0
Δημοσιεύτηκε 24 Μάι 2013, 15:04   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Ανάπλαση της πλατείας Αγίας Αικατερίνης Στυλίδας

ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 67
Ημ/νία Πρωτοκόλλου : 20/5/2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθμός – Ημ/νία Εγγραφής : ΑΑΥ 295 – 10/5/2013

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η  Α Ν Α Λ Η Ψ Η Σ  Υ Π Ο Χ Ρ Ε  Σ Η Σ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 21 του Ν.2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
β) Της παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ 87/Α).

γ) Του νόμου 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α).

δ) Του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει και του Β 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των  Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α).
ε) Του νόμου………………………………………………….( ή του προεδρικού διατάγματος ή οποιασδήποτε κανονιστικής διοικητικής πράξης προβλέπει ρητά ή έμμεσα τη συγκεκριμένη δαπάνη).
2. Την ανάγκη για Πλακόστρωση – διαμόρφωση πλατείας Αγίας Αικατερίνης  Δήμου Στυλίδας. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΤΡΙΑ Euro και ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ Λεπτά ( 34.113,98 ) σε βάρος του ΚΑ 30.7322.0002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για Πλακόστρωση – διαμόρφωση πλατείας Αγίας Αικατερίνης Δήμου Στυλίδας. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

και βεβαιώνεται ότι για την ανωτέρω δαπάνη ύψους
ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ Euro και ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ Λεπτά (34.113,98)
υπάρχει πίστωση στον ΚΑ 30.7322.0002 του προϋπολογισμού έτους 2013
Καταχωρήθηκε με α/α 1 στο Μητρώο  Δεσμεύσεων.
Υπόλοιπο προς ανάληψη: Euro
( 0,00 )
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Στοιχεία Έγκρισης : 67 – 20/5/2013
Παρατηρήσεις :


Niki Giannoulidou