο για την ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου, δύνανται να κριθούν φυσικά πρόσωπα που δεν υπάγονται στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
•    είναι Έλληνες υπήκοοι ή άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε.
•    δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί ασυμβίβαστη
•    είναι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης τη στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο
•    παρουσιάζουν γεωργικό εισόδημα από την εκμετάλλευση που ζημιώθηκε
•    το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα (γεωργικό και εξωγεωργικό) δεν είναι μεγαλύτερο από το  τριπλάσιο του Εισοδήματος Αναφοράς (δηλ. μεγαλύτερο από 45.000 €) εκτός των περιπτώσεων που το Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδημα είναι μεγαλύτερο του Εξωγεωργικού Οικογενειακού Εισοδήματος.


Β. ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΥ ΣΤΙΣ  ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Ι. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Με την υποβολή της  αίτησης χορήγησης και προκειμένου για φυσικά πρόσωπα  θα επισυνάπτονται και τα εξής δικαιολογητικά:
1.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2.    Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, όπου θα φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός λογαριασμού.
3.    Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου Ο.Γ.Α (εφόσον υπάρχει), όπου θα διακρίνονται τα στοιχεία του αιτούντα και η σχετική θεώρηση για το έτος ζημιάς (2011). Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμα εκδοθεί βιβλιάριο θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση του Ο.Γ.Α.
4.    Φωτοαντίγραφο της  δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του οικονομικού έτους  2011 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2010)  καθώς και του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος. Εάν  η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβλήθηκε χειρόγραφα, θα προσκομίζεται ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτής από το αντίγραφο που έχει θεωρηθεί από τη Δ.Ο.Υ. Εάν  η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, θα προσκομίζεται η εκτύπωση αυτής  από το σύστημα TAXISNET, καθώς και η  βεβαίωση καταχώρησης.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν ήταν υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το έτος  2011, πρέπει να προσκομίσει σχετική υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναγράφεται  και το Α.Φ.Μ του.
5.    Φωτοαντίγραφο  της απόφασης ένταξης,  για τους νέους αγρότες.
6.    Πιστοποιητικό προϊόντος  βιολογικής προέλευσης, από τους διαπιστευμένους  Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης.

ΙΙ.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Με την υποβολή της αίτησης  χορήγησης ενίσχυσης και προκειμένου για Νομικά πρόσωπα θα επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.    Φωτοαντίγραφο  του Καταστατικού  της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεων  του.
2.    Φωτοαντίγραφο του Μετοχολογίου και των φορολογικών δηλώσεων οικονομικού έτους 2011 με τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα των μετόχων.
3.    Φωτοαντίγραφο της  πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, όπου θα φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός λογαριασμού.
4.    Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης  φορολογίας εισοδήματος και του Μηχανογραφικού Δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (έντυπο Ε3) ή Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΟΕ, ΕΕ, Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών Εταιριών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών (έντυπο Ε5) –κατά περίπτωση – για το οικονομικό έτος 2011.
5.    Φωτοαντίγραφο Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας.
6.    Πιστοποιητικό προϊόντος  βιολογικής προέλευσης, από τους διαπιστευμένους  Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης.

ΙΙΙ.  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά φυσικών και νομικών προσώπων  υποβάλλονται συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των προσκομισθέντων εγγράφων καθώς επίσης ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ενίσχυσης. (υπόδειγμα με το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης, έχει αποσταλεί στους Δήμους)

