0
Δημοσιεύτηκε 11 Ιαν 2013, 06:59   /   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 

Πρακτική άσκηση φοιτητών με αμοιβή 340 ευρώ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Πρακτική άσκηση Φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης AEI με Αμοιβη 340 ευρω

Στόχος της δράσης πρακτικής ασκησης Φοιτητών είναι η υποστήριξη των πανεπιστημίων στην προσπάθειά τους για έξοδο στην αγορά εργασίας, στην απόκτηση πολύτιμης εργασιακής εμπειρίας σχετική με το αντικείμενο των σπουδών τους, στην αφομοίωση γνώσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επαγγελματικής συνείδησης.

Επιδιώκεται η επέκταση και η ποιοτική αναβάθμιση του θεσμού σε τέτοιο βαθμό, ώστε η πρακτική άσκηση των φοιτητών να μην αποτελεί μόνο αίτημα των Ιδρυμάτων προς την αγορά εργασίας, αλλά και αίτημα της αγοράς εργασίας προς τα Ιδρύματα. Συγκεκριμένα, προωθείται η ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων, τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών, όσο και για την προσέλκυση περισσοτέρων επιχειρήσεων υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης.

 

Περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων με στόχο την ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγική διαδικασία. Ειδικότερα:
• Πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σε όλα τα ιδρύματα.
• Ενημέρωση, καθοδήγηση και συμβουλευτική των φοιτητών.
• Οργάνωση και συντονισμός των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης.
• Δικτύωση και συνεργασία του Γραφείου Διασύνδεσης (ΓΔ) με επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς και ενώσεις αποφοίτων.
• Οργάνωση δυνατότητας πρακτικής άσκησης για ειδικές ομάδες φοιτητών (ΑμΕΑ, μειονότητες, κλπ).
• Οργάνωση δυνατότητας πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό.
• Ενημέρωση των επιχειρήσεων, οργανισμών και συλλογικών φορέων για τα προγράμματα πρακτικής άσκησης.
• Συστηματική παρακολούθηση και εποπτεία των προγραμμάτων της πρακτικής άσκησης.
• Άμεση επικοινωνία φοιτητή – εργοδότη με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης κατά την διάρκεια εκπόνησης της πρακτικής άσκησης.
Ωφελούμενοι θα είναι:
Φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων (εκτός του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου – ΕΑΠ).

Προϋπολογισμός: 22.600.000€
Ωφελούμενοι:
20.500 φοιτητές

Παρέχει:
Αμοιβήμέχρι 340€ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης, με ανώτατο όριο 1.200€.
Αμοιβή μέχρι 600€ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, με ανώτατο όριο 1.800€.
Ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ. για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

Πρακτική άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΤΕΙ)

Στόχος της δράσης πρακτικής ασκησης Φοιτητών είναι η υποστήριξη των φοιτητών των ΤΕΙ στην προσπάθειά τους για έξοδο στην αγορά εργασίας, στην απόκτηση πολύτιμης εργασιακής εμπειρίας σχετική με το αντικείμενο των σπουδών τους, στην αφομοίωση γνώσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επαγγελματικής συνείδησης.
Έναρξη: Υλοποιείται

Επιδιώκεται η επέκταση και η ποιοτική αναβάθμιση του θεσμού σε τέτοιο βαθμό, ώστε η πρακτική άσκηση των φοιτητών να μην αποτελεί μόνο αίτημα των Ιδρυμάτων προς την αγορά εργασίας, αλλά και αίτημα της αγοράς εργασίας προς τα Ιδρύματα. Συγκεκριμένα, προωθείται η ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων, τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών, όσο και για την προσέλκυση περισσοτέρων επιχειρήσεων υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης.

Περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων με στόχο την ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγική διαδικασία. Ειδικότερα:

  • Πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σε όλα τα ιδρύματα.
  • Ενημέρωση, καθοδήγηση και συμβουλευτική των φοιτητών.
  • Οργάνωση και συντονισμός των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης.Οργάνωση δυνατότητας πρακτικής άσκησης για ειδικές ομάδες φοιτητών(ΑμΕΑ, μειονότητες, κλπ).

Δικτύωση και συνεργασία του Γραφείου Διασύνδεσης (ΓΔ) με επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς και ενώσεις αποφοίτων.

  • Οργάνωση δυνατότητας πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό.
  • Ενημέρωση των επιχειρήσεων, οργανισμών και συλλογικών φορέων για τα προγράμματα πρακτικής άσκησης.
  • Συστηματική παρακολούθηση και εποπτεία των προγραμμάτων της πρακτικής άσκησης.

Άμεση επικοινωνία φοιτητή – εργοδότη με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης κατά την διάρκεια εκπόνησης της πρακτικής άσκησης.

Ωφελούμενοι θα είναι:Φοιτητές όλων των ΤΕΙ

Προϋπολογισμός:26.400.000€

Ωφελούμενοι:10.000 φοιτητές

Παρέχει:Αμοιβήμέχρι 340€ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης, υποχρεωτικής διάρκειας 6 μηνών,σε ιδιωτικό φορέα.
Αμοιβή μέχρι 500€ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης, υποχρεωτικής διάρκειας 6 μηνών,σε δημόσιο φορέα.
Αμοιβή μέχρι 600€ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, με ανώτατο όριο 3.600€
Ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ. για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.
Πρακτική άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΤΕΙ)
Δι κ α ι ο ύ χ ο ι : Γραφεία Πρακτικής Άσκησης όλων των ΤΕΙ της χώρας

ΠΗΓΗ: http://www.dikaiologitika.gr/


Niki Giannoulidou