Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου, 2023
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

Τις προτάσεις της για τον νέο αναπτυξιακό νόμο απέστειλε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣΤις προτάσεις της απέστειλε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενόψει της σύνταξης του νέου αναπτυξιακού νόμου ανταποκρινόμενη στην ανοικτή πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΓΣΙΕ) του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με στόχο την επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας και της ανασυγκρότησης του παραγωγικού συστήματος της χώρας

Κατά την κατάρτιση ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις των συλλογικών φορέων της Περιφέρειας, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Φθιώτιδας ,της Ευβοίας,της Βοιωτίας, της Φωκίδας , του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας ,του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδας και της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Ευβοίας , οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μιας ενιαίας πρότασης για τον επικείμενο νέο αναπτυξιακό νόμο.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Εξωστρέφειας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη ευχαρίστησε όσους ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση προκειμένου να διαμορφώθει ένα ενιαίο μέτωπο προτάσεων και επεσήμανε ότι η κοινή πορεία για μια ενιαία πρόταση της Περιφέρειας, δείγμα της καλής συνεργασίας όλων των φορέων με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, εκφράζει την αγωνία όλων μας, ώστε ο νέος αναπτυξιακός νόμος να αποτελέσει πραγματικά βασικό πυλώνα για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας.

Διαβάστε τη σχετική τοποθέτηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας Αλ.Διαμαντάρα

“Κε Αντιπεριφερειάρχη,

Η σύνταξη του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου αποτελεί προαπαιτούμενο ως προς το σχεδιασμό για την επανεκκίνηση της παραγωγικής δραστηριότητας και της οικονομίας της χώρας. Ο σχεδιασμός του θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελληνικής Οικονομίας, αξιοποιώντας παράλληλα τα αποτελέσματα και τα πλεονεκτήματα των προηγούμενων νόμων και αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή τους.

Θεωρούμε ότι χρειάζεται να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων καθώς και σε δράσεις δικτυώσεων προκειμένου να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας.

Η στήριξη της καινοτομίας, η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, η ανάπτυξη του τεχνολογικού και καινοτομικού περιβάλλοντος καθώς και η ενίσχυση των αναπτυξιακών και επιχειρηματικών υποδομών αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες που θα οδηγήσουν στην ανάταξη των επιχειρήσεων. Στον τομέα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας πρέπει να δοθούν περαιτέρω κίνητρα για επενδύσεις σε Τεχνολογικά – Επιστημονικά Πάρκα, Business Innovation Centers, Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων καθώς και σε Κέντρα Μεταφοράς Τεχνολογίας. Η υποβοήθηση του κράτους για τη δημιουργία τέτοιου είδους φορέων θα μπορούσε αποφασιστικά να βελτιώσει το επιχειρηματικό & επιστημονικό κλίμα της Περιφέρειας.

Επιπλέον, η δημιουργία και η ενδυνάμωση των υποδομών ηλεκτρονικής δικτύωσης των υπηρεσιών και η βελτίωση της επικοινωνίας και της ποιότητας της εξυπηρέτησης που λαμβάνει ο πολίτης από τις Δημόσιες Υπηρεσίες, είναι αναγκαία για την διευκόλυνση του επιχειρηματία στις συναλλαγές του με το Κράτος.

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα είναι η απλοποίηση και επιτάχυνση των χρονοβόρων και κοστοβόρων διαδικασιών υποβολής, έγκρισης κι εκταμίευσης των οικονομικών ενισχύσεων. Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι διαδικασίες θα πρέπει να περιοριστούν στα απολύτως αναγκαία. Η φερεγγυότητα του φορέα, ο κλάδος οικονομικής δραστηριότητας, η γεωγραφική περιφέρεια και η επιθυμητή και ιδεατή ανάπτυξη κάθε περιοχής σύμφωνα με το προδιαγεγραμμένο μοντέλο ανάπτυξης μπορούν να αποτελέσουν τα κριτήρια αξιολόγησης.

Σημαντική αύξηση, αν όχι κατάργηση του περιορισμού υποβολής επενδυτικών σχεδίων πάνω από ένα ποσό στην Περιφέρεια.

