0
Δημοσιεύτηκε 29 Ιαν 2013, 11:05   /   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
 

Άδεια ανατροφής και στους δύο εργαζόμενους γονείς

pateras_moro_aftodioikisi-620x320

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποδέχθηκε tη θέση του υπουργείου Εργασίας και της Συνηγόρου του Πολίτη, ότι η 6μηνη ειδική άδεια προστασίας μητρότητας του ΟΑΕΔ αποτελεί άδεια μητρότητας, και χορηγείται αποκλειστικά και μόνο στις μητέρες εργαζόμενες, και ότι η 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου, είναι γονική άδεια, που χορηγείται σε οποιονδήποτε από τους δύο ή και στους δύο γονείς, ανεξαρτήτως φύλου, και «συνεπώς δεν επιτρέπεται να θεωρούνται “όμοιες διευκολύνσεις” και να αφαιρείται το 6μηνο που έχει λάβει η μητέρα από το 9μηνο που δικαιούται ο πατέρας», αποδέχθηκε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Το ιστορικό….

Πολίτες κατήγγειλαν στον Συνήγορο ότι οι ∆ιευθύνσεις Προσωπικού πολλών υπηρεσιών αφαιρούν από την 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου που δικαιούνται οι πατέρες υπάλληλοι (ν. 3528/2007, άρθρο 53 παρ. 2) την 6μηνη άδεια μητρότητας που έχουν λάβει οι μητέρες των παιδιών από τον ΟΑΕ∆ (ν. 3655/20008, άρθρο 142).

Πολλές υπηρεσίες είχαν απευθύνει ερώτημα για το συγκεκριμένο θέμα στο υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (Υ∆ΜΗ∆). Το υπουργείο, με σχετική εγκύκλιό του, είχε εκφράσει την άποψη ότι πρόκειται για όμοιες διευκολύνσεις, συνεπώς πρέπει να αφαιρείται η μια από την άλλη.

Η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού, ωστόσο, είχε επανειλημμένα διατυπώσει και εγγράφως την άποψη ότι:

α) πρόκειται για άδεια μητρότητας, την οποία δικαιούνται μόνο μητέρες εργαζόμενες,

ενώ οι άδειες ανατροφής είναι ατομικό δικαίωμα ενός εκάστου γονέα

β) το θέμα πρέπει να λυθεί κατόπιν συνεννόησης μεταξύ του Υ∆ΜΗ∆ και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Το θέμα αυτό διαβιβάστηκε και στην Μονάδα Νομοθεσίας Ισότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προς διερεύνηση τυχόν παραβίασης διατάξεων του ευρωπαϊκού δικαίου. Έπειτα από διαβουλεύσεις που ακολούθησαν μεταξύ των δύο Υπουργείων, το Υ∆ΜΗ∆ μετέβαλε την άποψη του. Αποδέχθηκε την άποψη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Συνηγόρου του Πολίτη, σύμφωνα με την οποία:

• Η εξάμηνη άδεια προστασίας μητρότητας του ΟΑΕ∆ είναι άδεια μητρότητας, χορηγούμενη αποκλειστικά στις μητέρες εργαζόμενες σε επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

• ∆εν αποτελεί όμοια διευκόλυνση με την 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου που δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι, ανεξαρτήτως φύλου.

• Εάν η μητέρα έχει κάνει χρήση της αδείας αυτής, δεν πρέπει να αφαιρείται από το 9μηνο το οποίο δικαιούται ο πατέρας.

 

Έγγραφο Στεφάνου, μετά από καταγγελία της Κομισιόν για τις άδειες
Ύστερα από καταγγελία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με τη χορήγηση της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας του άρθρου 142 του Ν. 3665/2008, ο γενικός γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρης Στεφάνου ενημερώνει, με έγγραφό του, το υπουργείο Εξωτερικών ότι:

«Κατόπιν διαβούλευσης υπηρεσιακών παραγόντων του ΥΔΜΗΔ και του υπουργείου Εργασίας, σχετικά με τη φύση της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας του άρθρου 142 του Ν.3655/2008, το υπουργείο μας κατέληξε στην αποδοχή της θέσης του υπουργείου Εργασίας ότι η εν λόγω παροχή αποτελεί άδεια μητρότητας χορηγούμενη αποκλειστικά στις μητέρες υπαλλήλους, ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εργαζόμενες με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις.

»Συνεπώς ανακαλούμε την προηγούμενη θέση της υπηρεσίας μας περί της μη θεώρησης της εν λόγω παροχής ως όμοιας διευκόλυνσης με τη χορήγηση μειωμένου ωραρίου ή συνεχόμενης μετ” αποδοχών άδειας για την ανατροφή τέκνου δυνάμει της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν.3528/2007 (“Υπαλληλικός Κώδικας”), αφαιρούμενης, στην περίπτωση χρήσης της, από τη διευκόλυνση που δικαιούται ο πατέρας δημόσιος υπάλληλος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 53 του Υ.Κ.».

πηγή aftodioikisi.gr


Niki Giannoulidou