0
Δημοσιεύτηκε 6 Οκτ 2014, 08:57   /   ΔΙΑΦΟΡΑ
 
 

Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για την έκδοση αδειών αλιείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΛΙΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Λαμία 6 Οκτωβρίου 2014

«Έκδοση ετήσιας άδειας αλίευσης με τα εργαλεία γρι-γρι και μηχανότρατα»

​Η Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας υπενθυμίζει τους επαγγελματίες αλιείς ότι στα πλαίσια εφαρμογής των Σχεδίων Διαχείρισης για τα αλιευτικά εργαλεία γρι γρι και δίχτυ τράτας βυθού (μηχανότρατα), είναι απαραίτητη η έκδοση αδειών αλίευσης κάθε χρόνο. Ειδικότερα, για την έκδοση των αδειών αλίευσης με τα παραπάνω εργαλεία για το έτος 2015, ισχύουν τα εξής:
• Μέχρι την 31η Οκτωβρίου οι ενδιαφερόμενοι πλοιοκτήτες θα πρέπει να έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες αλιείας των περιφερειακών ενοτήτων στις οποίες τηρείται ο φάκελος των υπόχρεων αλιευτικών σκαφών.
• Μέχρι την 15η Νοεμβρίου οι υπηρεσίες αλιείας, θα πρέπει να έχουν διαβιβάσει τις αιτήσεις στην υπηρεσία μας.
• Μέχρι την 15η Δεκεμβρίου η υπηρεσία μας θα εκδώσει τις σύμφωνες γνώμες για τις αιτήσεις που θα έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα.
• Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες αλιείας των περιφερειακών ενοτήτων όλες οι αποφάσεις χορήγησης των αδειών αλίευσης, σύμφωνα με τα υποδείγματα των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι πλοιοκτήτες, κατά την υποβολή των αιτημάτων τους θα πρέπει να προσκομίζουν επικαιροποιημένα αντίγραφα των παρακάτω εγγράφων:
1. Άδεια Αλιευτικού Σκάφους Επαγγελματικής Αλιείας
2. Πιστοποιητικό Καταμέτρησης ή Ανακαταμέτρησης
3. Έγγραφο Εθνικότητας
4. Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία ο πλοιοκτήτης ή οι πλοιοκτήτες για περιπτώσεις συμπλοιοκτησίας, θα πρέπει να δηλώνουν τα εξής: «αναλαμβάνω την υποχρέωση να παρέχω στη διοίκηση όλα τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας στις συγκεκριμένες ζώνες που θα επιτρέψει την αντίστοιχη επιστημονική αξιολόγηση της διενεργούμενης αλιείας».
Για την απλούστευση των διαδικασιών:
Οι πλοιοκτήτες οι οποίοι είχαν καταθέσει τα παραπάνω δικαιολογητικά και έχουν ήδη λάβει άδειες αλίευσης για το έτος 2014, για όσα δικαιολογητικά δεν έχουν επέλθει μεταβολές μπορούν να καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν ότι δεν έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία τους και να απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των συγκεκριμένων δικαιολογητικών.


Niki Giannoulidou