0
Δημοσιεύτηκε 4 Ιαν 2013, 16:16   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Διαβάστε την απόφαση του Δ.Σ.Στυλίδας για την παραχώρηση χρήσης δεξαμενών του ΒΙΟΚΑ Στυλίδας

ΒΙΟΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αρίθμ. 25/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας,
Αρ. Απόφασης: 294/2012

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί αιτήματος Μπελτεγρή Θωμά

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους
2012 και ώρα 2:00 μμ συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από
την αρίθμ. 18526 – 31/12/2012 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα
σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 μελών
ήταν παρόντα τα 14 μέλη του ήτοι:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                                   Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1) ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                1) ΜΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2) ΒΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ                                          2) ΜΑΝΤΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
3) ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                                     3) ΤΣΑΛΑΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
4) ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                         4) ΑΓΑΠΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                     5) ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                           6) ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7) ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                                 7) ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8) ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                            8) ΒΡΥΝΙΩΤΗ-ΚΑΤΡΑΝΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ
9) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                   9) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ ΑΛΕΚΑ
10) ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                               10) ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11) ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                      11) ΠΑΠΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12) ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                               12) ΣΠΥΡΟΚΩΣΤΑ-ΒΟΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
13) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                      13) ΣΤΑΘΕΛΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
14) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ                                                Οι οποίοι δεν προσήλθαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 2:00 μμ ώρα για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
Ο Δήμαρχος ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ προσκλήθηκε και παρίσταται στην συνεδρίαση.
Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο Κων/νος Στρωματιάς, υπάλληλος του Δήμου, για την
τήρηση των πρακτικών
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε την συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ανωτέρω
θέματος .
O Πρόεδος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος
την αίτηση του κ. Θωμά Μπελτεγρή η οποία έχει ως εξής:
Σας γνωρίζω ότι σύμφωνα με την αριθμ. ΔΟΠΒ/Φ 14760/1088/5-6-2001 απόφαση της Ν.Α.Φ. Δ/νση
Ορυκτού Πλούτου και Βιομηχανίας μου χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου για το
ελαιοτριβείο μου που βρίσκεται στην ΠΕΟ Λαμίας Στυλίδας.
Πριν από δύο χρόνια άλλαξα το κεντρικό μηχάνημα και από τριφασικό έγινε διφασικό δηλ. αυτό που
βγαίνει είναι νερό και η ψίχα της ελιάς.
Επειδή η φετινή παραγωγή ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων 20 χρόνων λαμβάνοντας υπόψη και
την οικονομική γενικότερη κρίση οι ελιές για ελαιοποίηση έχει υπερβολικά αυξηθεί με αποτέλεσμα να μην είναι άμεση η παράδοση του πυρήνα στο ανάλογο εργοστάσιο επεξεργασίας.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παραμένουν οι ελιές στο χώρο του ελαιοτριβείου με ότι σημαίνει αυτό.
Ήδη για την νέα άδεια του ελαιοτριβείου έχουν υποβληθεί όλα τα δικαιολογητικά και περιμένουμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες τις ενέργειες τους.
Επειδή ο ελαιόκαρπος δεν μπορεί να παραμένει ζητάμε από το δήμο Στυλίδας να μας χορηγήσει
προσωρινά δύο ανοιχτές δεξαμενές στον Β.Κ. ώστε να αποθέσουμε την πυρήνα εκεί και για χρονικό
διάστημα ενός μηνός και με την υποχρέωση ότι μόλις λειτουργήσει το πυρηνουργείο θα γίνει ανάληψη του υλικού και μεταφορά αυτού στο πυρηνουργείο.
Η κατάσταση κρίνεται έκτακτη και επείγουσα και για αυτό ο δήμος θα πρέπει να δώσει λύση. Λύση
σήμερα και όχι αύριο.
Αν αυτό δεν γίνει είμαι υποχρεωμένος να κλείσω την επιχείρησή μου με ότι συνεπάγεται αυτό για την περιοχή μου.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την αίτηση του κ. Θωμά Μπελτεγρή μετά διαλογική
συζήτηση, ομόφωνα
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Θεωρεί το θέμα ως κατεπείγον
2. Την παραχώρηση χρήσης, δύο δεξαμενών που βρίσκονται στο ΒΙΟΚΑ Στυλίδας, για την
προσωρινή αποθήκευση του πυρήνα του ελαιοτριβείου κ. Μπελτεγρή Θωμά, για ένα (1)
μήνα, έναντι αμοιβής και την παράδοση των δεξαμενών αυτών, μετά το πέρας του χρόνου
παραχώρησης στην προηγούμενη άριστη κατάσταση.
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                             ΤΥ

Δείτε τι δήλωσε, πριν από λίγες ώρες για το συγκεκριμένο θέμα, ο Δήμαρχος Στυλίδας Απ. Γκλέτσος  στο 

https://stilida.com/stylidiwtika-nea/ektakto-dilwseis-apostolou-gkletsou


Niki Giannoulidou