0
Δημοσιεύτηκε 11 Ιούλ 2013, 10:26   /   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
 

Απαγόρευση αλιείας-συγκομιδής-διάθεσης-διακίνησης στην αγορά δίθυρων μαλακίων σε ζώνες παραγωγής του Μαλιακού κόλπου

perifereia ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΔΙΘΥΡΑ ΜΑΛΑΚΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Λαμία : 5-7-13
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                              Αρ πρωτ : 960
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΔΥ

 

ΘΕΜΑ: «ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ –ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ -ΔΙΑΘΕΣΗΣ –ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ »

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α΄/07-06-2010)
2. Το Π.. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Φ.Ε.Κ. 241/ τ. Α΄/27-
12-2010).
3. Την αρ. 104544/297/31-1-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ανάθεση
άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας «ΦΕΚ 373/Τβ/19-02-2013)
4. Τις διατάξεις του Π..79/2007 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) υπ αριθ,178/2002,852/2004,853/2004,854/2004,882/2004………και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ αριθμ 2004/41/ΕΚ οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου .»
5. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για την υγιεινή τροφίμων.
6. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
7. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα
προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής περί μικροβιολογικών κριτηρίων για
τα τρόφιμα.
9. Την αριθμ 214/7-2-96 «Καθορισμός ζωνών παραγωγής δίθυρων μαλακίων στο Μαλιακό
κόλπο » « περιοχή 1 »
10. Την αριθμ 117/19-3-2004 απόφαση Νομάρχη Φθιώτιδας «Συμπλήρωση της αριθμ
214/7-2-96 απόφασης περί καθορισμού ζωνών παραγωγής και συλλογής δίθυρων
μαλάκιων στο Μαλιακό Κόλπο »
11. Την αριθμ 1819/13-3-2008 απόφαση Νομάρχη Φθιώτιδας «Συμπλήρωση των αριθμ
214/7-2-96 και 117/19-3-2004 αποφάσεων περί καθορισμού ζωνών παραγωγής και
συλλογής δίθυρων μαλάκιων στο Μαλιακό Κόλπο »
12. Την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Απαγορεύουμε την αλιεία -συγκομιδή –διάθεση στην αγορά δίθυρων Μαλακίων, λόγω μη τήρησης του προγράμματος παρακολούθησης των ανά δεκαπενθήμερο δειγματοληψιών για μικροβιολογικές αναλύσεις για την επαναξιολόγηση των Ζωνών Παραγωγής, από τις ζώνες παραγωγής όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 9 ,10& 11 του παραπάνω σκεπτικού και συγκεκριμένα :
1. Στην αριθμ 214 /7-2-96 απόφαση Νομάρχη Φθιώτιδας«Καθορισμός ζωνών παραγωγής δίθυρων μαλακίων στο Μαλιακό κόλπο » « περιοχή 1 »
2. Στην αριθμ 117/19-3-2004 απόφαση Νομάρχη Φθιώτιδας «Συμπλήρωση της αριθμ 214/7-2-96 απόφασης περί καθορισμού ζωνών παραγωγής και συλλογής δίθυρων μαλάκιων στο Μαλιακό Κόλπο » οι συντεταγμένες των κορυφών της οριζόμενης περιοχής είναι :
φ 38ο 50′ 33” λ 22ο 41′ 42”
φ 38ο 50′ 53” λ 22ο 41′ 04”
φ 38ο 47′ 20,5” λ 22ο 45′ 35”
φ 38ο 47′ 7,5” λ 22ο 45′ 17,5”
3. Στην αριθμ 1819/13-3-2008 απόφαση Νομάρχη Φθιώτιδας «Συμπλήρωση των αριθμ 214/7-2-96και 117/19-3-2004 αποφάσεων περί καθορισμού ζωνών παραγωγής και συλλογής δίθυρων μαλακίων στο Μαλιακό Κόλπο » οι συντεταγμένες των κορυφών της οριζόμενης περιοχής είναι :
φ 38ο 46′ 900” λ 22ο 47′ 340”
φ 38ο 47′ 015” λ 22ο 47′ 230”
φ 38ο 47′ 350” λ 22ο 47′ 695”
φ 38ο 46′ 200” λ 22ο 48′ 980”
φ 38ο 46′ 900” λ 22ο 49′ 060”
φ 38ο 46′ 300” λ 22ο 49′ 410”
φ 38ο 46′ 450” λ 22ο 50′ 250”
φ 38ο 46′ 380” λ 22ο 50′ 100”
Την εφαρμογή της παρούσας αναθέτουμε στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Φθιώτιδας – Τμήμα Κτηνιατρικής στα Τμήματα Κτηνιατρικής Στυλίδας , Αταλάντης , στο Κτηνιατρικό Γραφείο Μώλου και στα Υπολιμεναρχεία Στυλίδας και Αταλάντης .

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou