0
Δημοσιεύτηκε 11 Νοέ 2019, 12:41   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Ανακοίνωση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Στυλίδας

stylida eisodos ΣΤΥΛΙΔΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Στο πλαίσιο συγκρότησης της νέας Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης για τη τρέχουσα δημοτική περίοδο και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 70 παρ. 2 του Ν.3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/1.6.2010) ο Δήμος Στυλίδας καλεί:

  • Τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι έχουν την έδρα τους ή διαθέτουν παράρτημα εντός διοικητικών ορίων του Δήμου και έχουν δραστηριότητες σχετικές με τον τουρισμό, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην εν λόγω Επιτροπή και να καταθέσουν αίτηση στην οποία να ορίζεται ο εκπρόσωπός τους καθώς και ο αναπληρωτής του, με τα αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας (Δ/νση, τηλέφωνο, email).
  • Όποιον δημότη επιθυμεί να συμμετέχει στην εν λόγω Επιτροπή και είναι εμπειρογνώμων σε θέματα Τουρισμού, να υποβάλλει ανάλογη αίτηση.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στην αναφερόμενη επιτροπή θα υποβληθούν, μετά τη δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα και τους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου μας, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] έως την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία συμμετοχής, θα τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Στυλίδας προκειμένου να ληφθεί σχετική απόφαση συγκρότησης.
 

Ο ΕΝΤ/ΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou