0
Δημοσιεύτηκε 12 Σεπ 2014, 07:27   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Ανακοίνωση Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας σχετικά με το Λιμάνι Στυλίδας

ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Στυλίδα 9 Σεπτεμβρίου 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                Αρ.πρωτ. 1574

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

——–

Ταχ.Δ/νση: Στυλίδα 35300

Πληροφορίες: κ.Πρόεδρος

Tηλέφωνo: 22380-22360

TELEFAX: 22380-22181

e-mail: limstyl@otenet.gr                                                               

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας μετά από απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής, προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση εργασιών του έργου «συμπληρωματικές εργασίες στο υπόστεγο του λιμένα Στυλίδας».

Οι απαιτούμενες εργασίες σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθ/δας, είναι οι κάτωθι: «Πρόκειται για νέο υπόστεγο το οποίο εκτείνεται σε συνέχεια του παλαιού προς τα δυτικά. Στο υπόστεγο αυτό θα κατασκευασθούν οι εξής εργασίες: 1)κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου στην επιφάνεια που ορίζεται από τις εξωτερικές παρειές των στύλων. 2)Κατασκευή κεκλιμένων επίπεδων πρόσβασης πλάτους 1,00 μ. στις τρεις πλευρές (νότια, βόρεια, δυτική). 3)Επέκταση της στέγης στην βόρεια και νότια πλευρά κατά 1μ. σε πρόβολο με κλίση προς το εσωτερικό του στεγάστρου, επέκταση της στέγης προς τα δυτικά κατά 1,00μ. κατά την έννοια της υπάρχουσας. Επέκταση της στέγης ανατολική σε πλάτος και σε μορφή τέτοια που να εξασφαλίζει την στεγανότητα του χώρου. 4)Κατασκευή και τοποθέτηση υδρορροών τραπεζοειδούς διατομής με γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1 μμ κατά μήκους της νότιας και δυτικής πλευράς στη νοητή ακμή τομής κύριας στέγης και προβόλου. Κατασκευή και τοποθέτηση υδρορροών από γαλβανισμένη λαμαρίνα 7τ.μ., πάχους 0,6μμ. κυκλικής διατομής για την απορροή των ομβρίων. 5)Κατασκευή και τοποθέτηση κινητού καλύμματος της δυτικής πλευράς του στεγάστρου με χειροκίνητο μηχανισμό περιτύλιξης (τέντα). Οι δοκοί των προβόλων θα πακτωθούν στους στύλους με κοχλίωση. Ομοίως και οι τεγίδες θα στερεωθούν στις δοκούς με κοχλίωση. Όσες εργασίες δεν αναφέρονται στο τιμολόγιο αλλά κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του έργου θα πληρωθούν απολογιστικά εις βάρους των κονδυλίων των απρόβλεπτων. Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις Π.Τ.Π. και τις επιτόπου οδηγίες της Υπηρεσίας

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 20.000,00 € με ΦΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες για τις απαιτούμενες εργασίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν από τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Φθ/δας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως εντός δέκα (10)  ημερών από την ανάρτηση της παρούσας να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου Φθ/δας και στο γραφείο του Προέδρου τις προσφορές τους.

Προσφορές δικαιούνται να προσκομίσουν:  Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η και ανώτερη τάξη (άρθρο 59 Ν.4278/2014) ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα που έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

 

Ο Πρόεδρος

του Λιμενικού Ταμείου Φθ/δας

 

 

Σύρμος Ιωάννης


Niki Giannoulidou