0
Δημοσιεύτηκε 7 Ιούλ 2013, 19:07   /   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
 

Ενημερωτικό Σημείωμα της ΕΣΕΕ για τη Νέα Φορολογία

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ 

Πέμπτη, 4 Ιουλίου  2013

Ενημερωτικό σημείωμα

ΘΕΜΑ: Διαβούλευση για το Φορολογικό Νομοσχέδιο : 3/7/2013 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας στέλνουμε αποκωδικοποιημένα τα κύρια σημεία του νέου φορολογικού νομοσχεδίου όπως κατατέθηκε χθες για διαβούλευση. Κατόπιν πολλών παρεμβάσεων –και από τη δική μας πλευρά, πολλά κρίσιμα για εμάς θέματα  φαίνεται ότι αποσύρονται (τα σκιασμένα). Επομένως θα αναμένουμε την τελική κατάθεση. 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Κατάργηση του μέτρου της υποχρεωτικής συλλογής αποδείξεων, σε ποσοστό μέχρι και το 25% του εισοδήματος.
 • Αύξηση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους, μέσω της κατάργησης της έκπτωσης 1,5%.
 • Η απόκτηση ή ανέγερση ακινήτων, η αγορά: μετοχών  – μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων – ομολόγων καθώς και τα κεφάλαια που διαθέτει κάθε φορολογούμενος για τη σύσταση οιασδήποτε μορφής επιχείρησης ή συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο οποιασδήποτε εταιρείας, θα θεωρούνται από εδώ και στο εξής ως τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
 • Αύξηση του συντελεστή φόρου για τα ετήσια εισοδήματα από ακίνητα (ενοίκια) έως 12.000ευρώ , από το 10% στο 11%, ενώ παράλληλα καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος 1,5% και 3% εφόσον η επιφάνεια της κατοικίας υπερβαίνει τα 300 τ.μ.
 • Αύξηση του συντελεστή φορολογίας αποζημιώσεων λόγω απόλυσης για ποσά 100.000 – 150.000, από 20% σε 25%.
 •  Αύξηση της προκαταβολής φόρου για τις προσωπικές επιχειρήσεις (Ο.Ε. – Ε.Ε.), από 55% σε 80%.
 • Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι» αναμένεται να φορολογούνται με βάση την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών και όχι των μισθωτών, σε περίπτωση που οι ετήσιες επαγγελματικές τους δαπάνες (περιλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών), υπερβαίνουν τα 9.250 ευρώ.
 •  Η οποιαδήποτε παροχή σε είδος προσφέρεται σε εργαζόμενο και υπερβαίνει τα 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος, θα συνυπολογίζεται πλέον στο φορολογητέο εισόδημα και θα φορολογείται μαζί με τα λοιπά εισοδήματα του υπόχρεου.
 • Μείωση του συντελεστή  φόρου υπεραξίας  (μεταβιβάσεις ακινήτων, μετοχές), από 20% σε 15%.
 • Αυστηροποίηση του πλαισίου  φορολογικής μεταχείρισης  των  offshore εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Το οικονομικό επιτελείο προσβλέπει στην φορολόγηση  των εισοδημάτων που αποκτούν οι υπεράκτιες εταιρείες στην Ελλάδα.  Ένα νομικό πρόσωπο θεωρείται ως κάτοικος Ελλάδας και επομένως υπόκειται στις φορολογικές διατάξεις  του εγχώριου φορολογικού συστήματος, εφόσον:

–           Συστάθηκε ή ιδρύθηκε σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο

–          Έχει τη καταστατική του έδρα στην Ελλάδα ή ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης σε οποιαδήποτε στιγμή του συγκεκριμένου φορολογικού έτους είναι η Ελλάδα.

Αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγω για αύξηση των αντικειμενικών αξιών 30%-50%, στις μεσαίες και φτωχές συνοικίες της Αθήνας. Αντίθετα μελετάται η μείωση των αντικειμενικών αξιών κατά 20%-40%, στις τιμές ζώνης ακριβών περιοχών. Παράλληλα, αναμένεται μεγάλη επιβάρυνση των ιδιοκτητών εκτός σχεδίου  οικοπέδων – ακινήτων.

Μη αναγνωρισθείσες προς έκπτωση δαπάνες επιχειρήσεων (μη εκπίπτουσες):

