0
Δημοσιεύτηκε 28 Φεβ 2013, 13:49   /   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 

Η Εγκύκλιος για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ *

Ακολουθούν όλα τα κριτήρια τα δικαιολογητικά και όλες οι λεπτομέρειες για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα 2013

Άρθρο 1

Στεγαστικό φοιτητικό επίδομα 201

1.α. Ορίζουμε όπως η δαπάνη για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών (άρθρ. 10, του ν. 3220/ 2004, όπως ισχύει) ελέγχεται, εκκαθαρίζεται από τις οικείες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) και εντέλλεται προς πληρωμή αποκλειστικά και μόνο με χρηματικά εντάλματα, που εκδίδονται κατά τις κείμενες διατάξεις, από τις Υπηρεσίες αυτές.

β. Η ανωτέρω δαπάνη δεν υπόκειται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρ. 45, παρ. 10α, ν. 4071/2012).

2. Οι επιμέρους δαπάνες για την καταβολή του ανω­τέρω επιδόματος βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Ειδικός Φορέας 19/110 – Κ.Α.Ε. 2754), στον οποίο εγγράφονται σχετικές πιστώσεις.

Άρθρο 2

Διαδικασία και δικαιολογητικά για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα 2013

1. Καθορίζουμε τη διαδικασία και τα απαραίτητα δι­καιολογητικά για την καταβολή του στεγαστικού επι­δόματος φοιτητών, ως ακολούθως:

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργεί­ου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη­τισμού, μεριμνά για τη μεταβίβαση, στην αρχή κάθε έτους, των αναγκαίων πιστώσεων στις Υπηρεσίες Δη­μοσιονομικών Ελέγχων (Υ.Δ.Ε.) νομών και νομαρχιών, οι οποίες ορίζονται προς τούτο δευτερεύοντες διατάκτες.

2. Η οικεία Υ.Δ.Ε. μετά τη μεταβίβαση της πίστωσης εκδίδει τη σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται ολόκληρο το ποσό των μεταβιβαζόμενων πιστώσεων.

3.α. Οι δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδό­ματος υποβάλλουν σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση η οποία, μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσής της, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας (Παράρτημα «Α»).

β. Οι αιτήσεις των δικαιούχων, στις οποίες αναφέ­ρονται όλα τα στοιχεία της περ. (iii), της παρ. 2α της ενότητας Β, μαζί με τα δικαιολογητικά των παρ. 5-10 της ίδιας ενότητας, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής.

γ. Η ανωτέρω Διεύθυνση συντάσσει την κατάσταση πληρωμής δαπάνης της επόμενης ενότητας (παρ. 2α), ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα προ­ωθεί στην Υ.Δ.Ε. της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου για την έκδοση του σχετικού Χρηματικού Εντάλματος.

δ. Στις περιπτώσεις όπου δικαιούχος του επιδόματος είναι ο ίδιος ο φοιτητής, αρμόδια είναι η Υ.Δ.Ε. του νο­μού, στον οποίο εδρεύει το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2013

1. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου για την ανάλη­ψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.

2.α. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει:

i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε.,

ii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,

iii) τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πα­τρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN ή φωτοτυπία του λογαριασμού],

iv) την αιτιολογία και το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο αναφέρεται το στεγαστικό επίδομα,

ν) το πληρωτέο ποσό,

vi) την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

β. Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστά­μενο της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του οικείου Α.Ε.Ι.

3. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, ως ΠΑΡ/ ΜΑ «Α». Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης.

4.α. Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από τη Σχολή ή το Τμήμα όπου φοιτά ο φοιτητής, και εκδίδεται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους. Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι: ΐ) ο φοιτητής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων.

ii) Η διάρκεια των σπουδών της αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος.

β. Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής.

5. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητεί­ται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμε­νου έτους) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους (Εντύπου Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρε­ούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ανάλογο περιε­χόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.

6. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κα­τάστασης (Ε9).

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δι­καιούχου.

8. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή.

9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά.

10. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κα­τοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Για το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και το Ν. Αττικής ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 10 του ν. 3220/2004. Ως μίσθω­ση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον. δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο.

11. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο ζη­τηθεί από την εκκαθαρίζουσα Υπηρεσία.

Άρθρο 3

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

1. Δικαιολογητικά δαπανών της παρούσας που τυχόν εκκρεμούσαν προς πληρωμή στις οικείες Δ.Ο.Υ., επι­στρέφονται στους δικαιούχους προκειμένου να υποβλη­θούν προς πληρωμή, κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων με την απόφαση αυτή.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα με τις διατά­ξεις της αριθ. 1104059/7953/29-12-2004 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1962).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Αιτούμαι τη χορήγηση στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων (1.000) ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 3220/2004 (Α.15), της παρ. 10 του άρθρου 3 του ν. 3255/2004(Α.138) και του ν. 3296/2004(Α.253) και δηλώνω υπεύθυνα και με γνώση τόσο των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως όσο και των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 3220/2004, για επιστροφή στο τριπλάσιο σε περίπτωση αχρεώστητης είσπραξης.

Ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την είσπραξη του επιδόματος αυτού, και επισυνάπτω πιστοποιητικό σπουδών και φωτοτυπία μισθωτηρίου συμβολαίου και δεν έχω λάβει επίδομα στέγασης από το Ιδρυμα στο οποίο φοιτώ.

1. Όνομα και Επώνυμο δικαιούχου……..…………………………………………………

2. Α.Φ.Μ. δικαιούχου ……………………………………………………………………….

3.Όνομα και Επώνυμο συζύγου…………………………………………………………….

4. Α.Φ.Μ. της συζύγου………………………………………………………………………..

5. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα προηγούμενου οίκον…………… ΕΥΡΩ……………. αριθμός παιδιών …………….

6. Συνολικά τετραγωνικά μέτρα οικιών ή διαμερισμάτων που δηλώθηκαν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου έτους, κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία, ή δεν δηλώθηκαν λόγω μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης ……………………………….

7. Ονοματεπώνυμο φοιτητή………………………………………………………………..

8. Έτος γέννησης φοιτητή…………………………………...……………………………..

9. Α.Φ.Μ. φοιτητή…………………………………………………………………………….

10. Σχολή φοίτησης…………………………………………………………………………

11. Έτος εισαγωγής……………………………………………………………………………

12. Έτος φοίτησης……………………………………………………………………………

13. Βεβαίωση καλής επίδοσης……………………………………………………………..

14. Τόπος διαμονής της οικογένειας……………………………………………………….

15. Τόπος διαμονής του φοιτητή…………………………………………………………..

16. Μισθωτήριο συμβόλαιο…………………………………………………………………

17. Α.Φ.Μ. εκμισθωτή………………………………………………………………………..

18. Υπάρχει δικαίωμα είσπραξης επιδόματος άλλου φοιτητή…………………………..

Αν ναι, πόσων ακόμη φοιτητών…………………………………………………………….

19. Φοιτώ για απόκτηση πρώτου πτυχίου…………………………………………………

……………………20….

Ο Υπευθύνως Δηλών

ΑΕΙ…………………….

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

OIK. ΕΤΟΣ:

ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑΣ:

ΚΑΕ:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

πληρωμής στεγαστικού επιδόματος φοιτητών (αρθ.10, ν. 3220/2004)

Ακαδημαϊκού έτους……………………………

πληρωτέο στην Δ.Ο.Υ………………………….

Στοιχεία δικαιούχου
ΟνοματεπώνυμοΠατρώνυμοΑΦΜΑρμ. ΔΟΥΤαχ. Δ/νσηIBANΠληρωτέο ποσό
.

 

Θεωρήθηκε

 

(Τόπος, Ημερομηνία)

 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Φοιτητικής Μέριμνας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ……………..

ΤΜΗΜΑ …………………………..

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

(για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3220/2004)

 

1. Πιστοποιείται ότι ο (η) ……………………………………………………..

είναι φοιτητής (φοιτήτρια) του Τμήματος …………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

του Πανεπιστημίου …………………………………………………………………….

όπου και έχει εγγραφεί για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος ……..

2. Πιστοποιούνται επιπροσθέτως τα παρακάτω, σύμφωνα με το Πρόγραμμα και τον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος.

-Διάρκεια σπουδών του Τμήματος σε έτη: ……………….

-Έτος σπουδών στο οποίο φοιτά ο φοιτητής ή η φοιτήτρια (δεύτερο, τρίτο, κλπ.): ……………

-Προβλεπόμενος συνολικός αριθμός μαθημάτων προηγουμένου έτους σπουδών: ……………….

– Αριθμός μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς ο φοιτητής ή η φοιτήτρια κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος: ………..

Σημείωση: Τα στοιχεία της ενότητας 2 δεν πιστοποιούνται για τους φοιτητές (τις φοιτήτριες) που εγγράφονται για πρώτη φορά στο πρώτο έτος σπουδών.

3. Δεν έχει λάβει επίδομα στέγασης από το Ίδρυμα μας κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

 

Πόλη: ………….Ημερομηνία ………….

Ο (Η) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

(Τίθεται πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

 

T.E.I. ……………..

TMHMA…………………..

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

(για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3220/2004)

 

1. Πιστοποιείται ότι ο (η) …………………………..

είναι φοιτητής (φοιτήτρια) του Τμήματος …………………………………..

……………………………………………………………………

του T.E.I…………………………………………………….

όπου και έχει εγγραφεί για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος ……….

2. Πιστοποιούνται επιπροσθέτως τα παρακάτω, σύμφωνα με το Πρόγραμμα και τον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος.

-Διάρκεια σπουδών του Τμήματος σε έτη: ………………..

-Έτος σπουδών στο οποίο φοιτά ο φοιτητής ή η φοιτήτρια (δεύτερο, τρίτο, κλπ.): …………………

-Προβλεπόμενος συνολικός αριθμός μαθημάτων προηγουμένου έτους σπουδών: ………………..

-Αριθμός μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς ο φοιτητής ή η φοιτήτρια κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος: ………………….

Σημείωση: Τα στοιχεία της ενότητας 2 δεν πιστοποιούνται για τους φοιτητές (τις φοιτήτριες) που εγγράφονται για πρώτη φορά στο πρώτο έτος σπουδών.

3Δεν έχει λάβει επίδομα στέγασης από το Ίδρυμα μας κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

 

Πόλη:…………………………Ημερομηνία: ……………

 

Ο (Η) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

(Τίθεται πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα)

ΠΗΓΗ: http://www.dikaiologitika.gr/


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou