0
Δημοσιεύτηκε 6 Μαρ 2013, 08:10   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Δ.Στυλίδας:Πρόχειρος πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης έκτασης για δημιουργία σκοπευτηρίου

σκοπευτηριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Στυλίδα 05/03/2013
Αριθ. Πρωτ. 2810

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Διακηρύττουμε ότι εκτίθεται σε πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση Παλιόλακα της ΔΕ Στυλίδας, η οποία δύναται να χρησιμοποιηθεί για λειτουργία σκοπευτηρίου για το χρονικό διάστημα δέκα ( 10) ετών αρχομένης από της υπογραφής της σύμβασης με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:
1.Ο διαγωνισμός θα γίνει την 4η Απριλίου του 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η μεσημβρινή στα γραφεία του Δήμου Στυλίδας ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων. Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί μετά από επτά (7) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή την 18η Απριλίου του 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η μεσημβρινή στα γραφεία του Δήμου Στυλίδας.
2. Πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων (500,00€) το έτος.
3. Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει στην επιτροπή διαγωνισμού εγγυητική επιστολή ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Π.Τ. & Δανείων ίσο με το 1/10 του ετήσιου μισθώματος , σαν εγγύηση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της 11/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Στυλίδας.
4. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, στην κα Σπυριδούλα Τριανταφύλλου και στο τηλ.2238350135.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ


Niki Giannoulidou