IV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Οι χορηγούμενες ενισχύσεις αφορούν ενίσχυση για απώλεια φυτικής παραγωγής από προσβολή περονόσπορου στις καλλιέργειες αμπέλου (οινοποιϊας, επιτραπέζια, σταφίδες)   και βασική προϋπόθεση για την καταβολή της  είναι το επίπεδο των ζημιών, να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται στο 30% των ομοειδών ειδών σε επίπεδο παραγωγού.
1.  Δικαιούχοι ενίσχυσης απώλειας παραγωγής  μπορεί να κριθούν φυσικά πρόσωπα που:
–    Είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε).
–    Έχουν δηλώσει τα αμπελοτεμάχια τους στη Δήλωση Καλλιέργειας /Εκτροφής του έτους 2011  και να έχουν ξοφλήσει  τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις
–    Είναι γεωργοί, δηλαδή ανήκουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
–   Γεωργοί  κατά κύρια απασχόληση, που  είναι δηλαδή  ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και το ατομικό γεωργικό τους εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το ατομικό  εξωγεωργικό τους εισόδημα  ή
–     Νέοι αγρότες, εφόσον η ένταξη έγινε πριν την επέλευση του ζημιογόνου αιτίου, τούτου αποδεικνυόμενου με την υποβολή της σχετικής απόφασης ένταξης  ή
–    Γεωργοί μη κατά κύρια απασχόληση, καθώς επίσης  μικροεπαγγελματίες και μικροεισοδηματίες, που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και το ατομικό εξωγεωργικό τους εισόδημα είναι μικρότερο από το Εισόδημα Αναφοράς (15.000€) ή
–    Συνταξιούχοι  οποιουδήποτε ταμείου, που το  ατομικό εξωγεωργικό τους εισόδημά είναι μικρότερο από το Εισόδημα Αναφοράς (15.000 €) ή
–    Μικροεπαγγελματίες, Μικροεισοδηματίες, Περιστασιακοί εργάτες, μερικής απασχόλησης μισθωτοί, άνεργοι κλπ,  που το ατομικό εξωγεωργικό τους εισόδημά δεν ξεπερνά το 1/3 του εισοδήματος αναφοράς (δηλ. 5.000 €).
–    Δεν  έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί ασυμβίβαστη
–    Δηλώνουν στη Δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011, γεωργικό εισόδημα από την εκμετάλλευση που ζημιώθηκε, δηλαδή  εισόδημα από αμπελοκαλλιέργεια
–    Είναι μόνιμοι κάτοικοι της  ευρύτερης περιοχής της εκμετάλλευσης (έως 150 χλμ.)
–    Έχουν  συνολικό οικογενειακό εισόδημα (γεωργικό και εξωγεωργικό) μικρότερο  από 45.000€, εκτός αν το γεωργικό οικογενειακό εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το εξωγεωργικό οικογενειακό εισόδημα.
–    Είναι καταχωρημένα τα αμπελοτεμάχια τους στο αμπελουργικό μητρώο
–   Έχουν υποβάλει δήλωση συγκομιδής ή δήλωση παραγωγής (ισχύει για τις οινοποιήσιμες ποικιλίες) το  έτος 2011.
2. Δικαιούχοι ενίσχυσης απώλειας παραγωγής  μπορεί να κριθούν νομικά  πρόσωπα που:
–    Έχουν νομική προσωπικότητα και λειτουργούν  τουλάχιστον ένα έτος με οικονομικά αποτελέσματα.
–    Οι εταίροι ή τα μέλη που κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι  άλλου κράτους -μέλους της Ε.Ε.
–    Δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί ασυμβίβαστη.
–   Έχουν δηλώσει τα αμπελοτεμάχια τους στη Δήλωση Καλλιέργειας /Εκτροφής του έτους 2011  και να έχουν ξοφλήσει  τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις στον ΕΛ.Γ.Α
–    Η κύρια δραστηριότητά τους είναι η άσκηση της γεωργίας και  παρουσιάζουν γεωργικό εισόδημα από την εκμετάλλευση που ζημιώθηκε.
–    Οι εταίροι ή τα μέλη που κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών είναι γεωργοί (το καταστατικό απαγορεύει τη μεταβίβαση μετοχών σε πρόσωπα που δεν ασκούν γεωργία, στο βαθμό που ανατρέπεται ο περιοριστικός όρος της πλειοψηφίας).
–    Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
–    Έχουν  έδρα στην ευρύτερη περιοχή της εκμετάλλευσης με εξαίρεση τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις εντατικής μορφής .
–   Είναι  καταχωρημένα τα αμπελοτεμάχια τους στο αμπελουργικό μητρώο.
–   Έχουν υποβάλει δήλωση συγκομιδής ή δήλωση παραγωγής (ισχύει για τις οινοποιήσιμες ποικιλίες) το  έτος 2011.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
–  Οι αρχικές αιτήσεις που είχαν υποβληθεί προκειμένου να επισημανθεί η ζημιά, θα καθίστανται έγκυρες εφόσον στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων επανυποβάλλονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
–    Η αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση στο όνομα του παραγωγού που ήταν κάτοχος όταν συνέβη το ζημιογόνο αίτιο. Σε περίπτωση θανάτου του κατόχου μετά την έλευση του ζημιογόνου αιτίου, με συνέπεια την αλλαγή κατόχου κατά το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης, η αίτηση υποβάλλεται από  τον νόμιμο κληρονόμο του, αλλά θα πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά σε αυτή το όνομα του παραγωγού που ήταν κάτοχος της εκμετάλλευσης όταν συνέβη η ζημιά. Στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά του αρχικού κατόχου (προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ήταν ή όχι δικαιούχος) και στη συνέχεια προσκομίζονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται για τις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής.
–    Σε περίπτωση που οι ζημιωθείσες εκμεταλλεύσεις είχαν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα κρατικών ενισχύσεων θα δηλωθούν με τα ίδια ακριβώς στοιχεία που είχαν δηλωθεί (ίδιο ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, κλπ.).
–    Οι δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης για ανασύσταση Φυτικού Κεφαλαίου και αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου, προκειμένου να τους καταβληθούν οι αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις οφείλουν να προβούν στην ανασύσταση /αποκατάσταση των ζημιών τους έως τρεις (3) μήνες πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος, δηλαδή μέχρι 30-9-2016.
–    Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, οι κληρονόμοι προκειμένου να τύχουν των εγκριθεισών ενισχύσεων, υποχρεούνται να ενημερώσουν το αρμόδιο Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α έως και έξι μήνες από την ημερομηνία θανάτου ή την κοινοποίηση του πίνακα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
–    Οι ενισχυθέντες παραγωγοί υποχρεούνται να διατηρήσουν το σύνολο της ενισχυθείσας εκμετάλλευσης για χρονικό διάστημα ανάλογο του είδους ζημιάς  και ειδικότερα τα καρποφόρα δένδρα, αμπέλια και ακτινίδια για μια συνεχή πενταετία, τις  πολυετείς καλλιέργειες για μία τουλάχιστον τριετία και τα επισκευασθέντα ή ανακατασκευασθέντα γεωργοκτηνοτροφικά κτίσματα για μία συνεχή δεκαετία.
Ως αφετηρία έναρξης των χρονικών υποχρεώσεων θα θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης αποκατάστασης από το δικαιούχο παραγωγό.
–   Τροποποιήσεις φορολογικών στοιχείων δεν θα γίνονται δεκτές μετά την υποβολή των αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης.

μέσω του agrocapital.gr

- Διαφήμιση -
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


Τελευταία Νέα

Αυτοδιοικητικές εκλογές: Αποζημίωση για πρώτη φορά στα μέλη των εφορευτικών επιτροπών

Για πρώτη φορά στην ιστορία των αυτοδιοικητικών εκλογών θα καταβληθεί αποζημίωση στα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, όπως δήλωσε σε συνέντευξη του...
- Διαφήμιση -
Stylida FM • Ραδιοφωνικός Σταθμός

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -
Kalantzis Bros • Αποφράξεις - Μεταφορές Λυμάτων