0
Δημοσιεύτηκε 21 Δεκ 2013, 11:29   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Αποκ.Διοίκηση Στ.Ελλάδας και Απ.Μάμαλης για το παγοδρόμιο στη Στυλίδα

ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΠαρακάτω σας παραθέτουμε την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για τη νομιμότητα ή μη του παγοδρομίου στη Στυλίδα καθώς και τη σημερινή επιστολή του υποψηφίου δημάρχου Στυλίδας Απ.Μάμαλη προς το δήμαρχο Στυλίδας Απ.Γκλέτσο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία 18 Δεκεμβρίου 2013
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.10851/253507
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ–ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ: Ακύρωση της αριθμ. 147/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Στυλίδας.
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) των άρθρων 72, 75, 83 (παρ.4), 84 (παρ.1), 214, 225, 226 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτά ισχύουν.
β) του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
γ) του άρθρου 24 του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας».
δ) του άρθρου 13 του Β.Δ/τος της 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171/Α), όπως αυτό έχει
τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα.
2. Το αριθμ. 16685/4-11-2013 έγγραφο του Δήμου Στυλίδας, με το οποίο περιήλθε στην
υπηρεσία μας, η αριθμ. 147/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας,
αναφορικά με παραχώρηση χώρου στην κεντρική πλατεία Στυλίδας για Λούνα – Παρκ /
Παγοδρόμιο.
3. Τα αριθμ. 9217/221164/15-11-2013 και οικ. 10238/240497/2-12-2013 έγγραφά μας, με τα
οποία ζητήθηκαν διευκρινίσεις από το Δήμο Στυλίδας και τα οποία δεν απαντήθηκαν.
4. Επειδή:
Με την αριθμ. 147/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας,
αποφασίστηκε ομόφωνα η παραχώρηση χώρου στην κεντρική πλατεία Στυλίδας στον
Γεώργιο Παφίλη, κατόπιν αιτήσεως του, για εγκατάσταση Λούνα Παρκ /
Παγοδρομίου, για τη χρονική περίοδο από 20-12-2013 μέχρι και 10-1-2014, με
αντίτιμο 10€ την ημέρα.
Με τα αριθμ. 9217/221164/15-11-2013 και οικ. 10238/240497/2-12-2013 έγγραφά μας
ζητήθηκαν επιπλέον στοιχεία και διευκρινίσεις για την εν λόγω υπόθεση από το Δήμο
Στυλίδας, τα οποία όμως μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσης δεν είχαν
περιέλθει στην υπηρεσία μας.
Από το απόσπασμα του πρακτικού της 19/2013 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής, στο οποίο περιλαμβάνεται η 147/2013 απόφαση, δεν προκύπτει ότι υπάρχει προηγούμενη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Στυλίδας επί του θέματος (σύμφωνα με τις συνδυαζόμενες διατάξεις των άρθρων 83 παρ. 4 και 84 παρ. 1 του Ν. 3852/2010).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Β.Δ/τος της 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171/Α), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα (άρθρο 3 του Ν. 1080/1980), ορίζονται τα κάτωθι:
«2. Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της
χρήσεως, καθορίζονται δι’ αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου …».
«10. Επί κοινοχρήστων χώρων μη ευρισκομένων προ καταστημάτων ή εις την προβολήν
αυτών, η χρήσης αυτών επιτρέπεται εφ’ όσον δεν αναιρείται εξ ολοκλήρου η ιδιότης του κοινοχρήστου, απαιτείται δε πάντοτε δια την εκμετάλλευσιν αυτών η διενέργεια δημοπρασίας, τηρουμένων των εκάστοτε διατάξεων περί όρων διενεργείας δημοπρασίας δι’ εκμίσθωσιν δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων»

Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι, με την κρινόμενη απόφαση, η Ο.Ε. του Δήμου Στυλίδας παραχώρησε απευθείας τον εν λόγω χώρο της κεντρικής πλατείας Στυλίδας στον ενδιαφερόμενο, κατόπιν αιτήσεώς του, χωρίς την προηγούμενη διενέργεια σχετικής δημοπρασίας και χωρίς να διασφαλίζονται οι λοιπές προϋποθέσεις που θέτουν οι παραπάνω διατάξεις.
Κατόπιν των όσων αναφέρθηκαν, η αριθμ. 147/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας κρίνεται μη νόμιμη.
Αποφασίζουμε
Ακυρώνουμε την αριθμ. 147/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.
Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου
152 του ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)
Κοινοποίηση: Η Γεν. Γραμματέας Αποκ/νης
Δήμο Στυλίδας Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας
(Με απόδειξη)
Καλλιόπη Γερακούδη

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΜΑΛΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΜΑΛΗ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ


Niki Giannoulidou