Τρίτη, 30 Μαΐου, 2023
Μυρμιδόνες Στυλίδας • Αθλητικός Σύλλογος MMA

Τουρισμός για όλους 2012-2013: Δικαιούχοι και προϋποθέσεις

Με απόφαση της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, ενεργοποιήθηκε το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του ΕΟΤ «Τουρισμός για όλους».
Το Πρόγραμμα, που απευθύνεται σε 81.200 άτομα, περιλαμβάνει τα υποπρογράμματα “Εξαήμερων Διακοπών” (5 διανυκτερεύσεις ) με διάρκεια από τον Αύγουστο 2012 ως τις 31 Μαΐου 2013 και “Τρίτης Ηλικίας” με διάρκεια …
από την 1η Οκτωβρίου 2012 ως τις 31 Μαΐου 2013. Στο “Πρόγραμμα Εξαήμερων Διακοπών” μπορούν να συμμετέχουν με εισοδηματικά κριτήρια υπάλληλοι και συνταξιούχοι με τα προστατευόμενα μέλη τους που δεν ήταν δικαιούχοι αντίστοιχων προγραμμάτων του Oργανισμού Eργατικής Eστίας ή του Oργανισμού Aγροτικής Eστίας. Επίσης άτομα με αναπηρία 67 τοις εκατό και άνω ανεξαρτήτως εισοδήματος, πολύτεκνοι κ.α.


1.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Στο Πρόγραμμα 6ήμερων Διακοπών μπορούν να συμμετέχουν οι παρακάτω
κατηγορίες δικαιούχων με τα προστατευόμενα μέλη τους με την προϋπόθεση
ότι δεν είναι δικαιούχοι αντίστοιχων προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής
Εστίας ή του Οργανισμού Αγροτικής Εστίας.:
– Μόνιμοι υπάλληλοι και Συνταξιούχοι του Δημόσιου Τομέα και των Ν.Π.Δ.Δ.
– Μισθωτοί ή συνταξιούχοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του
Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, εφόσον δεν τους παρακρατούνται εισφορές υπέρ
της Εργατικής Εστίας, και συνεπώς δεν είναι δικαιούχοι των Προγραμμάτων
της.
– Εν ενεργεία ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε., που ασφαλίζει ελεύθερους
επαγγελματίες ή επιχειρηματίες (πρώην Τ.Ε.Β.Ε. , Τ.Σ.Α., ΤΣΜΕΔΕ κλπ).
– Συνταξιούχοι του Ο.Α.Ε.Ε., το οποίο ασφαλίζει ελεύθερους
επαγγελματίες, ή επιχειρηματίες (πρώην Τ.Ε.Β.Ε. , Τ.Σ.Α., ΤΣΜΕΔΕ,
κλπ) με την προϋπόθεση ότι η συνταξιοδότηση (βάσει αρχικής
απόφασης συνταξιοδότησης) καλύπτεται από ένα από τα παραπάνω
ταμεία, ακόμη και αν η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καλύπτεται από
το ΙΚΑ.
-Οι ασφαλισμένοι στο ΝΑΤ.
-Οι συνταξιούχοι ΤΑΠΟΤΕ (εφόσον συνταξιοδοτήθηκαν από 01/01/1978 ως
31/12/2005
– Άτομα τα οποία είναι ασφαλισμένοι της Πρόνοιας ή τα οποία λαμβάνουν
επίδομα απορίας ή αναπηρίας από την Πρόνοια έστω και αν είναι
ασφαλισμένοι σε άλλον ασφαλιστικό φορέα ως προστατευόμενα μέλη.
– Άτομα τα οποία είναι αυτασφαλιζόμενοι του Ι.Κ.Α προκειμένου να
συνταξιοδοτηθούν από αυτό.
-ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67 τοις εκατό και άνω ανεξαρτήτως εισοδήματος,
εφόσον ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες δικαιούχων της προηγούμενης
παραγράφου. Τα άτομα με αναπηρία και τα προστατευόμενα μέλη τους
μπορούν να χρησιμοποιήσουν δελτία του Προγράμματος, κάθε χρόνο σε
ένα μόνο από τα υποπρογράμματα του Προγράμματος «Τουρισμός για
όλους» και πάντα εφόσον δεν δικαιούνται Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού
από τον Οργανισμό Αγροτικής Εστίας ή από τον Οργανισμό Εργατικής
Εστίας.

Στην περίπτωση που είναι μεμονωμένα άτομα, χωρίς δηλαδή οικογένεια είτε
γιατί δεν υπάρχουν ενήλικα άτομα για να τους συνοδέψουν ή τα ενήλικα
άτομα της οικογένειας τους δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματός μας, τότε
δικαιούνται δελτίου για το συνοδό τους με τη προϋπόθεση, ότι η
αναγκαιότητα συνοδείας βεβαιώνεται από την υγειονομική επιτροπή, που
πιστοποιεί και το ποσοστό αναπηρίας (βλ. δικαιολογητικά σελ. 6).

Η επιλογή του συνοδού γίνεται χωρίς κανένα περιορισμό ή ιδιαίτερη
προϋπόθεση και η χορήγηση του δελτίου γίνεται με μόνο δικαιολογητικό το
φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής του ταυτότητας. Δεν δικαιούνται συνοδού
τα άτομα με αναπηρία 67 τοις εκατό και άνω των οποίων οι σύζυγοι είναι ήδη
δικαιούχοι του προγράμματος μας, εφόσον βέβαια δεν είναι και αυτοί άτομα
με αναπηρία.

Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός ατόμου στην
οικογένεια με αναπηρία 67 τοις εκατό και άνω, δικαιούνται ξεχωριστού συνοδού για
τον καθένα από τους δικαιούχους.

Τα ανήλικα άτομα με αναπηρία 67τοις εκατό και άνω δικαιούνται δελτίου για τους
εαυτούς τους και για το γονέα ο οποίος ασκεί την επιμέλεια, με την
προϋπόθεση ότι ο γονέας ανήκει σε μία από τις κατηγορίες επαγγελμάτων
της παραγράφου Ι.Α. της παρούσης. Και σ αυτή την περίπτωση το
δικαίωμα για τη χορήγηση δελτίου εφαρμόζεται ανεξαρτήτως
εισοδήματος, κάθε χρόνο σε ένα από τα υποπρογράμματα του
Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» .

-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (τέσσερα τέκνα και άνω): Οι πολύτεκνοι που ανήκουν σε
μια από τις παραπάνω κατηγορίες ασφαλισμένων δικαιούνται δελτίου για
τον εαυτό τους και τα προστατευόμενα μέλη τους, ανεξαρτήτως
εισοδήματος, κάθε χρόνο για ένα από τα υποπρογράμματα του
Προγράμματος «Τουρισμός για όλους».

2.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Oι προϋποθέσεις χορήγησης των παροχών έτους 2012-2013, είναι οι εξής:

Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι το ατομικό (στην περίπτωση των μεμονωμένων
δικαιούχων) ή το οικογενειακό (για τις λοιπές των περιπτώσεων) φορολογητέο
εισόδημα των δικαιούχων με βάση τα στοιχεία της οικείας Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με την
παράγραφο περί δικαιολογητικών της παρούσης, να μην υπερβαίνει τα
αναγραφόμενα ποσά του παρακάτω πίνακα :

– Μεμονωμένοι δικαιούχοι με ατομικό εισόδημα : 18.000,00 ευρώ.

– Δικαιούχοι με οικογενειακό εισόδημα : 31.000,00 ευρώ.

– Τρίτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα : 40.000,00 ευρώ.

Για κάθε προστατευόμενο τέκνο το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 1.500,00 ευρώ
Στην περίπτωση του οικογενειακού εισοδήματος τα έσοδα υπολογίζονται
αθροιστικά από το σύνολο των μελών της οικογένειας ανεξάρτητα αν είναι
δικαιούχοι ή μη του Προγράμματος.
Δεν υπολογίζονται ως πηγή εισοδημάτων τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων.
Μεμονωμένοι δικαιούχοι θεωρούνται οι άγαμοι και τα άτομα που δεν έχουν
προστατευόμενα μέλη.
Στην περίπτωση μεμονωμένου δικαιούχου που βρίσκεται σε διάσταση ή είναι
διαζευγμένος και υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση στην οποία δεν
συμπεριλαμβάνονται τα τέκνα, το ατομικό εισόδημα υπολογίζεται
αφαιρουμένου του μηνιαίου ποσού που έχει επιδικαστεί για καταβολή
διατροφής.
Δικαιούχοι με οικογενειακό εισόδημα θεωρούνται οι έγγαμοι δικαιούχοι και οι
δικαιούχοι που έχουν υπό την προστασία τους προστατευόμενα μέλη.
Αναλυτικά σ αυτήν την κατηγορία εντάσσονται: τα ζευγάρια δικαιούχων, τα
ζευγάρια όπου ο ένας είναι δικαιούχος και το άλλο μέλος είναι ή δικαιούχος της
Εργατικής ή Αγροτικής εστίας ή μη δικαιούχος ή είναι απλά προστατευόμενο
μέλος του κύριου δικαιούχου. Στη κατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι
μορφές μονογονεϊκής οικογένειας και οι ανύπαντρες μητέρες.
Πολύτεκνες οικογένειες θεωρούνται οι οικογένειες με τέσσερα τέκνα και άνω
ανεξάρτητα από την ηλικία τους.
Προστατευόμενα μέλη θεωρούνται οι σύζυγοι οι οποίοι τελούν υπό την
οικονομική προστασία των κύριων δικαιούχων καθώς και τα προστατευόμενα
τέκνα.
Προστατευόμενα τέκνα θεωρούνται όλα τα ανήλικα τέκνα ηλικίας κάτω των 18
ετών ή των 24 ετών εφόσον είναι άνεργοι ή των 26 ετών εφόσον συνεχίζουν να
σπουδάζουν. Τα τέκνα τα οποία αποφοίτησαν μέσα στο 2012
συμπεριλαμβάνονται στα προστατευόμενα μέλη.

Δεν δικαιούνται Δελτίου Εξαήμερων διακοπών οι εξής:

– Οι δικαιούχοι Προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και του
Οργανισμού Αγροτικής Εστίας (ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α.).

– Όσοι πήραν Δελτίο ενός από τα υποπρογράμματα (εξαήμερων
διακοπών, ή Γ΄ Ηλικίας) του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» του Ε.Ο.Τ.
κατά το διάστημα 14-07-2011 έως 31-05-2012, ή συμμετείχαν στο Πρόγραμμα
Γ Ηλικίας του Ε.Ο.Τ. του τρέχοντος έτους. δεδομένου, ότι το δικαίωμά τους
για χρήση δελτίων κοινωνικού τουρισμού ισχύει εναλλάξ, χρόνο παρά χρόνο.


- Διαφήμιση -
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

- Διαφήμιση -
Αφοί Τσιμπούρη • Υδραυλικά

Τελευταία Νέα

Σήμα κινδύνου από τον ΠΟΥ – Έρχεται νέα θανατηφόρα πανδημία

Σήμα κινδύνου κρούει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την εμφάνιση νέας θανατηφόρας πανδημίας, ο οποίος σε συνέδριο στη Γενεύει...
- Διαφήμιση -
Stylida FM • Ραδιοφωνικός Σταθμός

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -