0
Δημοσιεύτηκε 19 Μαρ 2014, 10:00   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Η απάντηση του Απ.Γκλέτσου στον Πρόεδρο των Ραχών Ν.Λαϊνα

Στις 11 Μαρτίου το stilida.com δημοσίευσε την επιστολή του Προέδρου της Τ.Κ.Ραχών Ν.Λαϊνα προς το Δήμαρχο Στυλίδας Απ.Γκλέτσο σχετικά με τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου Ραχών.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΧΩΝ

Ακολουθεί η απάντηση του Δημάρχου Στυλίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Στυλίδα 17-03-2014

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Πληροφορίες : ΚΑΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Αριθμ.Πρωτ. …3669……

Τηλ:2238350121

FAX:2238024688

E-MAIL:kaukas@stylida.gr

ΠΡΟΣ :
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ TΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΧΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Κο ΛΑΪΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟ

Θέμα : Μετατροπή Νηπιαγωγείου σε Ολοήμερο στη Τοπική Κοινότητα Ραχών.
Σχετ : α) Το με Α.Π 10/07-03-2014 έγγραφό σας

Κύριε πρόεδρε ,

Αναφορικά με το α) σχετικό με το θέμα έγγραφο έχουμε να επισημάνουμε τα εξής :
Το Νηπιαγωγείο Ραχών του Δήμου μας ιδρύθηκε το έτος 1978 ως 2/θέσιο Νηπιαγωγείο
(ΦΕΚ ίδρυσης 136/τεύχος Α/30-08-1978) και από την ίδρυση του έως τώρα λειτουργεί συνεχόμενα ως 1/θέσιο.
Ως Δημοτική Αρχή του νεοσύστατου Καλλικρατικού Δήμου παραλάβαμε μία σχολική μονάδα η οποία πλέον της 15 ετίας συστεγάζονταν με το 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Εχιναίων και λειτουργούσε σε μία αίθουσα που παραχωρήθηκε από το Δημοτικό Σχολείο για το σκοπό αυτό. Σύμφωνα με στοιχεία της Δν/σης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης το Νηπιαγωγείο Ραχών λειτουργούσε ως μονοθέσιο με μαθητικό δυναμικό 25 νήπια και προ νήπια τη περίοδο 2011-2012 και 17 νήπια και προ νήπια τη περίοδο 2012-2013.
Ως δήμαρχος Στυλίδας ανταποκρινόμενος στο χρόνιο αίτημα του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων για αυτονόμηση λειτουργίας της σχολικής μονάδας του Νηπιαγωγείου από το Δημοτικό Σχολείο Ραχών με την υπ’ αρίθμ. 145/2012 απόφασή μου συνέστησα επιτροπή καταλληλότητας στέγασης του Νηπιαγωγείου Ραχών.
Σύμφωνα με το από 23/10/2012 πρακτικό καταλληλότητας της επιτροπής διαπιστώθηκε η ακαταλληλότητα λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Ραχών και η συστέγασή του με το Δημοτικό Σχολείο Εχιναίων εφόσον ούτε η παραχωρούμενη αίθουσα πληρούσε τους όρους ασφάλειας και υγιεινής αλλά και ο αυλισμός των νηπίων στον ίδιο χώρο με αυτόν των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου καθίστατο προβληματικός.
Ο Δήμος Στυλίδας μέσω της Τεχνικής του Υπηρεσίας ανταποκρινόμενος άμεσα στην ανάγκη μεταστέγασης του στο προτεινόμενο από την επιτροπή χώρο του Δημοτικού Σχολείου της παραλίας Ραχών, το οποίο δεν λειτουργούσε, υλοποίησε τις κάτωθι εργολαβίες την οικονομική περίοδο 2012 -2013 :
α) Ανακατασκευή Κτιρίου Πρώην Δημοτικού Σχολείου παραλίας Ραχών προϋπολογισμού
12.500,00 € με ανάδοχο τον Ε.Δ.Ε ΤΣΟΥΚΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ .
β) Αντικατάσταση κουφωμάτων πρώην Δημοτικού Σχολείου παραλίας Ραχών προϋπολογισμού 7.200,00 € με ανάδοχο τον Ε.Δ.Ε ΤΣΟΥΚΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ .
Στο συμβατικό αντικείμενο των ανωτέρω εργολαβιών περιλαμβάνονταν η αντικατάσταση των κουφωμάτων της αίθουσας διδασκαλίας, η δημιουργία κατάλληλων χώρων υγιεινής, η δημιουργία χώρου κουζίνας, η κατασκευή κατάλληλης ράμπας πρόσβασης των νηπίων στην αίθουσα, η συντήρηση της εγκατάστασης θέρμανσης, η περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου καθώς και η εκ νέου υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
Επίσης η Τεχνική μας Υπηρεσία εκπόνησε μελέτη ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας του κτιρίου προκειμένω να εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία το σχετικό πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
Με το από 16/09/2013 πρακτικό καταλληλόλητας της προαναφερόμενης συσταθείσας επιτροπής του άρθρου 3 Ν. 513/1976 παραδόθηκε σε χρήση για τη στέγαση και λειτουργία της σχολικής μονάδας του Νηπιαγωγείου Ραχών η ανακαινισμένη αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου της παραλίας Ραχών εφόσον κρίθηκε ότι εκπληρώνει τους όρους ασφαλούς λειτουργίας του τόσο σε χώρους όσο και σε υποδομή.
Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο Δήμος Στυλίδας δαπάνησε το συνολικό ποσό των 19.700,00 για την ανακαίνιση της νέας αίθουσας στέγασης του Νηπιαγωγείου Ραχών τα έτη 2012 -2013 όταν η επιχορηγούμενη ΣΑΤΑ στο Δήμο μας για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες για το οικονομικό έτος 2013 ανήλθε στο ποσό των 20.469,25 €.
Κατόπιν των προαναφερομένων οικονομικών δεδομένων και λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνέχιση χρηματοδότησης από τη σχολική ΣΑΤΑ και για τη τρέχουσα οικονομική περίοδο για την προτεινόμενη από εσάς επέκταση λειτουργίας της σχολικής μονάδας του Νηπιαγωγείου Ραχών δύναται να επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία σχολικών μονάδων της περιοχής μας, η κτιριακή υποδομή των οποίων χρίζει άμεσης συντήρησης, θεωρώ ότι το σχετικό με το θέμα έγγραφο σας πρέπει να τεθεί υπόψη του Δημοτικού συμβουλίου για έγκριση. Για το λόγο αυτό παρακαλώ όπως λόγω αρμοδιότητας, εναρμονισμένος με τις διατάξεις του άρθρου 84 Ν. 3852/2010 θέσετε υπόψη του συμβουλίου της Τοπικής σας Κοινότητας το θέμα της άρσης λειτουργίας της αίθουσας του Δημοτικού Γυμναστηρίου και της χρήσης του από τους τοπικούς συλλόγους και τα φυσικά πρόσωπα προβάλλοντας το αίτημα της επέκτασης του Νηπιαγωγείου Ραχών λόγω της μετατροπής του σε ολοήμερο από το σχολικό έτος 2013-2014.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


Niki Giannoulidou