0
Δημοσιεύτηκε 21 Φεβ 2014, 10:05   /   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
 

Αποζημίωση στους καταναλωτές από τον ΔΕΔΔΗΕ για καθυστερήσεις

ΔΕΔΔΗΕΑκριβά θα πληρώνει στον καταναλωτή ο διαχειριστής του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, ο ΔΕΔΔΗΕ, τις χρονικές υπερβάσεις σε 11 διακριτές υπηρεσίες που έχει αναλάβει.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δημοσιοποίησε σήμερα την απόφαση που αφορά τις «Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες» του διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)», καθώς και τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας Μονάδας Προστασίας Καταναλωτών και Περιβάλλοντος, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.

Το Πρόγραμμα «Εγγυημένες Υπηρεσίες» ή «Χάρτης Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές» (ΧΥΚ) του ΔΕΔΔΗΕ περιλαμβάνει επί του παρόντος έντεκα διακριτές υπηρεσίες, για την παροχή των οποίων αναλαμβάνονται συγκεκριμένες χρονικές δεσμεύσεις ολοκλήρωσης από την πλευρά του διαχειριστή. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί κάποια από τις προθεσμίες αυτές, ο ΔΕΔΔΗΕ καταβάλλει στον καταναλωτή συγκεκριμένο ποσό, ως οικονομική ρήτρα (αποζημίωση), μετά από αίτηση του καταναλωτή προς την εταιρεία.

Η απόφαση της ΡΑΕ παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις προς το ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για τη βελτίωση του προγράμματος. Οι βασικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στην απόφαση είναι οι εξής:

– Ο επανασχεδιασμός και η ολοκλήρωση της επικαιροποίησης και βελτιστοποίησης του προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες» του ΔΕΔΔΗΕ θα γίνει σε δύο διαδοχικές χρονικές περιόδους, η πρώτη από 1 Απριλίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 και η δεύτερη από 1 Ιανουαρίου 2016 και εντεύθεν.

– Κατά την πρώτη περίοδο, σε περίπτωση αστοχίας τήρησης των προβλεπομένων προθεσμιών θα καταβάλλεται συγκεκριμένη οικονομική ρήτρα, ανά παρεχόμενη υπηρεσία.

– Η παραπάνω οικονομική ρήτρα θα καταβάλλεται αυτόματα, συγκεντρωτικά ανά εξάμηνο, χωρίς τη διαδικασία υποβολής αίτησης από τον καταναλωτή και με άμεση έναρξη εφαρμογής του μέτρου από 1 Απριλίου 2014.

– Θα υποβληθεί εγγράφως στη ΡΑΕ, το αργότερο μέχρι τις 15 Μαρτίου 2014, προκειμένου να εγκριθεί και τεθεί σε ισχύ, η τελική πλήρης πρόταση για το νέο Πρόγραμμα «Εγγυημένες Υπηρεσίες» της πρώτης περιόδου (01.04.2014-31.12.2015), η οποία πρόταση θα περιλαμβάνει: τις συμφωνημένες με το διαχειριστή 14 διακριτές «Εγγυημένες Υπηρεσίες» με πλήρη και αναλυτικό τρόπο, τις δεσμευτικές προθεσμίες και τις αντίστοιχες οικονομικές ρήτρες, τους συγκεκριμένους τρόπους επικοινωνίας του προγράμματος στους καταναλωτές (πλέον της ήδη ισχύουσας ενημέρωσης από την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), και την αναλυτική καταγραφή των μεθόδων και συστημάτων άντλησης και επεξεργασίας δεδομένων, του ελέγχου τήρησης των ανωτέρω δεσμεύσεων, και των αποτελεσμάτων εφαρμογής των παραπάνω μέτρων.


Niki Giannoulidou