Κυριακή, 16 Ιουνίου, 2024
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών
Μυρμιδόνες Στυλίδας • Αθλητικός Σύλλογος MMA

Έρχονται τα «Φροντιστήρια» μέσα στα σχολεία 

  

Φρένο στο «έθιμο» των γονεών να στέλνουν τα παιδιά τους στο φροντιστήριο για την ενίσχυση της διδασκαλίας αλλά και στην επιβάρυνση στην τσέπη των οικογενειών που προκύπτει επιδιώκει το Υπουργείο Παιδείας να βάλει με διάταξη του νομοσχεδίου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλεση. 

Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας σε γυμνάσια και λύκεια της χώρας θα δημιουργηθούν Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης δηλαδή οι μαθητές θα μπορούν να κάνουν φροντιστήριο μέσα στα σχολεία. 

Ρυθμίσεις για την Πρόσθετη και Διδακτική Στήριξη περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας όπου πλεόν εντάσσονται στην Αντισταθμιστική εκπαίδευση. Αν και η λειτουργία τους προβλεπόταν και πριν ποτέ όμως δεν λειτούργησαν σωστά. 

Τώρα το Υπουργείο Παιδείας προωθεί τον συγκεκριμένο «θεσμό» ώστε να θέσει νέες βάσεις στις δυνατότητες των σχολείων να ενισχύουν την διδασκαλία και να προετοιμάζουν καλύτερα τους μαθητές χωρίς να χρειάζεται να απευθύνονται σε φροντιστήρια «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης υπάγονται η ενισχυτική διδασκαλία των μαθητών γυμνασίου, η πρόσθετη διδακτική στήριξη των μαθητών όλων των τύπων λυκείου, η κατ’ ιδίαν διδασκαλία που παρέχεται σε κρατούμενους και η διδασκαλία που παρέχεται στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης «Ενισχυτική διδασκαλία»: σκοπός της ενισχυτικής διδασκαλίας είναι η επανένταξη των μαθητών στην διαδικασία μάθησης, η μείωση της μαθητικής διαρροής, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 «Πρόσθετη διδακτική στήριξη»: σκοπός της πρόσθετης διδακτικής στήριξης είναι η επανένταξη των μαθητών στην διαδικασία μάθησης, η μείωση της μαθητικής διαρροής, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την δεύτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επιπρόσθετο στόχο την ενίσχυση της προοπτικής πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Τα προγράμματα αντισταθμιστικής εκπαίδευσης υλοποιούνται στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, τα οποία είναι δυνατό να λειτουργούν σε κάθε γυμνάσιο ή λύκειο ή ανά ομάδες όμορων σχολικών μονάδων γυμνασίου ή λυκείου, στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας του ν. 4139/2013, στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης τα οποία είναι δυνατό να λειτουργούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας καθώς επίσης στα γυμνάσια και γενικά λύκεια που λειτουργούν στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων, και στο πλαίσιο της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης. Με απόφαση του αρμοδίου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εκδίδεται κάθε σχολικό έτος προσδιορίζονται τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης που θα λειτουργήσουν στις σχολικές μονάδες.

 Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται η έναρξη και η λήξη λειτουργίας των ανωτέρω Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης για το συγκεκριμένο σχολικό έτος, τα διδακτέα μαθήματα, τα κριτήρια επιλογής και ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών, οι ώρες διδασκαλίας, τα κριτήρια επιλογής και τα καθήκοντα του Υπευθύνου Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια λειτουργίας των Σχολικών Κέντρων. 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει για το σύνολο των εκπαιδευτικών θεμάτων που αφορούν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης, λαμβάνοντας υπόψη την γνώμη του αρμοδίου Συμβούλου Εκπαίδευσης Κρατουμένων ή, ελλείψει αυτού, του αρμοδίου κοινωνικού λειτουργού ή, ελλείψει αυτού, του εκπαιδευτικού που θα ορίσει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας που λειτουργεί στο συγκεκριμένο κατάστημα κράτησης.

 Η δαπάνη λειτουργίας των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης των περιπτώσεων α και γ της πρώτης παραγράφου, των τμημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας του ν.4139/2013 και της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης θα βαρύνει συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου στελεχώνονται από προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη την κατάταξη των υποψηφίων στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών.

 Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται η διαδικασία υποβολής αίτησης και τα κριτήρια επιλογής, καθώς επίσης οι όροι σύναψης, τροποποίησης και λύσης των συμβάσεων των ανωτέρω εκπαιδευτικών. 8. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι δυνατό να προβλέπεται η κατά προτεραιότητα στελέχωση των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου από μόνιμους εκπαιδευτικούς ή αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι συμπλήρωσης του ωραρίου αυτού. 

Στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης λόγω της ιδιαιτερότητας λειτουργίας τους, καθώς επίσης στην περίπτωση της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης, η πρόσληψη μονίμων, προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών λαμβάνει χώρα βάσει αντίστοιχου ειδικού αξιολογικού πίνακα που καταρτίζεται από τον αρμόδιο Διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Στα μαθητικά τμήματα των εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας, λόγω της ιδιαιτερότητας λειτουργίας τους, η πρόσληψη μονίμων, αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών λαμβάνει χώρα κατόπιν συνέντευξης που διενεργεί η επιτροπή και αφού ληφθούν αιτιολογημένα υπόψη τα κριτήρια πρόσληψης που θα ορίζει η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Με απόφαση του Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι δυνατό να τροποποιείται ο αριθμός ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης σε συνάρτηση με τον αριθμό των μαθητών και τις διδακτικές τους ανάγκες. 

Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης ο αριθμός των μαθητών μειωθεί ώστε να καθίσταται αδύνατη η απασχόληση του εκπαιδευτικού για τις ελάχιστες ώρες που προβλέπεται στο πρόγραμμα αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, στοιχειοθετείται σπουδαίος λόγος καταγγελίας της σύμβασης. 

Με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Οικονομικών καθορίζεται η αμοιβή των διδασκόντων στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, στα μαθητικά τμήματα που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας και στο πλαίσιο της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης. Η υπηρεσία των ως άνω εκπαιδευτικών λαμβάνεται υπόψη ως διδακτική προϋπηρεσία για την ένταξη στους οικείους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 Με απόφαση του Διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ορίζεται σε κάθε Σχολικό Κέντρο Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσηςένας μόνιμος εκπαιδευτικός ως Υπεύθυνος του Κέντρου αυτού. 

Στα μαθητικά τμήματα των εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας, με απόφαση της επιτροπής oρίζεται ως Υπεύθυνος ένας μόνιμος εκπαιδευτικός ή ο επιστημονικός υπεύθυνος του τμήματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ένα μέλος της ομάδας θεραπευτών. 

Η αμοιβή του Υπευθύνου Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης και του Υπευθύνου του τμήματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργεί στο πλαίσιο εγκεκριμένου Οργανισμού θεραπείας βαρύνει τον προϋπολογισμό του εκάστοτε συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, προσδιορίζεται στο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του τελευταίου και δεν δύναται να υπερβαίνει το μικτό ποσό των 150,00 ευρώ μηνιαίως.

www.dikaiologitika.gr

- Διαφήμιση -
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


Τελευταία Νέα

- Διαφήμιση -
Stylida FM • Ραδιοφωνικός Σταθμός

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -
Kalantzis Bros • Αποφράξεις - Μεταφορές Λυμάτων