0
Δημοσιεύτηκε 6 Μαρ 2013, 07:30   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Δ.Στυλίδας: Διαγωνισμός για την προμήθεια γάλακτος

ΓΑΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑ                                     05/03/2013
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ                                                             Αριθμ.Πρωτ.: 2838
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/4/2013 ΕΩΣ 31/3/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Στυλίδας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας γάλακτος για την περίοδο
1/4/2013 έως 31/3/2014, με κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού την χαμηλότερη τιμή για την
προμήθεια και παράδοση , ελεύθερα από φόρους και κρατήσεις στον Δήμο Στυλίδας.
Αναλυτικά:
Γάλα αγελάδος Φρέσκο νωπό παστεριωμένο πλήρες & ελαφρύ σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω προμήθειας είναι 23.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του
Δήμου Στυλίδας την 19η Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. (έναρξη) έως
12:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Στυλίδας.
Οι προσφορές θα κατατεθούν στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, όπως προβλέπεται
από την διακήρυξη στον παραπάνω τόπο και χρόνο , συνταγμένες απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα με αντίγραφο, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κριθεί άγονος ή ασύμφορος, θα επαναληφθεί στις 26η Μαρτίου
του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:30 π.μ. έως ώρα 12:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών) στον ίδιο τόπο.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις
προμηθευτών εφ’ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα τεύχη παρέχονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες μέρες
και ώρες στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του ήμου Στυλίδας (τηλ. 22383 – 50134).
Ο Δήμαρχος
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ


Niki Giannoulidou