 • Τόκοι δανείων που λαμβάνονται από την επιχείρηση κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους , οι οποίοι θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο ήταν ίσο με το επιτόκιο που ισχύει για τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας , κατά το χρόνο σύναψης του δανείου.
 • Δαπάνες που αφορούν στην αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας μεγαλύτερης των 500 ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με τη χρήση επιταγών.
 • Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.
 • Προβλέψεις για διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον ΚΦΕ.
 • Πρόστιμα και ποινές.
 • Παροχή ή λήψη αμοιβών σε είδος ή σε χρήμα, οι οποίες συνιστούν ποινικό αδίκημα.
 • Ο φόρος εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων και των έκτακτων εισφορών και του τέλους επιτηδεύματος, που επιβάλλεται στα κέρδη επιχειρηματικής δραστηριότητας (ΚΦΕ) καθώς και ο ΦΠΑ που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες.
 • Το τεκμαρτό μίσθωμα σε περίπτωση ιδιόχρησης κατά το μέτρο που υπερβαίνει το 3%, επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
 • Οι δαπάνες ψυχαγωγίας και οι προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες.
 • Οι δαπάνες για την οργάνωση και τη διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων που αφορούν στη σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων της εοπιχείρησης, κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των 300 ευρώ ανά συμμετέχοντα και η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το 0,5% επί του ακαθάριστου ετήσιου εισοδήματος της επιχείρησης.
 • Οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαμονής φιλοξενούμενων προσώπων κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των 300 ευρώ ανά συμμετέχοντα και η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το 0,5% επί του ακαθάριστου ετήσιου εισοδήματος της επιχείρησης.
 • Το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορολογική οντότητα που είναι κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή σε κράτος που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς (άρθρο 65 ΚΦΕ), εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι οι συγκεκριμένες δαπάνες αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή.

Εκπιπτόμενες δαπάνες επιχειρήσεων:

Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα , επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, οι οποίες:

 • Πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές.
 • Αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή.
 • Εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με τα κατάλληλα δικαιολογητικά.

Επισφαλείς απαιτήσεις:

Τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων και οι διαγραφές αυτών εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς, ως εξής:

 • Για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι των ποσών των 1.000 ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των 12 μηνών, ο φορολογούμενος δικαιούται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό 100% της εν λόγω απαίτησης, εφόσον έχουν αναληφθεί οι απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος της εν λόγω απαίτησης.
 • Για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω του ποσού των 1.000 ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των 12 μηνών, ο φορολογούμενος δικαιούται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, εφόσον έχουν αναληφθεί οι απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος της εν λόγω απαίτησης.

Μεταφορά ζημιών και PSI:

Εάν με το προσδιορισμό των επιχειρηματικών κερδών το αποτέλεσμα είναι ζημιά εντός του φορολογικού έτους, η συγκεκριμένη ζημιά μεταφέρεται για να συμψηφιστεί με τα επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα 5 έτη. Η ζημία του προγενέστερου έτους συμψηφίζεται κατά προτεραιότητα έναντι της ζημιάς μεταγενέστερου έτους. Επισημαίνεται πως η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος των νομικών προσώπων από την ανταλλαγή ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, κατ΄εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα σε 30 ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιείται η ανταλλαγή των τίτλων και ανεξάρτητα  από το χρόνοι διακράτησης των ομολόγων. Ως χρεωστική διαφορά λαμβάνεται η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των τίτλων που εκδόθηκαν σε ανταλλαγή και του κόστους απόκτησης των αρχικών τίτλων.

Διαβούλευση για Φορολογικό (με διορθώσεις):4/7/2013

Η ηγεσία του υπουργείου, αφού έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο διαπίστωσε λάθη, παραλείψεις και στρεβλώσεις και ετοιμάζεται να «μαζέψει» διατάξεις που κρύβουν παγίδες έξτρα φόρων για εκατομμύρια φορολογούμενους και επιχειρήσεις.  Σύμφωνα με πληροφορίες, στο υπουργείο Οικονομικών ξαναβλέπουν μια προς μια τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και έχουν αρχίσει τις διορθώσεις ενώ όπως λένε ανώτερα στελέχη της Καραγιώργη Σερβίας αλλαγές θα προκύψουν και μετά τη δημόσια διαβούλευση και πριν κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή. Οι διορθώσεις – βελτιώσεις που ήδη εξετάζονται αφορούν στα εξής:

 

1. Παρακράτηση φόρου. Δεν θα καταργηθεί τελικά η έκπτωση 1,5% που παρέχεται σήμερα κατά τη μηνιαία παρακράτηση φόρου στους μισθούς και τις συντάξεις. Η έκπτωση θα επανέλθει ενώ παράλληλα διορθώνεται η αρχική διάταξη αφού όπως έχει διατυπωθεί δεν λαμβάνονταν υπόψη κατά την παρακράτηση η έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ. Η κατάργηση της έκπτωσης του 1,5% αλλά και ο μη υπολογισμός της έκπτωσης φόρου θα «ψαλίδιζε» ακόμη περισσότερο τις μηνιαίες αποδοχές των μισθωτών και συνταξιούχων, οι οποίες έχουν ήδη υποστεί σημαντικές περικοπές.

 

2. Αποζημιώσεις: Στο 20% θα επανέλθει ο συντελεστής φορολογίας των αποζημιώσεων λόγω απόλυσης στο κλιμάκιο της αποζημίωσης από 100.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ. Το νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση προβλέπει την αύξηση του συντελεστή στο 25%.

 

3. Προκαταβολή φόρου για Ο.Ε και Ε.Ε. Ο νέος Κώδικας προβλέπει την αύξηση της προκαταβολής φόρου από 55% στο 80% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μετά τις έντονες αντιδράσεις που υπήρξαν το υπουργείο σχεδιάζει να διατηρήσει στο 55% το συντελεστή της προκαταβολής φόρου για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες.


Niki Giannoulidou