0
Δημοσιεύτηκε 14 Μάι 2013, 12:33   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Διαβάστε την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας.
Αρ.Απόφασης: 62/2013
Στις 30 Απριλίου τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας μετά από διαλογική συζήτηση

(παρόντες:  Α.Γκλέτσος,Ι.Χρονόπουλος,Ν.Τσιούμας,Γ.Κοντού,Κ.Χριστοδούλου , απόντες: Χ.Πετεινός,Ε.Σταθελάκος)

και αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας ενέκριναν ομόφωνα την 5η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού Έτους 2013 όπως αυτή αναφέρεται στην σχετική εισήγηση και την υποβολή αυτής για Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα
ΕΓΓΡΑΦΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – Κ.Α. –   ΤΙΤΛΟΣ                                                        ΠΟΣΟ
1 Ενισχύει το έσοδο με Κ.Α 0711.0001 και τίτλο Υλοτόμηση τμημάτων
δημοτικού δάσους Λογγιτσίου του δήμου Στυλίδας                                                     0,80
2 Ενισχύει το έσοδο με Κ.Α 1211.0001 και τίτλο ΄Εκτακτη επιχορήγηση
για κάλυψη λειτουργικών δαπανών                                                                        15.851,51
3 Ενισχύει το έσοδο με Κ.Α 1211.0002 και τίτλο ΄Εκτακτη επιχορήγηση
για επενδύσεις – έργα                                                                                              9.258,81
4 Ενισχύει το έσοδο με Κ.Α 1325.0002 και τίτλο Χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ.
για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας                                                                 47.528,60
5 Ενισχύει το έσοδο με Κ.Α 4123 και τίτλο Φόρων προμηθευτών
εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ                                                      50.000,00
6 Εγγράφει το έσοδο με Κ.Α 4142.0004 και τίτλο Κρατήσεις 0,10% Ν.
4013/11 (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων)                                    30.000,00
                                                                                                                ΣΥΝΟΛΟ 152.639,72

ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ – Κ.Α. – ΤΙΤΛΟΣ                                                                        ΠΟΣΟ

1. Μειώνει την πίστωση με Κ.Α 25.7312.0014 και τίτλο Ανόρυξη και
αξιοποίηση νέας αρδευτικής γεώτρησης στο ΤΚ Ανύδρου                                          27.400,00
2. Μειώνει την πίστωση με Κ.Α 25.7312.0018 και τίτλο Ανόρυξη
αρδευτικής γεώτρησης στη ΤΚ Ραχών                                                                         17.400,00
3. Μειώνει την πίστωση με Κ.Α 25.7312.0025 και τίτλο Αξιοποίηση
υδρευτικής γεώτρησης στη ΤΚ Αχινού                                                                         37.400,00
4. Μειώνει την πίστωση με Κ.Α 30.7413.0009 και τίτλο Γεωλογική μελέτη
για την ανόρυξη αδρευτικής γεώτρησης ΤΚ Σπαρτιάς                                                    1.500,00
5.Μειώνει την πίστωση με Κ.Α 30.7413.0011 και τίτλο Γεωλογική μελέτη
για την ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης ΤΚ Ραχών                                                        1.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 85.200,00
Το ποσό των 152.639,72 € που προέρχεται από την εγγραφή – ενίσχυση των εσόδων, συν το ποσό των 85.200,00 € που προέρχεται από την μείωση των πιστώσεων δηλ. (152.639,72 € + 85.200,00 € ) = 237.839,72 € μεταφέρεται στο Αποθεματικό κεφάλαιο που με το ήδη υπάρχον 37.432,22 € ανέρχεται στο ποσό των 275.271,94 €.

Από το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρει ποσό 197.710,00 € και μ’ αυτό εγγράφει – ενισχύει τις κατωτέρω πιστώσεις:

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΝ – Κ.Α. – ΤΙΤΛΟΣ                                                                 ΠΟΣΟ
1. Εγγράφει την πίστωση με Κ.Α 15.6262.0004 και τίτλο Συντήρηση
χλοοτάπητα Δ.Α.Κ.                                                                                                                18.110,00
2. Εγγράφει την πίστωση με Κ.Α 30.7323.0027 και τίτλο Αγροτική
οδοποιία .Ε. Εχιναίων                                                                                                             7.000,00
3. Ενισχύει την πίστωση με Κ.Α 35.6262.0005 και τίτλο Συντήρηση μέσων
πυρόσβεσης                                                                                                                          2.300,00
4. Εγγράφει την πίστωση με Κ.Α 35.7135.0001 και τίτλο Προμήθεια
δεξαμενών αποθήκευσης νερού πυρόσβεσης                                                                      4.500,00
5.Εγγράφει την πίστωση με Κ.Α 70.7312.0001 και τίτλο Κατασκευή
αποστραγγιστικού όμβριων στο 1ο ημοτικό Σχολείο Στυλίδας                                                7.000,00
6.Ενισχύει την πίστωση με Κ.Α 80.8223 και τίτλο Απόδοση φόρων
προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ                                              50.000,00
7.Εγγράφει την πίστωση με Κ.Α 80.8242.0006 και τίτλο Απόδοση
Κρατήσεων 0,10% Ν. 4013/11 (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων)                30.000,00
8. Εγγράφει το έσοδο με Κ.Α 25.7312.0057 και τίτλο Ανόρυξη αρδευτικής
γεώτρησης στη Τ.Κ. Παλαιοκερασιάς                                                                                   12.600,00
9. Εγγράφει το έσοδο με Κ.Α 25.7312.0058 και τίτλο Ανόρυξη αρδευτικής
γεώτρησης στη Τ.Κ. Αχινού                                                                                                 12.600,00
10. Εγγράφει το έσοδο με Κ.Α 30.7413.0020 και τίτλο Γεωλογική μελέτη
για ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη Τ.Κ. Αχινού                                                             2.000,00
11. Εγγράφει το έσοδο με Κ.Α 35.7135.0002 και τίτλο Προμήθεια σωλήνων
και λοιπών υλικών πυροπροστασίας .Ε. Στυλίδας                                                               15.000,00
12. Εγγράφει το έσοδο με Κ.Α 35.7135.0003 και τίτλο Προμήθεια σωλήνων
και λοιπών υλικών πυροπροστασίας .Ε. Εχιναίων                                                               12.000,00
13. Εγγράφει το έσοδο με Κ.Α 35.7135.0004 και τίτλο Προμήθεια σωλήνων
και λοιπών υλικών πυροπροστασίας .Ε. Πελασγίας                                                              9.000,00
14.Εγγράφει το έσοδο με Κ.Α και τίτλο 50.6011 Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        13.500,00
15 Εγγράφει το έσοδο με Κ.Α και τίτλο 50.6051.0001 Εργοδοτικές
εισφορές ΤΥΚΥ                                                                                                                      1.700,00
16 Εγγράφει το έσοδο με Κ.Α και τίτλο 50.6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΥ                 400,00
                                                                                                                           ΣΥΝΟΛΟ 197.710,00

Μετά την ανωτέρω Αναμόρφωση το τελικό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 2013 παρουσιάζεται ως εξής:
Ε Σ Ο Δ Α ευρώ 29.207.429,76
Ε Ξ Ο Δ Α ευρώ 29.129.867,82
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ευρώ 77.561,94


Niki Giannoulidou