Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών
Μυρμιδόνες Στυλίδας • Αθλητικός Σύλλογος MMA

Εγκύκλιος για το Νέο Έτος από το Μητροπολίτη Φθιώτιδας Συμεών

ΣΥΜΕΩΝ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

 

ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΚΛΗΡΟΝ

ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΡΩΜΑ

ΤΗΣ ΘΕΟΣΩΣΤΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2023

 

Πολυσέβαστοι Συλλειτουργοί μου Ἅγιοι Πατέρες

Ὁσιώτατοι Μοναχοὶ καὶ Ὁσιώτατες Μοναχὲς

Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοὶ ἐν Χριστῷ

Πολυαγαπημένα μου πνευματικὰ παιδιά

Μᾶς ἀξιώνει καὶ πάλι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ νὰ βρισκόμαστε μέσα στὴν Ἁγία Του Ἐκκλησία καὶ νὰ ἑορτάζουμε σήμερα τρία με­γάλα πνευματικὰ σημεῖα καὶ μὲ ἀφετηρία αὐτὰ τὰ σημεῖα νὰ ἔχουμε τὴν δυνατότητα νὰ ἀποφασίσουμε καὶ νὰ πραγμα­το­ποιή­σουμε ἕνα νέο ξεκίνημα στὴν ζωή μας.

Τὰ δύο πρῶτα σημεῖα εἶναι ἐμφανῶς καὶ ἀμιγῶς ἐκκλη­σιαστι­κά: ἡ Δεσποτικὴ ἑορτὴ τῆς κατὰ σάρκα Περιτομῆς τοῦ Κυ­ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἱερὰ μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου, Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππα­δοκίας τοῦ Οὐρανοφάντορος, τοῦ Μεγάλου.

Ἡ μὲν Περιτομὴ τοῦ Κυρίου μας, ὁ Ὁποῖος «οὐκ ἐβδελύξατο σαρκὸς τὴν περιτομήν, ὁ ὀκταήμερος κατὰ τὴν Μητέρα, ὁ ἄναρχος κατὰ τὸν Πατέρα», ἀφενὸς μὲν σηματοδοτεῖ τὴν ὁρι­στι­κή μας ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν ἰουδαϊκὴ ἐπιβολὴ τῆς περιτομῆς, ἀφε­τέρου δὲ μᾶς εἰσαγάγει στὸ μυστήριο τῆς πνευματικῆς πε­ρι­τομῆς, ἔκφραση καὶ ἔκφανση τῆς θείας συγκαταβάσεως, τῆς ἀπορρή­του κενώσεως καὶ τῆς ἀφάτου ταπεινώσεως τοῦ Κυρίου μας, τὸ ὁποῖο καλούμεθα νὰ ἐγκολπωθοῦμε στὴν ζωή μας, γιὰ νὰ περιταμεῖ ἡ ἁμαρτία, ἡ ἰδιοτέλεια, ἡ ἐγωπάθεια, ἡ ἀτο­μο­κρα­τία καὶ κὰθε ἀτομικὴ καὶ συλλογικὴ στρέβλωση, ἡ ὁποία τα­λαι­πωρεῖ τὴν ὕπαρξή μας καὶ τὸν κόσμο ὅλο.

Τὸ δὲ πρόσωπο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἡ ἀπαράμιλλη αὐτὴ προσωπικότητα, ἔρχεται μὲ τὸν ἁγιασμένο βίο του, μὲ τὸν ἔμπρα­κτο λόγο τῆς δογματικῆς του ἀκρίβειας, μὲ τήν διδαχή του καί τήν ποιμαντική του, νὰ γίνει πλοηγὸς καὶ καθοδηγητής ὅ­λων μας καὶ νὰ μᾶς δείξει μὲ ποιὸ τρόπο στὴν καθημερινότητα τῆς ζωῆς μας μποροῦμε νὰ ζήσουμε τὸ μυστήριο τῆς προ­σω­πι­κῆς μας περιτομῆς, προκειμένου νὰ θεραπευθοῦμε ἀπὸ τὴν νό­σο καὶ τὸ σαράκι τῆς ἁμαρτίας καὶ διά τῆς μετανοίας «ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτελῶς καὶ ὁλόκληρον τὸ σῶμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ πνεῦμα ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ».

Τὸ τρίτο σημεῖο πνευματικῆς ἐκκίνησης δὲν εἶναι ἀμιγῶς καὶ ἐμφανῶς ἐκκλησιαστικό. Ἐντούτοις εἶναι βαθύτατα πνευμα­τικό, διότι ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ πρόνοια τῆς Ἐκκλη­σίας μας γιὰ τὰ πάντα, ἐκκλησιοποιεῖ ἀκόμη καὶ συμβα­τι­κὰ κοσμικὰ γεγονότα καὶ τὰ καθιστᾶ σημεῖα πνευματικῆς ἀνα­φορᾶς.

Τὸ σημεῖο αὐτὸ εἶναι ἡ Πρωτοχρονιά. Ἡ ἀλλαγὴ σελίδας στὸ χρόνο. Ἡ ἀπαρχὴ τοῦ νέου ἔτους.Ἕνα χρονικὸ σημεῖο, τὸ ὁποῖο καλεῖται ἀφενός μέν νὰ γίνει ἀφορμὴ εἰλικρινοῦς ἀπο­λο­γισμοῦ τοῦ παρελθόντος ἔτους, γόνιμης αὐτοκριτικῆς γιὰ ὅσα συ­νέβησαν τὴν περασμένη χρονιὰ καὶ δημιουργικοῦ ἀνα­στο­χα­σμοῦ ὥστε, ὅπως πολὺ σοφὰ ἀποφθέγγεται ὁ λαός μας, «τὰ πα­θή­ματα νὰ γίνονται μαθήματα». Ἀφετέρου δὲ ὁ νέος χρόνος ποὺ ξεκινᾶ ἀπὸ σήμερα εἶναι ἡ ἀφορμὴ γιὰ ἕνα νέο πνευματικὸ προ­γραμματισμό, γιὰ καινούργιους σχεδιασμούς, γιὰ μία πολὺ πιὸ αἰσιόδοξη καὶ δυναμικὴ ἐκκίνηση τῆς ζωῆς μας.

