0
Δημοσιεύτηκε 2 Ιούλ 2012, 00:51   /   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 60 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 2.11026/οικ.6.2614/3-5-2012 Απόφαση Ένταξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αντίστοιχα,

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

με την υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 6.804/1/2012 ανακοίνωση, την πρόσληψη 60 ατόμων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με το Δήμο Λοκρών (Συμπράττων Φορέας),

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης των υπ’ αριθμόν ΚΟΧ 6.804/1/2012 σε τοπικές εφημερίδες ή στα γραφεία του Δικαιούχου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότησή φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 9:00-17:00), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΚΜΟΠ στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ), Τσιριγώτη 25, Τ.Κ. 34100, Χαλκίδα. Συμπληρωματικά και για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, αιτήσεις θα παραλαμβάνονται στη διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσσεως & Σεραφείμ Κοκκόλα – κτίριο Αγοράς (ισόγειο), Αταλάντη και ώρες 9:00 – 15:00.

 

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στις παραπάνω διευθύνσεις και ώρες από την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012 έως και την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2012.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων από τις δομές του ΚΜΟΠ αλλά και από την ιστοσελίδα του φορέα.

 

Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για το πλήρες κείμενο της παρούσας προκήρυξης, μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού στην ανωτέρω διεύθυνση, τηλεφωνικά στο 22210 60855 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.kmop.gr

 

Κατεβάστε την αίτηση (αρχείο word)

Κατεβάστε την αίτηση (αρχείο pdf)

Κατεβάστε τις οδηγίες συμπλήρωσης (αρχείο word)

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης (αρχείο pdf)


Niki Giannoulidou