Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου, 2023
Τσαντής • Πρατήριο Υγρών Καυσίμων

Δ.Στυλίδας:Κατασκευή σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας,
Αρ. Απόφασης: 11/2013
ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση στα πλαίσια της πρόσκλησης 61 του Επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 04 -«Προστασία εδαφικών συστημάτων & διαχείριση στερεών αποβλήτων» με κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 44 – «Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων» της πράξης με τίτλο «Κατασκευή σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Στυλίδας».
Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους
2013 και ώρα 6:00 μμ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αρίθμ. 2247 – 21/2/2013 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 μελών
ήταν παρόντα τα 16 μέλη του.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στην
Αντιδήμαρχο κ. Κοντού Γεωργία η οποία έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση της Τ.Υ. η οποία έχει ως εξής:
Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. οικ 1882/06.06.2011 ανοικτή πρόσκληση (κωδικός πρόσκλησης 61) της
Ε.Δ.Α Στερεάς Ελλάδας για υποβολή προτάσεων στον κωδικό θέματος προτεραιότητας 44 –
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007 -2013», τελικοί δικαιούχοι δύναται να είναι και Α’ βάθμιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης.
Οι κατηγορίες πράξεων μπορεί να είναι:
• κωδ. 4401 – «Κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών
αποβλήτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τον εγκεκριμένο περιφερειακό
σχεδιασμό διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ/ΣΜΑ/ΜΕΑ/ΜΑΕΚ)»
• κωδ. 4410 – «Προμήθειες εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων»
Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός του μέτρου για τη κατηγορία πράξεων
• κωδ. 4401 είναι 35.840.000,00€
• κωδ. 4410 είναι 9.000.000,00€
Οι προτάσεις έργων (πράξεων) που θα υποβληθούν πρέπει να εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες :
1. Έργα και οι αναγκαίες μελέτες α) Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
/Υπολειμμάτων (ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ) β) Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) γ)
Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) & Μονάδων Διαχείρισης Αποβλήτων
Εκσκαφών Κατεδαφίσεων Κατασκευών (ΜΑΕΚΚ).
2. Προμήθειες εξοπλισμού μεταφοράς απορριμμάτων για την λειτουργία των ΣΜΑ
(εξαιρούνται τα απορριμματοφόρα) και προμήθειες εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων
εντός των Χώρων Υγειονομικής Ταφής ή και των ΜΕΑ ή και των ΜΑΕΚΚ.
3. Δαπάνες για την απόκτηση της απαιτούμενης γης προκειμένου να κατασκευασθούν οι
ανωτέρω υποδομές, έως του ποσοστού 10% επί της αξίας κατασκευής των ανωτέρω
υποδομών.
4. Δαπάνες έργων οργανισμών κοινής ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.).
5. Δαπάνες εργασιών σωστικών ανασκαφών.
6. Αμοιβή υπηρεσιών Τεχνικών Συμβούλων.
Η περίοδος εφαρμογής της παρούσας πρόσκλησης εκκινεί με την δημοσίευσή της και ολοκληρώνεται με την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Με την εξάντληση της προς διάθεση δαπάνης θα υπάρξει σχετική ενημέρωση μέσω της οικείας ιστοσελίδας της ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων
ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2015. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να
συντελεστεί έως 31 Δεκεμβρίου 2015.
Απαραίτητη προϋπόθεση υποβολής έργων (πράξεων) για χρηματοδότηση στο κωδικό θέματος
προτεραιότητας 44 του ΕΠ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» είναι οι δικαιούχοι να διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια.
ΠΡΟΤΑΣΗ
Στα πλαίσια του δημοκρατικού προγραμματισμού των δράσεων στο δήμο Στυλίδας καθώς και της διαχείρισης κονδυλίων του Υ.Π.Ε.Κ.Α μέσω του προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ εισηγούμαστε :
Την υποβολή πρότασης από το Δήμο Στυλίδας ως τελικού δικαιούχου στην πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο μέτρο 44 «Διαχείριση οικιακών και Βιομηχανικών αποβλήτων» της πράξης με τίτλο
«Κατασκευή σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Στυλίδας» συνολικού προϋπολογισμού 987.500,00 €.
Η υποβληθείσα προς χρηματοδότηση πράξη (έργο) αποτελείται από τα κάτωθι υποέργα:
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. Κατασκευή Σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Στυλίδας
Εργολαβία 557.000,00 €
2. Προμήθεια εξοπλισμού συμπίεσης και μεταφοράς απορριμμάτων Δήμου Στυλίδας
Προμήθεια 430.500,00 €
Ο Δήμος Στυλίδας με το υπ’ αρίθμ. 38/ΔΕ/2011 πιστοποιητικό Διαχειριστικής Επάρκειας για διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων από το ΕΣΠΑ 2007-2013 καλύπτει τις προϋποθέσεις υποβολής της πρότασης της πράξης ( έργου) με τίτλο «Κατασκευή σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Στυλίδας» ως τελικός δικαιούχος.

Τα αναμενόμενα οφέλη με την κατασκευή των ΣΜΑ, όπου θα εξυπηρετηθούν οι ανάγκες όλου του Δήμου Στυλίδας, με πληθυσμό που ανέρχεται σε 12.750 (Απογραφή 2011) μόνιμους κατοίκους ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες μπορεί να ξεπεράσει τις 17.500 κατοίκους είναι:
•Προστασία του περιβάλλοντος
•Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
•Μείωση του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων
•Επέρχεται ελάφρυνση του κυκλοφοριακού φόρτου στη διαδρομή μέχρι το χώρο απόθεσης.
•Μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας (και οι αντίστοιχες περιβαλλοντικές επιπτώσεις) για τη μεταφορά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Αντιδημάρχου μετά διαλογική
συζήτηση, κατά πλειοψηφία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης από το Δήμο Στυλίδας , ως τελικού δικαιούχου στην
πρόσκληση 61 του ΕΠ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» άξονας
προτεραιότητας 04 – «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» με κωδικό θεματικής προτεραιότητας 44 – «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» της πράξης με τίτλο «Κατασκευή σταθμών μεταφόρτωσης
απορριμμάτων Δήμου Στυλίδας» συνολικού προϋπολογισμού 987.500,00 €.
2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.
3. Μειοψήφησε ο Δ.Σ. κ. Οικονόμου Χρήστος, ο οποίος καταψήφισε την πρόταση
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ                         ΤΥ

- Διαφήμιση -
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


Τελευταία Νέα

Στυλίδα: Οι εθελοντές διασώστες δώρισαν ένα αμαξίδιο στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας

Ένα αναπηρικό αμαξίδιο δώρισε τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας η Διασωστική Ομάδας Εθελοντών Στυλίδας. Μπράβο τους!
- Διαφήμιση -
Stylida FM • Ραδιοφωνικός Σταθμός

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -
Kalantzis Bros • Αποφράξεις - Μεταφορές Λυμάτων