Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου, 2023
Τσαντής • Πρατήριο Υγρών Καυσίμων

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας ο…..

IMG_2698

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Αριθ. Αποφ 1/2013
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 1/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας
ΘΕΜΑ: Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Στη Στυλίδα, σήμερα την 18-02-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Στυλίδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας, ύστερα από την υπ’ αριθ.: 1689/12-02-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Με την Αριθ.: 1659/12-02-2013 Απόφαση του Δημάρχου Στυλίδας (Αρ. Απόφασης: 17), ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής η Αντιδήμαρχος του Δήμου Στυλίδας Κοντού Γεωργία του Τηλέμαχου για τα έτη 2013-2014.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (07) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Κοντού Γεωργία – Αντιδήμαρχος Πρόεδρος  Ε.Π.Ζ.
Κωστόπουλος Ευάγγελος

2. Θηβαίος Νικόλαος                                                                                  (αν και κλήθηκε νόμιμα)
3. Καραγεώργος Αθανάσιος
4. Πρεμέτης Ιωάννης
5. Σταθελάκος Ευστάθιος
6. Χασιώτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος)
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Πανάγο Αθανάσιο, υπάλληλο Δήμου Στυλίδας
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Με την παράγραφο 6 του Άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους, εκλέγουν μεταξύ τους, με φανερή ψηφοφορία, τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη μειοψηφία για τα έτη 2013-2014.
Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και η Πρόεδρος της Επιτροπής.
Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερομένους συμβούλους της μειοψηφίας να θέσουν υποψηφιότητα.
Για τη θέση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας έθεσαν υποψηφιότητα οι σύμβουλοι της μειοψηφίας Πρεμέτης Ιωάννης του Αριστείδη και Σταθελάκος Ευστάθιος του Κωνσταντίνου.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά με την εκλογή των παραπάνω υποψηφίων στη θέση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας.
Η Αντιδήμαρχος Πρόεδρος της ΕΠΖ κ. Κοντού Γεωργία ψήφισε ως Αντιπρόεδρο της
ΕΠΖ το μέλος της μειοψηφίας κ. Πρεμέτη Ιωάννη.
Ο κ. Σταθελάκος Ευστάθιος μέλος της μειοψηφίας της ΕΠΖ ψήφισε ως Αντιπρόεδρο της ΕΠΖ τον εαυτό του.
Ο Αντιδήμαρχος και μέλος της ΕΠΖ κ. Χασιώτης Χρήστος ψήφισε ως Αντιπρόεδρο της ΕΠΖ το μέλος της μειοψηφίας κ. Πρεμέτη Ιωάννη.
Το μέλος της μειοψηφίας της ΕΠΖ κ. Πρεμέτης Ιωάννης ψήφισε ως Αντιπρόεδρο της ΕΠΖ τον εαυτό του
Το μέλος της ΕΠΖ κ. Θηβαίος Νικόλαος ψήφισε ως Αντιπρόεδρο της ΕΠΖ το μέλος της μειοψηφίας κ. Πρεμέτη Ιωάννη και τέλος
Το μέλος της ΕΠΖ κ. Καραγεώργος Αθανάσιος ψήφισε ως Αντιπρόεδρο της ΕΠΖ το μέλος της μειοψηφίας κ. Πρεμέτη Ιωάννη.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
• Την εισήγηση της Προέδρου
• Την παρ. 6 του Άρθρου 74 του Ν. 3852/2010
• Τις υποψηφιότητες, έτσι όπως ορίστηκαν από το σύνολο της μειοψηφίας,
• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
Έπειτα από την διαδικασία της φανερής ψηφοφορίας για την εκλογή του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Στυλίδας, η Πρόεδρος ανέγνωσε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας το οποίο έχει ως εξής:
1. Πρεμέτης Ιωάννης του Αριστείδη (σύμβουλος μειοψηφίας) έλαβε πέντε (5) ψήφους.
2. Σταθελάκος Ευστάθιος του Κωνσταντίνου (σύμβουλος μειοψηφίας) έλαβε ένα (1) ψήφο.

Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής Δήμου Στυλίδας εκλέγει Αντιπρόεδρό της, για τη διετία 2013-2014, τον κ. Πρεμέτη Ιωάννη του Αριστείδη, ο οποίος συγκέντρωσε πέντε (5) ψήφους.
Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται εντός πέντε (5) ημερών από την εκλογή στον Ελεγκτή Νομιμότητας, (Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας), ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2013.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ
ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                ΤΑ ΜΕΛΗ

- Διαφήμιση -
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


Τελευταία Νέα

Η ενημερωτική εκδήλωση της Αντικαρκινικής Στυλίδας (φωτογραφίες)

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ενημερωτική εκδήλωση του Παραρτήματος Στυλίδας και Ανατολικής Φθιώτιδας της Ελληνικής Αντικαρκινικής...
- Διαφήμιση -
Σκάρλας • Moto Service

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -
Kalantzis Bros • Αποφράξεις - Μεταφορές Λυμάτων