Ιδιαίτερη μέριμνα επίσης να δοθεί και στο μεγάλο αριθμό επενδυτικών σχεδίων που είχαν υπαχθεί σε προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους και λόγω της οικονομικής κρίσης αδυνατούν να χρηματοδοτηθούν και συνεπώς δε δύναται να ολοκληρωθούν.

Ένα μέρος των χορηγούμενων στις επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο ενισχύσεις καταβάλλονται μετά από πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της. Το σύνολο των ενισχύσεων θα πρέπει να καταβάλλεται στις επιχειρήσεις μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, από την έναρξη της λειτουργίας της επένδυσης, με την επιτάχυνση των αναγκαίων διαδικασιών πιστοποίησης κλπ.

Αυξημένα φορολογικά και επενδυτικά κίνητρα σε συνδυασμό με όποιες ευέλικτες και σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης δύναται να υιοθετηθούν, θα πρέπει να ισχύουν για τα σχέδια των επιχειρήσεων εξαγωγικού προσανατολισμού, καθώς και για επιχειρηματικά σχέδια επιχειρήσεων σχετικών με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίησή του, με στόχο την εξωστρέφεια της γεωργίας και τη βελτίωση του αγροτικού ισοζυγίου της Χώρας.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά την αξιολόγηση του αναπτυξιακού αποτελέσματος της επενδυτικής πρότασης, στο κριτήριο της απασχόλησης. Παρά την αναμφισβήτητη κοινωνική σημασία που έχει η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η διατήρηση παλαιών, όχι σπάνια η ισόρροπη ανάπτυξη και η πληρέστερη αξιολόγηση παραγωγικών πόρων υπηρετούνται πολύ καλύτερα με σύγχρονες προηγμένες τεχνολογίες εντάσεως κεφαλαίου και όχι μέσω παραγωγικών δραστηριοτήτων εντάσεως εργασίας.

Επιπλέον θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης με έμφαση την ανακύκλωση νερού, την εξοικονόμηση ενέργειας, την εγκατάσταση εναλλακτικών πηγών ενέργειας και την περιβαλλοντική πολιτική και διαχείριση.

Οι Ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να δώσουν έμφαση στην παραγωγή προϊόντων που κάνουν δυνατή, την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη υποκατάσταση εισαγωγών, την αύξηση της προστιθέμενης στη χώρα αξίας, την παραγωγή τυποποιημένων ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων με ισχυρές επωνυμίες, που θα ανταγωνίζονται τις ξένες αγορές.
Τέλος, κρίνεται αναγκαία η προώθηση των ειδικών μορφών τουρισμού (κίνητρα για επενδύσεις φορέων κι επιχειρήσεων σε θεματικό τουρισμό, ενθάρρυνση επενδύσεων για τη δημιουργία οικολογικών πάρκων, δυνατότητα ενίσχυσης της μετατροπής ξενοδοχειακών μονάδων σε εγκαταστάσεις ειδικών μορφών τουρισμού, αφού προηγηθεί η θεσμοθέτηση των προδιαγραφών που αυτές πρέπει να έχουν).
Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος θα πρέπει να είναι ευέλικτος και αποτελεσματικός. Στη σύνθεσή του να είναι λειτουργικός και να χαρακτηρίζεται από γρήγορες, απλοποιημένες διαδικασίες σε όλα τα στάδια της εφαρμογής. Από την αξιολόγηση και την έγκριση έως και την ολοκλήρωση, την παραλαβή και αποπληρωμή του επενδυτικού σχεδίου”

 

- Διαφήμιση -
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


Τελευταία Νέα

Τελετή βράβευσης για τις διασώσεις κατά το έτος 2023 στον θαλάσσιο χώρο της Στυλίδας (Δελτίο Τύπου)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Σε μια λιτή και συμβολική τελετή η Δήμαρχος Στυλίδας κα Βιργινία Στεργίου, τίμησε τους λιμενικούς, βαθμοφόρους του Λιμενικού...
- Διαφήμιση -
Σκάρλας • Moto Service

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -