0
Δημοσιεύτηκε 4 Σεπ 2012, 10:39   /   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
 

ΕΙΣΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΣ/ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΣΤΗ ΣΤΥΛΙΔΑ;

Είστε δημόσιος/δημοτικός υπάλληλος και η ζωή στην μεγαλούπολη δεν σας ταιριάζει πια; Θέλετε να επιστρέψετε στη Στυλίδα αλλά η δουλειά σας δεν το επιτρέπει; Διαβάστε τα παρακάτω και ίσως δείτε μια καλή ευκαιρία να αλλάξετε τη ζωή σας.Μπορεί να μην είναι τόσο κοντά στη Στυλίδα αλλά σίγουρα είναι πολύ καλύτερα από την μεγαλούπολη!
Ο Δήμος Λοκρών του Νομού Φθιωτιδας Ο.Τ.Α εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών, που εδρεύει στην Αταλάντη, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη εκατόν-δεκαεπτά (117) οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Ο.Τ.Α και Ν.Π.Δ.Δ.
(Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία.)
Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Λοκρών, Ταχ. Δ/νση:
ΠΛΑΤ.ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗ Τ.Κ.: 35200.
Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3584/2007, τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-06-2011 τεύχος Α7) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», σε συνδυασμό με το άρθρο 35 παρ.5 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 ΤΕΥΧΟΣ Α7)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», χωρίς να υπάρχει κενή οργανική θέση στην υπηρεσία, τον κλάδο ή το φορέα που μετατάσσεται ή μετατίθεται, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος και ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας καθώς και της εν γένει προσωπικότητας τους. Τα προσόντα μπορεί να διαπιστωθούν, κατά την κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και μετά από προσωπική παράσταση και συζήτηση με κάθε ενδιαφερόμενο. Οι θέσεις τις οποίες προτίθεται ο Δήμος να καλύψει με μετάταξη υπαλλήλων,
βάση της συγκεκριμένης ανακοίνωσης είναι οι παρακάτω:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ Διοικητικού 1
ΠΕ Κοινωνιολόγων 1
ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού 1
ΠΕ Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης 1
ΠΕ Συγκοινωνιολόγων 1
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 2
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 1
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 1
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 1
ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος 1
ΠΕ Γεωπόνων (ζωικής ή φυτικής παραγωγής) 2
ΠΕ Δασολόγων 1
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ 1
ΠΕ Βιολόγων 1
ΠΕ Ιατρών 1
ΠΕ Κτηνιάτρων 1
ΠΕ Γεωτεχνικών 1
ΠΕ Ιχθυολόγων 1
ΠΕ Επικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 1
ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας 1
ΠΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΠΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών 2
ΠΕ Γεωλόγων 1
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 2
ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδομής 1
ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων 1
ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1
ΤΕ Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας 2
ΤΕ Νοσηλευτών 2
ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας 2
ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας 1
ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων 1
ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας (ζωικής ή φυτικής παραγωγής)
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΑ 2
ΔΕ Εποπτών καθαριότητας 2
ΔΕ βοηθών νοσηλευτών 2
ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας 4
ΔΕ Ηλεκτρολόγων 2
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 1
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων 1
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 3
ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων 8
ΔΕ Τεχνιτών ύδρευσης 2
ΔΕ Κηπουρών Δενδροκόμων 4
ΥΕ Εργατών ύδρευσης 2
ΥΕ Εργατών καθαριότητας 32
ΥΕ Εργατών πρασίνου 10

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσονται.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού. Υπουργείων ή άλλων Δημόσιων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π .χ. μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή με υποχρεωτική παραμονή κ.τ.λ.).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Λοκρών από τις 30-7-2012 έως και 1-10-2012, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Αίτηση υποψηφιότητας
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 για την πιστότητα του περιεχομένου του.
• Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και όλων των πρόσθετων προσόντων.
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
• Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών

Η κατάθεση των αιτήσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορεί να γίνει και ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση (παρ.1), εντός της οριζόμενης προθεσμίας με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην με αριθμό 15399/24-7-2012 ανακοίνωση – πρόσκληση του Δήμου Λοκρών. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Η Υπηρεσία μας θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων τους, μετά το πέρας της διαδικασίας.

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2233022374 κα Πάσσα Μαρία κ.Κων/νο Δημητρίου
Niki Giannoulidou