Κυριακή, 4 Ιουνίου, 2023
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

Ο Εμπορικός Σύλλογος Στυλίδας ενημερώνει …..

επιταγη εισοδου  στην εργασια

Ο Εμπορικός Σύλλογος Στυλίδας στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» συνεργάζεται με το «KEK EUROPROGRESS» 

και μας ενημερώνει για τα εξής:

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας

για άνεργους νέους έως 29 ετών

(όσοι έχουν γεννηθεί από 1/1/1983 και έπειτα)

            Η Επιταγή Κατάρτισης (Training Voucher) περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:  

* Κατάρτιση 80 ωρών  των ωφελούμενων,  για οριζόντιες και  εξειδικευμένες δεξιότητες σε συνδυασμό με καθοδήγηση και εκπαιδευτικό mentoring.

Πρακτική Άσκηση 5 μηνών   σε επιχειρήσεις  της περιοχής υλοποίησης  του προγράμματος για  τους ωφελούμενους , με επιδότηση της απασχόλησης .

Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  όλοι οι άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ έως 29 ετών και οι άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής  εταδευτεροβάθμιας  /  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  έως  29  ετών. Επίσης δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι συμμετέχουν σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια / Ενώσεις.

Παροχές στους ωφελούμενους:

Το εκπαιδευτικό επίδομα για την συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι από 2.400 ευρώ έως 2.700 ευρώ ανάλογα  με το εκπαιδευτικό επίπεδο.Ιατροφαρμακευτική  και  ασφαλιστική  κάλυψη  έναντι  κινδύνου  ατυχήματος  για  όλη  την  διάρκεια  της  πρακτικής άσκησης .

Προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων

Κάθε επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα υποδεχόμενη ένα (1) άτομο αν διαθέτει  0-4  εργαζόμενους  με  μισθωτή σχέση  εργασίας(ΙΚΑ). Aν  διαθέτει από  5  εργαζομένους  και άνω  (με μισθωτή σχέση  εργασίας  ΙΚΑ), δύναται να υποδεχτεί για πρακτική άσκηση μέχρι  το 30%  του  εργατικού  της δυναμικού.

Τα οφέλη της επιχείρησης

*  Άμεση κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της επιχείρησης από καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.

*  Στελεχιακή ενδυνάμωση από τους ανθρώπους  της πρακτικής οι οποίοι  για 5 μήνες θα προσφέρουν  τις υπηρεσίες τους χωρίς κανένα κόστος για την εταιρεία . 

Απαλλαγή  εργοδοτικών  εισφορών  ενός  έτους,  για  τους  ωφελούμενους  που  η  επιχείρηση  θα θελήσει να προσλάβει μετά το τέλος της πρακτικής .

 

Δήλωση Συνεργασίας

(με επιχειρήσεις)

 α) Δηλώνω ότι ενδιαφέρομαι για την υποδοχή ανέργων πτυχιούχων αποφοίτων ΑΕΙ / ΤΕΙ  ή  αποφοίτων  μεταδευτεροβάθμιας  (ΙΕΚ)  ή  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης, προκειμένου  να  υλοποιήσουν  στην  επιχείρηση  μου  την  πρακτική  τους  άσκηση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος:

«Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών»

β) Δηλώνω ότι τα παρακάτω στοιχεία είναι αληθή και δέχομαι να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος από το ΚΕΚ «EUROPROGRESS»

Επωνυμία Επιχείρησης : ………………….………………………………………..………………………………………..

Διακριτικός Τίτλος : …….………..…………………………….…………….…………………………………………..

Αντικείμενο Δραστηριότητας : ………..…………………………..…….……………….…….……………………….

Στοιχεία της επιχείρησης :

ΑΦΜ : ……………………………….………………………………… ΔΟΥ:…………………………………….

Οδός : …………..……..…………………………………………….. Αριθ : ………….…………………………..

ΤΚ : …………………….…………

Τηλ.  : ………………..……………………………………………… Fax : ………………………………………..

E-mail : …………..………………………………………………………………………………………..….

Νόμιμος Εκπρόσωπος : ………………………………………………………………………………….

 

Κινητό : ………………………………………………………………………………………….…..

Αριθμός απασχολουμένων :              (εργαζόμενοι με μισθωτή σχέση εργασίας ΙΚΑ)

γ)  Προτεινόμενες  θέσεις  απασχόλησης  στον  κλάδο

 

Επαγγελματικές ειδικότητες / Αντικείμενα Εργασίας

*ΙΕΚ / 2ΒΑΘΜΙΑ

(αριθ. υποψηφίων)

*ΑΕΙ – ΤΕΙ (αριθ. υποψηφίων)

1.  Πωλητές (Σύγ. τεχ/κές πωλήσεων – After sales service)
2.  Δημόσιες Σχέσεις – Επικοινωνία
3.  Σύμβουλος επιχειρήσεων (Marketing – Management)
4.  Οικονομικές, λογιστικές υπηρεσίες
5.  Πληροφορική (Βασικές δεξιότητες πληροφορικής)
6.  Διοικητική – Γραμματειακή Υποστήριξη (Υπάλ. Γραφείου)
7.  Υποδοχή Reception
8.  Διαχείριση έργου (Project Management)
9.  …………………………………… (άλλο, συμπληρώστε)

* Παρακαλούμε  σημειώστε  αριθμητικά  τις  ανάγκες  της  επιχείρησης  σας  σε  ανθρώπινο δυναμικό (πρακτικά ασκούμενους), αντίστοιχα στο επιθυμητό επίπεδο εκπαίδευσης

Ο Υπεύθυνος της επιχείρησης

(σφραγίδα /υπογραφή)

 

Κεντρ. Δομή: Αγριλιά,  351 00 ΛΑΜΙΑ

Τηλ.: 22310 69121, Fax: 22310 69366

e-mail: [email protected]

www.voucher.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

 

Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

 

  1. 1.       Α.Φ.Μ.
:
  1. 2.      Αριθμ. Δελτ. Ταυτοτ.
:
ή  Διαβατηρίου :
  1. 3.      Επώνυμο
:
  1. 4.      Όνομα
:
  1. 5.      Όνομα πατρός
:
  1. 6.     Ημ. γέννησης (ημερομηνία/μήνας/έτος)
:
  1. 7.     ΔΟΥ
:
  1. 8.     ΑΜΚΑ
:
  1. 9.     Αριθ. Κάρτας  ΟΑΕΔ   
: Σύνολο μηνών ανεργίας: ……………………..
 
10. Φορολογητέο εισόδημα: (συμπληρώστε Χ στην κατάλληλη απάντηση)
 
Μέχρι 6.150 € από 6.151 € – 10.000 € από 10.001 € – 15.000 € από 15.001 και πάνω
 
 
11. Εκπαιδευτικό επίπεδο: (συμπληρώστε Χ στην κατάλληλη απάντηση)
2βάθμια / μεταδευτεροβάθμιαεκπαίδευση
 
ΑΕΙ / ΤΕΙ
ημερομηνία κτήσης πτυχίου:……………………
βαθμός πτυχίου                 < = 6,49                 6,50 – 8,49                     >= 8,50
Μεταπτυχιακός τίτλος      Αναφέρατε: ……………..……………..………………………
 
Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας      Αναφέρατε: ……………..……………………….…
12. Διεύθυνση :

Τ.Κ. :

13. Τηλέφωνο :
14. Κινητό τηλέφωνο :
15. email :
16. IBAN Τραπεζικού λογαριασμού(ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ) :

Παρακαλώ όπως καταχωρήσετε την Aίτηση Συμμετοχής μου με τα απαιτούμενα στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα voucher.gov.gr προκειμένου να  αιτηθώ την παραλαβή κωδικού ΚΑΥΑΣ για το έργο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους έως 29 ετών».

Πόλη /Ημερομηνία:  …………….., ……/…../2013

Προσοχή: Σε περίπτωση επιλογής σας στο πρόγραμμα, θα πρέπει να προσκομίσετε αντίστοιχα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα ανωτέρω στοιχεία.

* Στα πεδία που υπάρχει αστερίσκος να προσκομιστούν φωτοτυπίες και να αποσταλλούν  με την αίτηση στο ΚΕΚ EUROPROGRESS Αγριλιά Λαμίας, 2231069121 ή με fax στο 2231069366.

  Για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στο KEK EUROPROGRESS μπορείτε να μας βρείτε εδώ http://www.voucher.gr

 

- Διαφήμιση -

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

- Διαφήμιση -
Αφοί Τσιμπούρη • Υδραυλικά

Τελευταία Νέα

Βίντεο & φωτογραφίες από την 22η Χορωδιακή Συνάντηση στη Στυλίδα

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 3 Ιουνίου στη Στυλίδα η 22η Χορωδιακή Συνάντηση με τη συμμετοχή της Δημοτικής Χορωδίας...
- Διαφήμιση -
Σκάρλας • Moto Service

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -
Kalantzis Bros • Αποφράξεις - Μεταφορές Λυμάτων