Ἕνας χαριτωμένος παππούλης ἔλεγε πολὺ εὔστοχα: «κι ὁ χρό­νος εἶναι μία προθεσμία, ποὺ μᾶς δίνει ὁ Θεός, γιὰ νὰ ἑτοι­μα­­στοῦμε, νὰ πᾶμε μπροστά Του. Τίποτ᾽ ἄλλο. Μᾶς πιστώνει μὲ χρόνο. Γι᾽ αὐτὸ λέει, τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν εἰρή­νῃ καὶ μετανοίᾳ ἐκτελέσαι, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. Ἔτσι. Μᾶς πιστώνει! Εἶναι ἕνα δῶρο ὁ χρόνος. Ἕνα δῶρο στὸν ἄνθρω­πο. Ἕνα δῶρο στὴ δημιουργία. Ἕνα δῶρο! Γιατὶ τώρα εἴ­μα­στε στὴν ἀναμονή. Ἡ παροῦσα ζωὴ εἶναι πρελούδιο. Εἶναι αἴθου­σα ἀναμονῆς. Εἶναι αἴθουσα προετοι­μα­σίας. Κι ὅλα πρέ­πει νὰ τὰ κάνουμε μὲ τὴν προοπτικὴ τῆς αἰω­νιό­τητας. Ἔχοντας μπρο­στά μας τὴν αἰωνιότητα!»

Δῶρο λοιπὸν εἶναι ὁ χρόνος! Δῶρο εἶναι τὸ 2023!! Δῶρο μο­να­­δικὸ ἡ δυνατότητα ποὺ μᾶς δίνεται σήμερα γιὰ ἕνα νέο ξε­κί­νη­­μα, πιὸ αἰσιόδοξο καὶ πιὸ ἐλπιδοφόρο!

Καὶ θὰ ἀναρωτηθεῖ κανείς: μποροῦμε νὰ εἴμαστε αἰσιόδοξοι μὲ τόσα προβλήματα γύρω μας; μὲ τόσες δυσκολίες; Μὲ τόσες ζο­­φερὲς καὶ ἀρνητικὲς εἰδήσεις, ποὺ καθημερινὰ μᾶς περι­βάλ­λουν;

Μποροῦμε νὰ ἔχουμε ἐλπίδα γιὰ τὸ 2023 μὲ τόσα εὔλογα ἐρω­τηματικὰ ποὺ μᾶς βασανίζουν γιὰ τὸ σήμερα καὶ μὲ τόση βά­σιμη ἀγωνία ποὺ μᾶς διακατέχει  γιὰ τὸ αὔριο;

Κι ὅμως! Μποροῦμε νὰ εἴμαστε αἰσιόδοξοι! Ναι! Μποροῦμε νὰ εἴμαστε χαρούμενοι! Ὀφείλουμε νὰ κοιτάζουμε μόνο μπρο­στὰ καὶ νὰ μὴν λησμονοῦμε ὅτι «τὰ ἀδύνατα ἀνθρώποις, δυ­να­τὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστίν».

Νὰ ἐμπιστευθοῦμε στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ τὸν ἀγῶνα μας καὶ τὶς ἀγωνίες μας γιὰ τὴν ζωή μας καὶ τὸν κόσμο ὁλόκληρο, νὰ παλέψουμε γιὰ τὸ καλύτερο καὶ νὰ παλέψουμε νὰ γίνουμε κα­λύτεροι.

Τὸ δῶρο τοῦ Θεοῦ, ποὺ λέγεται 2023, μᾶς προσκαλεῖ νὰ πι­στέ­ψουμε στὶς δυνατότητές μας καὶ νὰ κάνουμε τὶς σωστὲς ἐπι­λο­γὲς καὶ νὰ λάβουμε σωστὲς ἀποφάσεις: αὐτὲς δηλαδὴ ποὺ καλ­λιεργοῦν τὴν ἑνότητα, τὴν ταπεινότητα, τὴν καταλλαγή, τὴν ἐπιείκεια καὶ τὴν μεταξύ μας ἀγάπη.

Δωρεοδόχοι τοῦ νέου ἔτους 2023 γινόμαστε σήμερα, δω­ρεο­δό­­τες μιᾶς καινούργιας ἀρχῆς γιὰ ἕναν καινούργιο κόσμο ἄς γί­νου­­­με ἀπὸ τώρα, γιὰ τὸ αὔριο καὶ γιὰ πάντα. Γιὰ τὴν αἰω­νιό­τη­τα!

Ξεκινᾶμε ἀπὸ τὸ 2023 καὶ ὁδεύουμε στὴν αἰωνιότητα!

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ ΤΟ 2023

Ὁ Πνευματικός σας Πατέρας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὁ Φθιώτιδος Συμεὼν

- Διαφήμιση -

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


Τελευταία Νέα

Ενημερωτική εκδήλωση για τους γονείς και μαθητές του Γυμνασίου & Λυκείου Στυλίδας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες του Γυμνασίου και Λυκείου Στυλίδας, Αγαπητοί μαθητές του...
- Διαφήμιση -
Σκάρλας • Moto Service

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -