Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024
Μυρμιδόνες Στυλίδας • Αθλητικός Σύλλογος MMA
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

Νέο μεγάλο έργο αρχίζει η Μητρόπολη Φθιώτιδας

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑΜετά τήν ἀποπεράτωση τῶν δύο μεγάλων ἔργων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τοῦ Πνευματικοῦ Διοικητικοῦ Κέντρου στήν ὁδό Ἀγράφων καί Μεγάλου Ἀλεξάνδρου στή Λαμία καί τοῦ Ἱδρύματος Ἀ. Πετρῆ – Στέγη Γερόντων στή Στυλίδα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἔθεσε ὡς στόχο τήν ὑλοποίηση ἑνός ἀκόμη ὁράματός του, τήν ἀνέγερση δηλαδή ἑνός μεγάλου κτιρίου γιά τήν διαφύλαξη, συντήρηση καί προβολή τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κειμηλίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, πού εὑ­ρίσκονται διασκορπισμένα σέ Ναούς, παλαιά Μοναστήρια καί ἐξωκ­κλή­σια τῆς Μητροπόλεως.

Γιά τόν σκοπό αὐτό μέ ἐπιστολή του, πού ἀπέστειλε στόν Δήμαρχο Λαμιέων κ. Γεώργιο Κοτρωνιᾶ, τήν 3η Δεκεμβρίου 2013, τοῦ ἐζήτησε τήν συνδρομή τοῦ Δήμου μέ τήν παραχώρηση ἑνός δημοτικοῦ οἰκοπέδου ἐντός Λαμίας, προκειμένου ἡ Ἱερά Μητρόπολη μέ δικά της ἔξοδα νά ἀνεγείρει ἕνα ἰσάξιο τῆς πνευ­ματικῆς ἀξίας καί τοῦ κύρους της ἐκκλησιαστικό κτίριο, στό ὁποῖο θά συγκε­ντρώσει ὅλα τά ἀπροστάτευτα καί ἐγκαταλελειμμένα ἐναπομεί­να­ντα ἀπό τήν μανία τοῦ χρόνου καί τῶν ἱεροσύλων ἐκκλησιαστικά κει­μήλια.

Ἡ ἐπιστολή τοῦ Σεβασμιωτάτου πρός τόν κ. Δήμαρχο Λαμιέων ἔχει ὡς ἑξῆς:

Πρός τόν

Ἀξιότιμον Κύριον

Γεώργιον Κοτρωνιᾶν

Δήμαρχον Λαμιέων.

Ἐνταῦθα.

Ἀγαπητέ κύριε Δήμαρχε.

Ἐν πρώτοις σᾶς εὔχομαι διά τάς Ἁγίας Ἡμέρας τῆς τοῦ Θεοῦ Ἐναν­θρω­πήσεως καί τοῦ νέου ἔτους πλουσίαν τήν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ εἰς τήν ζωήν σας καί εἰς τά ἔργα σας.

Τό θέμα, τό ὁποῖον μέ ὤθησε νά σᾶς ἀπευθύνω τήν παροῦσαν ἐπι­στολήν, εἶναι ἡ ἀγωνία μου διά τήν διάσωσιν, διατήρησιν καί προβολήν τῶν Ἐκκλησιαστικῶν μας μνημείων, τά ὁποῖα εὑρίσκονται διεσπαρμένα εἰς ὅλην τήν ἔκτασιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, εἰς Ἐκκλησίας καί Ἐξωκ­κλή­σια καί κινδυνεύουν νά ἀφανισθοῦν, εἴτε ἀπό τόν πανδαμάτορα χρό­νον, εἴτε ἀπό τούς ἱεροσύλους καί ἀρχαιοκαπήλους, εἴτε ἀπό τούς ἀγνο­οῦντας τήν ἀξίαν των καλούς ἱερεῖς καί ἁπλοϊκούς ἐπιτρόπους.

Ἤδη μέ ἐπισταμένην ἐνημέρωσιν τῶν Ἱερέων καί Ἐπιτρόπων, μέ ἀνα­φορά μου εἰς Ἱερατικά Συνέδρια καί Συνάξεις Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπι­τρό­πων ἔχουν ἀρχίσει νά εὐαισθητοποιοῦνται συνεργούντων πρός τοῦτο καί τῶν πολιτιστικῶν Συλλόγων καί ἐνίων πνευματικῶν ἀνθρώπων τῆς ἐπαρ­χίας.

Εἰς τά πλαίσια τῆς διαφυλάξεως καί προβολῆς τῶν Ἐκκλη­σια­στι­κῶν μας μνημείων ἀνήκει καί ἡ πρωτοβουλία μας διά τήν ἵδρυσιν τοῦ Ἐκ­κλη­σιαστικοῦ Κειμηλιαρχείου εἰς τό ἰσόγειον τοῦ Μη­τρο­πολιτικοῦ Με­γάρου, ὅπου παλαιότερα ἐστεγάζοντο τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πό­λεως καί τό ὁποῖον ἐνεκαινιάσαμεν τήν 6ην Δεκεμβρίου 2013.

Ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε ὅμως αὐτός ὁ χῶρος εἶναι πολύ περιο­ρι­σμένος καί μόνον ἀντιπροσωπευτικά κειμήλια δύναται νά περιλάβει.

Εἰς τήν ἱστορικήν καί Γεροντικήν Ἱεράν Μητρόπολιν Φθιώ­τιδος ὑπάρχουν πλεῖστα ὅσα κειμήλια μεγάλης ἱστορικῆς καί πνευμα­τικῆς ἀξίας, τά ὁποῖα διά νά συγκεντρωθοῦν χρειάζονται ἀνάλογον χῶρον, τόν ὁποῖον αὐτήν τήν στιγμήν δέν διαθέτομεν.

Ἀναγνωρίζων τήν εὐαισθησίαν σας εἰς τά πολιτιστικά θέματα, διά τά ὁποῖα ἔχετε ἀποδείξει πόσον τά σέβεσθε  καί τά ἀγαπᾶτε καί μέ τήν βεβαιότητα, ὅτι χαίρεσθε νά δημιουργεῖτε εἰς τήν πόλιν μας ἑστίες πνευματικοῦ, πολιτιστικοῦ καί ἱστορικοῦ ἐνδιαφέροντος σᾶς προτείνω καί σᾶς παρακαλῶ ἐξ΄ ὀνόματος τῆς περιβλέπτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος νά προσφέρετε εἰς αὐτήν ἐν οἰκόπεδον τοῦ Δήμου πλησίον τοῦ Πνευματικοῦ – Διοικητικοῦ Κέντρου διά νά ἀνεγεί­ρει ἡ Μητρόπολις ἕν ἰσάξιον τῆς ἱστορίας της καί τῆς πνευματικῆς ἀξίας της Ἐκκλησιαστικόν Μουσεῖον, τό ὁποῖον καί τήν πόλιν θά τιμᾶ καί ἐπιπλέον θά καταστεῖ πόλος ἕλξεως διά τούς ἐνδιαφερομένους περιηγητάς.

Ἔχω δι΄ ἐλπίδος, ὅτι θά συνδράμετε διά τοῦ τρόπου τούτου τήν τοπικήν Ἐκκλησίαν εἰς τό μέγα τοῦτο ἔργον, τό ὁποῖον χάριτι Θεοῦ συντόμως θά ὁλοκληρώσωμεν καί θά συνδέσετε τό ὄνομά σας μέ αὐτό.

Ἐπιτρέψατέ μου νά σημειώσω, ὅτι μετά δέκα καί ὀκτώ ἔτη (18) Ἀρχιερατείας κατά τά ὁποῖα συνέδραμον παντοιοτρόπως διά πολλῶν  κοινοφελῶν ἔργων τήν πόλιν τῆς Λαμίας καί ὁλόκληρον τήν Φθιώτιδα, εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ὑποβάλλω τοιοῦτον αἴτημα, εἰς τό ὁποῖον πιστεύω, ὅτι εὐμενῶς θά ἀνταποκριθεῖτε.

Ἐν ἀναμονῇ τῆς ἀπαντήσεώς σας εὐχόμενος καί πάλιν τά δέοντα διατελῶ,

Μετ’ ἐξαιρέτου τιμῆς καί ἀγάπης.

Ὁ Μητροπολίτης

+ Ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος

 

Ἡ ἀνταπόκριση τοῦ Δημάρχου ἦταν ἄμεση καί θετική.

Τήν 13η Ἰανουαρίου ἀνεκοίνωσε στόν Σεβασμιώτατο, ὅτι προτίθεται νά εἰσηγηθεῖ στό Δημοτικό Συμβούλιο τήν παραχώρηση οἰκοπέδου πλησίον τοῦ Πνευματικοῦ Διοικητικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιά τήν ὑλοποίηση τοῦ μεγάλου καί πολυσημάντου ἔργου, τό ὁποῖο πολυ­τρό­πως θά προβάλλει καί θά βοηθήσει ὑλικά καί πνευματικά τήν πόλη, ἀφοῦ θά εἶναι πόλος ἕλξεως γιά τούς ἐπισκέπτες καί προσκυνητές καί ἐπί πλέον θά διαφυλάξει τούς πνευματικούς κειμηλιακούς θησαυρούς τῆς πε­ριο­χῆς μας.

Τήν ἑπομένη 14η Ἰανουαρίου, ἡμέρα Τρίτη τό πρωί, ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν κ. Δήμαρχο καί τούς ὑπευθύνους τῶν ἔργων τοῦ Δήμου καί τῆς Μη­τρο­­­πόλεως ἐπεσκέφθησαν τόν χῶρο καί συνεφώνησαν νά ἀρχίσουν οἱ ἀπα­­ραίτητες διαδικασίες γιά τήν ἔγκριση ἐκ μέρους τοῦ Δημοτικοῦ Συμ­βου­λίου τῆς προτάσεως τοῦ κ. Δημάρχου.

Ὁ Σεβασμιώτατος βέβαιος ὧν γιά τά καλά αἰσθήματα πρός τό πρό­σω­πό του καί πρός τήν Ἱερά Μητρόπολη ὅλων τῶν Δημοτικῶν Συμ­βού­λων, ὅλων τῶν πολιτικῶν παρατάξεων, εὐχήθηκε καλή ἀρχή καί συ­νε­χά­ρη καί εὐχαρίστησε τόν κύριο Δήμαρχο γιά τήν στήριξη, πού παρέ­χει ὁ Δῆμος στά ἔργα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

- Διαφήμιση -
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


Τελευταία Νέα

- Διαφήμιση -
Stylida FM • Ραδιοφωνικός Σταθμός

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -