0
Δημοσιεύτηκε 8 Φεβ 2013, 07:01   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Απόφαση Δημάρχου Στυλίδας για τη σύσταση Εκτελεστικής Επιτροπής

δημαρχειο 21 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΝΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Στυλίδα 07 – 02-2013
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ                                                                                    Αριθμ.Πρωτ: 1504
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Ελ Βενιζέλου 31
35300 ΣΤΥΛΙΔΑ
Πληροφορίες:Β. Στεργίου
Τηλέφωνο : 2238350109
FAX : 2238022572

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΡΙΘ. 16/2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη
1. Τη διάταξη του 62 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Την υπ’αριθμ. 57/2013 απόφαση του Δημάρχου Στυλίδας «Περί ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου Στυλίδας για τα έτη 2013 – 2014»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Συστήνουμε Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας για τα έτη 2013-2014, αποτελούμενη από τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους Δήμου Στυλίδας ως εξής:
1. Απόστολο Γκλέτσο, Δήμαρχο Δήμου Στυλίδας.
2. Ιωάννη Χρονόπουλο, Αντιδήμαρχο Δήμου Στυλίδας
3. Γεωργία Κοντού, Αντιδήμαρχο Δήμου Στυλίδας
4. Χρήστο Χασιώτη, Αντιδήμαρχο Δήμου Στυλίδας
5. Νικόλαο Τσιούμα, Αντιδήμαρχο Δήμου Στυλίδας
Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ο Δήμαρχος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou