Τσαντής • Πρατήριο Υγρών Καυσίμων
Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
Τσαντής • Πρατήριο Υγρών Καυσίμων

Διαβάστε πώς αναπροσαρμόζονται τα τέλη & δικαιώματα του Δήμου Στυλίδας

Στις 29 Νοέμβρη συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπη του Δήμου Στυλίδας με 1ο  θέμα ημερήσιας διάταξης  την “Αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Στυλίδας”

Παρόντες όλα τα μέλη της Επιτροπής :

Στεργίου Βιργινία,Χριστοδούλου Κωνσταντίνος,Ψάρρης Δημήτριος,Ανδρίτσος Χριστόφορος, Γιαλικάρης Παναγιώτης,Αποστόλου Ιωάννης,Φούντας Κωνσταντίνος.

Διαβάστε στην παρακάτω απόφαση ποιοι και τι  θα πληρώνουν για τη χρήση  των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, το κτίριο του ΟΣΚ, τα τέλη για τη μίσθωση των καταστημάτων της δημοτικής αγοράς,τα τέλη για την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό,τα τέλη για τη χρήση των πλατειών & πεζοδρομίων κ.ο.κ.

[gview file=”https://stilida.com/media/2019/12/65eiw1z-psiy.pdf”]

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρίθμ. 26/2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,

Αρ. Απόφασης: 125/2019
ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Στυλίδας για το έτος

2020 και εφεξής.

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2019 και ώρα 11:00 πμ συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου η Οικονομική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. 11439 – 25/11/2019 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν παρόντα τα 7 μέλη του ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4) ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

5) ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

7) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και η κ. Πάστρα Τριανταφυλλιά, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στην υπάλληλο της Οικονομικής Υπηρεσίας , κ. Δ. Κοτρώτσου, η οποία έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση που έχει ως εξής:

Το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών εισηγείται για την αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Στυλίδας, για το έτος 2020 και εφεξής, τα ακόλουθα:

1.ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Προτείνεται συμπλήρωση και τροποποίηση στα τέλη καθαριότητας κλαδιών ως εξής:

2.ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Προτείνεται η τροποποίηση στη λαθραία υδροληψία ως εξής:

Προτείνεται η κατάργηση στο τέλος Αποχέτευσης των οικιών των εργατικών κατοικιών Στυλίδας.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ

Προτείνεται η κατάργηση στο δικαίωμα βοσκής, διότι εισπράττεται πλέον από την οικεία Περιφέρεια σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 915/69142(ΦΕΚ 1812 τ. Β ́/21-5-2018).

4.ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Προτείνεται η τροποποίηση για τον χώρο αιγιαλού-παραλίας-προβλήτας και συμπλήρωση για το κτήριο ΟΣΚ, γηπέδων και δημοτικών χώρων άθλησης ως εξής:

ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΛΑΔΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

10,00 €

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΕ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟ

100,00 €

ΛΑΘΡΑΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

500,00 €

ΧΩΡΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ- ΠΑΡΑΛΙΑΣ-ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/12-5-2017 (ΦΕΚ 1636/ Β ́) και με το έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 2656/14-1-2019)

10,00€/τμ. ΕΤΗΣΙΩΣ

ΧΩΡΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ- ΠΑΡΑΛΙΑΣ-ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΓΙΑ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ (Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/12-5-2017 (ΦΕΚ 1636/ Β ́) και με το έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 2656/14-1-2019)

7,00€/τμ. ΕΤΗΣΙΩΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΟΣΚ

α/α

Φορέας

Χρήση

Τιμολογιακή πολιτική Φορέα

Αποζημίωση χρήσης/ημέρα

1.

Σύλλογοι – Σωματεία (μη κερδοσκοπι κού χαρακτήρα) – ΝΠΔΔ

Ημερήσιες χρήσεις

10 €/ημέρα και επαναφορά στην προτέρα κατάσταση

2.

Θίασοι επαγγελματικοί

Παιδικές παραστάσεις

έως και 5€ εισιτήριο

10% επί των καθαρών εισπράξεων

άνω των 5€ εισιτήριο

15% επί των καθαρών εισπράξεων

Παράσταση για ενήλικες (ή συναυλίες)

έως και 10€ εισιτήριο

15% επί των καθαρών εισπράξεων

άνω των 10€ εισιτήριο

15% επί των καθαρών εισπράξεων

3.

Θίασοι ερασιτεχνικοί

Θεατρική παράσταση

έως και 3€ εισιτήριο

ΔΩΡΕΑΝ

άνω των 3€ εισιτήριο

10% επί των καθαρών εισπράξεων

Χωρίς εισιτήριο

ΔΩΡΕΑΝ

4.

Σύλλογοι – Σωματεία (μη κερδοσκοπικ ού χαρακτήρα) – ΝΠΔΔ

Οποιαδήποτε εκδήλωση

έως και 3€ εισιτήριο

ΔΩΡΕΑΝ (υπό τις προϋποθέσεις

της ενότητας Α2. κατωτέρω)

άνω των 5€ εισιτήριο

α) 10% επί των καθαρών εισπράξεων

β) ΔΩΡΕΑΝ (υπό τις προϋποθέσεις της ενότητας Α2. κατωτέρω)

Χωρίς εισιτήριο

ΔΩΡΕΑΝ (υπό τις προϋποθέσεις της ενότητας

Α2. κατωτέρω)

5.

Ιδιωτικοί Φορείς- ΝΠΙΔ

Οποιαδήποτε εκδήλωση

Με εισιτήριο (ανεξαρτήτου τιμής)

α) ποσοστό 10% επί των καθαρών εισπράξεων,

β) ΔΩΡΕΑΝ (υπό τις προϋποθέσεις της ενότητας Α2. κατωτέρω)

6.

Πολιτικά κόμματα, πολιτικοί φορείς, βουλευτές, πολιτευτές, Επικεφαλείς δημοτικών παρατάξεων, εκπρόσωποι πολιτικών

κομμάτων

Οποιαδήποτε εκδήλωση

ΔΩΡΕΑΝ

Ενότητα Α.
1. Στα ανωτέρω τέλη χρήσης περιλαμβάνεται μία (1) πρόβα δωρεάν (έως τριών 3 ωρών).
2. Ο χώρος διατίθεται Δωρεάν, εφόσον η εκδήλωση αποδεδειγμένα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα και ο φορέας υλοποίησης είναι σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Φιλανθρωπικού Χαρακτήρα, κατόπιν απόφασης της/του αρμόδιας/αρμόδιου Αντιδημάρχου και υπό τις εξής προϋποθέσεις :
α) Σε κάθε παραγόμενο έντυπο της εκδήλωσης (πρόγραμμα, αφίσα καταχώρισης, δελτία τύπου, κ.α) θα αναφέρεται ρητά η φράση «υπό την αιγίδα του Δήμου Στυλίδας σε συνεργασία με τον …… » (εκάστοτε σύλλογο, φορέα, νομικό πρόσωπο).

ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ

α/α

Γήπεδα

Χρήση

Αποζημίωση χρήσης/ημέρα

1.

Βοηθητικό γήπεδο ΔΑΚ

Ημερήσιες χρήσεις

1 € / ώρα / άτομο

ΔΩΡΕΑΝ για τους συλλόγους/ομάδες του Δήμου Στυλίδας

2.

Γήπεδο τένις

Ημερήσιες χρήσεις

2 € / ώρα / άτομο

ΔΩΡΕΑΝ για τους συλλόγους/ομάδες του Δήμου Στυλίδας

3.

Γήπεδο ΔΑΚ

Εκδήλωση (αθλητική, πολιτιστική, συναυλίες,

α) 17% επί των εισιτηρίων που πουλήθηκαν και

επιδείξεις, κλπ)

β) Θα αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου κατά περίπτωση

ΔΩΡΕΑΝ για τους συλλόγους/ομάδες του Δήμου Στυλίδας

ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ

α/α

Δημοτικά ακίνητα

Χρήση

Αποζημίωση χρήσης/μήνα

1.

Δημοτικοί χώροι άθλησης

Αθλητικές δραστηριότητες με γυμναστή (συνεργάτη του Δήμου)

8 € / μήνα / άτομο

Αθλητικές δραστηριότητες χωρίς γυμναστή (συνεργάτη του Δήμου)

ΔΩΡΕΑΝ

5. ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ-ΤΑΦΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΣΤΕΟΘΗΚΩΝ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ

Προτείνεται η τροποποίηση του δικαιώματος ταφής και εκταφής ως εξής:

8. ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Προτείνεται η τροποποίηση των μισθωμάτων καταστημάτων δημοτικής αγοράς ως εξής:

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 195/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. 195/2015 ΑΔΣ και τις ανωτέρω τροποποιήσεις και συμπληρώσεις αυτής, τα τέλη και δικαιώματα για το έτος 2020 και εφεξής έχουν ως εξής:

ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ-ΤΑΦΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΑΦΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 300 ΚΑΤΟΙΚΩΝ

50,00 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΑΦΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 300 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

30,00 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΤΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

50,00 €

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

90 € ΜΗΝΙΑΙΩΣ

1.ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Για τα τέλη και δικαιώματα καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ισχύουν για το 2020 και εφεξής τα παρακάτω:

Για όλα τα κτίσματα εντός και εκτός Δ.Κ./Τ.Κ./οικισμών σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο:

Δ.Τ. για οικίες ανά τ.μ.

Δ.Τ. για λοιπούς χώρους ανά τ.μ.

Δ.Φ. για οικίες και λοιπούς χώρους ανά τ.μ.

ΠΕΛΑΣΓΙΑ

0,88

1,25

0,05

ΡΑΧΕΣ

1,52

2,20

0,05

ΣΤΥΛΙΔΑ

1,52

2,80

0,05

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

1,42

1,80

0,05

ΑΝΥΔΡΟ

0,81

0,90

0,05

ΑΥΛΑΚΙ

1,42

1,65

0,05

ΑΧΙΝΟΣ

1,52

2,20

0,05

ΑΧΛΑΔΙ

1,44

2,20

0,05

ΒΑΘΥΚΟΙΛΟ

0,84

1,00

0,05

ΓΛΥΦΑ

0,93

1,25

0,05

ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ

1,52

2,20

0,05

ΛΟΓΓΙΤΣΙ

0,67

0,75

0,05

ΜΥΛΟΙ

0,84

1,25

0,05

ΝΕΡΑΙΔΑ

0,81

0,90

0,05

ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑ

1,44

2,00

0,05

ΣΠΑΡΤΙΑ

1,44

2,00

0,05

16)Απαλλαγή από Δ.Τ. στους πολύτεκνους, στα ΑΜΕΑ και στους άπορους, μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία και σύμφωνα με την αρ.35/2012 ΑΔΣ, στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

Καταργείται η μείωση κατά 50% στους τρίτεκνους με ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν έως 25 ετών

Στα τέλη αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας οικοπέδων ισχύουν τα ακόλουθα:

ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ(ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΠ)

ΤΙΜΗ

ΜΕ ΤΑ ΜΗΧ/ΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

50€

ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (CAMPING, κλπ)

3,00€/τ.μ.

ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΜΕ ΤΑ ΜΗΧ/ΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

316,00 € ΜΕΧΡΙ 1 ΣΤΡΕΜΜΑ

ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΛΑΔΙΩΝ

ΜΕ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

150,00 €

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

10,00 €

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΕ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟ

100,00 €

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

60€ ΜΕΧΡΙ 2 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 20€ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

Σύμφωνα με την περίπτωση 26. του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010, στις αρμοδιότητες των Δήμων περιλαμβάνεται η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

2.ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Για τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης, άρδευσης ισχύουν για το 2020 και εφεξής τα παρακάτω:
Α) Τα τέλη ύδρευσης έχουν ως εξής:

ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΙΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΙΚΙΕΣ ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ/ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ

7,50 €

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 1-10μ3

0,00

ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ /ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ

3,51 €

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 11-30μ3

0,20

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

120,00 €

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 31-50μ3

0,35

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

40,00 €

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 51-80μ3

0,40

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ/ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ (Ανάλογα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο των ΕΛΤΑ)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 81-120μ3

0,70

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 121-200μ3

2,00

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 201 -300μ3

3,00

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 301 ΚΑΙ ΑΝΩ

15,00

ΛΑΘΡΑΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

500,00 €

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ-ΕΞΟΧΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ/ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ

8,50 €

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 1-10μ3

0,00

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 11-20μ3

0,20

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ/ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ

7,50 €

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 21-50μ3

0,40

ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ

3,51 €

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 51-80μ3

0,45

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

300,00 €

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 81-120μ3

0,70

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

40,00 €

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 121-200μ3

2,50

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ/ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ (Ανάλογα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο των ΕΛΤΑ)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 201 ΚΑΙ ΑΝΩ

3,50

ΛΑΘΡΑΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

500,00 €

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΤΗΡΙΑ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΕΠΕ ΝΕΟ-ΠΕΟ κλπ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ/ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ

45,00 €

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 1-25μ3

0,30

ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ

3,51 €

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 26-50μ3

0,55

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

300,00 €

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 51-100μ3

0,70

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

150,00 €

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 101-150μ3

1,35

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ/ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ (Ανάλογα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο των ΕΛΤΑ)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 151-200μ3

2,50

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 201-300m3

3,00

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 301 ΚΑΙ ΑΝΩ

6,00

ΛΑΘΡΑΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

500,00 €

ΟΙΚΟΣΙΤΑ ΖΩΑ

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ/ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ

10,00 €

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ

3,51 €

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 1-25μ3

0,50

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

300,00 €

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 26-50μ3

1,00

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

40,00 €

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 51-100μ3

2,00

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ/ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ (Ανάλογα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο των ΕΛΤΑ)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 101 ΚΑΙ ΑΝΩ

3,00

ΛΑΘΡΑΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

500,00 €

ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ

11€ ΤΟ μ3

ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, ΑΜΕΑ, ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΟΙ

50% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Καταργείται η μείωση κατά 50% στους τρίτεκνους με ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν έως 25 ετών

Β) Το δικαίωμα παροχής Άρδευσης σε νέες παροχές ορίζεται στα 100,00 €. Τα τέλη αρδεύσεως για το 2020 και εφεξής ως ακολούθως:

Για την Δημοτική Ενότητα Στυλίδας:

Για την Δημοτική Ενότητα Εχιναίων:

ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΡΟΗ (ΟΡΕΙΝΟ)

5,00 € / ΩΡΑ

ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ (Στυλίδα, Άνυδρο, Νεράϊδα)

7,00 € / ΩΡΑ

ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΡΟΗ (Σπαρτιά, Παλαιοκερασιά)

4,00 € / ΩΡΑ

ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ( Αχινός,

7,00 € / ΩΡΑ

Καραβόμυλος, Ράχες, Αχλάδι)

Για την Δημοτική Ενότητα Πελασγίας:

Τα τέλη άρδευσης θα προεισπράττονται σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες με διπλότυπο είσπραξης που θα εκδίδεται στα τοπικά καταστήματα Στυλίδας, Εχιναίων και Πελασγίας.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ

Κατάργηση του δικαιώματος βοσκής, διότι εισπράττεται πλέον από την οικεία Περιφέρεια σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 915/69142(ΦΕΚ 1812 τ. Β ́/21-5- 2018).

4.ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ- ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΚΤΗΡΙΟΥ ΟΣΚ-ΓΗΠΕΔΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ

Για τα τέλη και δικαιώματα χρήσης πλατείας-πεζοδρομίων-κοινοχρήστων χώρων- κτηρίου ΟΣΚ, γηπέδων και δημοτικών χώρων άθλησης για το 2020 και εφεξής τα παρακάτω:

ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΥΒΙΚΟ

0,11 € / ΚΥΒΙΚΟ

ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΡΟΗ (ΜΥΛΟΙ)

4,00 € / ΩΡΑ

ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ (ΠΕΛΑΣΓΙΑ ΜΕ ΚΙΛΟΒΑΤΩΡΑ)

0,20 € / ΚΙΛΟΒΑΤΩΡΑ

ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ (ΒΑΘΥΚΟΙΛΟ)

7,00 € / ΩΡΑ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΠΡΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

5,00€/ τμ. ΕΤΗΣΙΩΣ

ΧΩΡΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ- ΠΑΡΑΛΙΑΣ-ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/12-5-2017 (ΦΕΚ 1636/ Β ́) και με το έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 2656/14-1-2019)

10,00€/τμ. ΕΤΗΣΙΩΣ

ΧΩΡΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ- ΠΑΡΑΛΙΑΣ-ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΓΙΑ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ (Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/12-5-2017 (ΦΕΚ 1636/ Β ́) και με το έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 2656/14-1-2019)

7,00€/τμ. ΕΤΗΣΙΩΣ

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥΣ (ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ)

200,00€ ΕΤΗΣΙΩΣ ΕΩΣ 4τ.μ.

ΤΕΛΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ(καστανάδες, καλαμποκάδες κλπ.)

100,00€ ΕΤΗΣΙΩΣ ΕΩΣ 2 τ.μ. ΚΑΙ 10,00€ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

ΧΩΡΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

6,00€/τμ. ΕΤΗΣΙΩΣ

ΧΩΡΟΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ κλπ. ΥΛΙΚΩΝ

2,00€ το τμ. ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ-ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΑ 50% ΜΕΙΩΣΗ)

ΕΩΣ 4 τμ.=30,00€, ΑΠΟ 4- 6τμ.=50,00€ ΤΟ τμ., 6- 15τμ.=70,00€ ΤΟ τμ. ΕΤΗΣΙΩΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΕΔΡΑΣ κλπ.

200,00€ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

250,00€ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ(ΕΚΤΟΣ Κ.ΠΛΑΤΕΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 1 ΗΜΕΡΑΣ

ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑ ΘΕΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΟΣΚ

α/α

Φορέας

Χρήση

Τιμολογιακή πολιτική Φορέα

Αποζημίωση χρήσης/ημέρα

1.

Σύλλογοι – Σωματεία (μη κερδοσκοπι κού χαρακτήρα) – ΝΠΔΔ

Ημερήσιες χρήσεις

10 €/ημέρα και επαναφορά στην προτέρα κατάσταση

2.

Θίασοι επαγγελματικοί

Παιδικές παραστάσεις

έως και 5€ εισιτήριο

10% επί των καθαρών εισπράξεων

άνω των 5€ εισιτήριο

15% επί των καθαρών εισπράξεων

Παράσταση για ενήλικες (ή συναυλίες)

έως και 10€ εισιτήριο

15% επί των καθαρών εισπράξεων

άνω των 10€ εισιτήριο

15% επί των καθαρών εισπράξεων

3.

Θίασοι ερασιτεχνικοί

Θεατρική παράσταση

έως και 3€ εισιτήριο

ΔΩΡΕΑΝ

από άνω των 3€ εισιτήριο και άνω

10% επί των καθαρών εισπράξεων

Χωρίς εισιτήριο

ΔΩΡΕΑΝ

4.

Σύλλογοι – Σωματεία (μη κερδοσκοπικ ού χαρακτήρα) – ΝΠΔΔ

Οποιαδήποτε εκδήλωση

έως και 3€ εισιτήριο

ΔΩΡΕΑΝ (υπό τις προϋποθέσεις

της ενότητας Α2. κατωτέρω)

άνω των 5€ εισιτήριο

α) 10% επί των καθαρών εισπράξεων

β) ΔΩΡΕΑΝ (υπό τις προϋποθέσεις της ενότητας Α2. κατωτέρω)

Χωρίς εισιτήριο

ΔΩΡΕΑΝ (υπό τις προϋποθέσεις της ενότητας Α2. κατωτέρω)

5.

Ιδιωτικοί Φορείς- ΝΠΙΔ

Οποιαδήποτε εκδήλωση

Με εισιτήριο (ανεξαρτήτου τιμής)

α) ποσοστό 10% επί των καθαρών εισπράξεων,

β) ΔΩΡΕΑΝ (υπό τις προϋποθέσεις της ενότητας Α2. κατωτέρω)

6.

Πολιτικά κόμματα, πολιτικοί φορείς, βουλευτές, πολιτευτές, Επικεφαλείς δημοτικών παρατάξεων, εκπρόσωποι πολιτικών

κομμάτων

Οποιαδήποτε εκδήλωση

ΔΩΡΕΑΝ

Ενότητα Α.
1. Στα ανωτέρω τέλη χρήσης περιλαμβάνεται μία (1) πρόβα δωρεάν (έως τριών 3 ωρών).
2. Ο χώρος διατίθεται Δωρεάν, εφόσον η εκδήλωση αποδεδειγμένα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα και ο φορέας υλοποίησης είναι σωματείο Μη Κερδοσκοπικού

Φιλανθρωπικού Χαρακτήρα, κατόπιν απόφασης της/του αρμόδιας/αρμόδιου Αντιδημάρχου και υπό τις εξής προϋποθέσεις :
α) Σε κάθε παραγόμενο έντυπο της εκδήλωσης (πρόγραμμα, αφίσα καταχώρισης, δελτία τύπου, κ.α) θα αναφέρεται ρητά η φράση «υπό την αιγίδα του Δήμου Στυλίδας σε συνεργασία με τον …… » (εκάστοτε σύλλογο, φορέα, νομικό πρόσωπο).

ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ

α/α

Γήπεδα

Χρήση

Αποζημίωση χρήσης/ημέρα

1.

Βοηθητικό γήπεδο ΔΑΚ

Ημερήσιες χρήσεις

1 € / ώρα / άτομο

ΔΩΡΕΑΝ για τους συλλόγους/ομάδες του Δήμου Στυλίδας

2.

Γήπεδο τένις

Ημερήσιες χρήσεις

2 € / ώρα / άτομο

ΔΩΡΕΑΝ για τους συλλόγους/ομάδες του Δήμου Στυλίδας

3.

Γήπεδο ΔΑΚ

Εκδήλωση (αθλητική, πολιτιστική, συναυλίες, επιδείξεις, κλπ)

α) 17% επί των εισιτηρίων που πουλήθηκαν και
β) Θα αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου κατά περίπτωση

ΔΩΡΕΑΝ για τους συλλόγους/ομάδες του Δήμου Στυλίδας

ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ

α/α

Δημοτικά ακίνητα

Χρήση

Αποζημίωση χρήσης/μήνα

1.

Δημοτικοί χώροι άθλησης

Αθλητικές δραστηριότητες με γυμναστή (συνεργάτη του Δήμου)

8 € / μήνα / άτομο

Αθλητικές δραστηριότητες χωρίς γυμναστή (συνεργάτη του Δήμου)

ΔΩΡΕΑΝ

5. ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ-ΤΑΦΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΣΤΕΟΘΗΚΩΝ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ

Για τα τέλη λειτουργίας των δημοτικών Νεκροταφείων και το δικαίωμα χρήσης οστεοθηκών στα νεκροταφεία για το 2020 και εφεξής τα παρακάτω:

ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ-ΤΑΦΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΑΦΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 300 ΚΑΤΟΙΚΩΝ

50,00 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΑΦΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 300 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

30,00 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΤΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

50,00 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ(6ος-7ος ΧΡΟΝΟΣ)

100€/ΧΡΟΝΟ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΑΦΟΥ ΕΙΚΟΣΑΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΜΟΝΟΣ

3.000,00 €

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΑΦΟΥ ΕΙΚΟΣΑΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΔΙΠΛΟΣ

6.000,00 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΣΤΕΟΘΗΚΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ

ΤΙΜΗ

Α ΖΩΝΗ

500€/ΟΣΤΕΟΘΗΚΗ

Β ΖΩΝΗ

300€/ΟΣΤΕΟΘΗΚΗ

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Για το δικαίωμα χρήσης ανοιχτού θεάτρου για το έτος 2020 και εφεξής τα παρακάτω:

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

300,00 €

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

150,00 €

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

150,00 €

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

75,00 €

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ)

ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

150,00 €

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

75,00 €

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

45,00 €

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

45,00 €

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

150,00 €

ΣΥΛΟΓΟΙ-ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Η ́ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑ ΘΕΣΗ

ΚΑΝΕΝΑ ΤΕΛΟΣ

7.ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Για τα τέλη και δικαιώματα διαφημίσεων-διαφημιστικών πινακίδων για το 2020 και εφεξής τα παρακάτω:

Β.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαφημίσεις σε στέγες, δώματα καθώς και διαφημίσεις με ηλεκτρονικές εφημερίδες

193,60 €/τ.μ.

Διαφημίσεις μη φωτεινές σε στέγες και δώματα

66,55 €/τ.μ

Τ.Δ.ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Μη φωτεινές σε στέγες σπιτιών, κατ/των και λοιπών κτιρίων

48,40 €/τ.μ. ετησίως

Φωτεινές σε στέγες σπιτιών και λοιπών κτιρίων

72,60 €/τ.μ. ετησίως

Μη φωτεινές σε πλαίσια του Τ.Δ. ή ιδιωτικά

48,40 €/τ.μ. ετησίως

φωτεινές σε πλαίσια του Τ.Δ. ή ιδιωτικά

72,60 €/τ.μ. ετησίως

Α.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Οι αναφερόμενες διαφημίσεις στην κατηγορία αυτή

1,81 €/τ.μ.

Β.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαφημίσεις φωτεινές σε οποιουσδήποτε χώρους

78,65/τ.μ. ετησίως

Γ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Οι διαφημίσεις στην κατηγορία αυτή

6,60 €/τ.μ. μηνιαίως

Δ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Για την κατηγορία αυτή το τέλος ισχύει

9,84% επί της δαπάνης της διαφήμισης

Με οποιαδήποτε μορφή ή τρόπο εκτός των ανωτέρω, διαφημίσεις εντός των διοικητικών ορίων Δ.Στυλίδας και Τ.Δ. ανεξάρτητα από το χρόνο χρήσης(ημέρες, μήνες κλπ.)

10,38 €/τ.μ.

Τέλος χρήσης δημοτικής ηλεκτρονικής πινακίδας για λόγους διαφήμισης και προβολής τρίτων για 10 ημέρες με ένα διαφημιστικό σπότ σύντομο

110,00 € για τις επιχειρήσεις ενός του Δ.Στυλίδας και 165,00 € για τις επιχειρήσεις εκτός Δ.Στυλίδας

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παρ.1 της αριθμ.87/82 ΑΔΣ Στυλίδας,33/95 και 23/175/2001 αποφάσεις του πρώην Κ.Σ. Αγίας Μαρίνας

8. ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Για τα τέλη και δικαιώματα μισθωμάτων καταστημάτων δημοτικής αγοράς για το 2020 και εφεξής τα ακόλουθα:

1) Διατίθενται κατόπιν δημοπρασίας με ελάχιστη τιμή εκκίνησης όπως αναφέρονται παρακάτω:

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

90 € ΜΗΝΙΑΙΩΣ

9. ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Για τα τέλη και δικαιώματα τροφείων Βρεφονηπιακού Σταθμού της Δημοτικής κοινότητας Στυλίδας για το 2020 και εφεξής τα ακόλουθα:

18)Μηνιαία καταβολή ποσού: α) Για το πρώτο παιδί 35 € β) Για το δεύτερο παιδί 25 € γ) Για το τρίτο παιδί 20 €

δ) Για τα παιδιά των τριτέκνων 50% μείωση στο καθένα.

17)Απαλλάσσονται από την καταβολή τροφείων:
α) Όταν και οι δύο γονείς είναι άνεργοι, με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας τους.
β) Τα νήπια των πολύτεκνων και άπορων οικογενειών.

10.ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Τέλος τέλεσης πολιτικού γάμου ποσού 40 ευρώ. Απαλλάσσονται από το τέλος οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της:

  •   το άρθρο 11 του Ν.4623/19
  •   άρθρο 202 Ν.3463/2006
  •   την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.Αποφασίζεικαι εγκρίνει την αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Στυλίδας, για το έτος 2020 και εφεξής, ως ακολούθως :

1.ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Προτείνεται συμπλήρωση και τροποποίηση στα τέλη καθαριότητας κλαδιών ως εξής:

2.ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Προτείνεται η τροποποίηση στη λαθραία υδροληψία ως εξής:

Προτείνεται η κατάργηση στο τέλος Αποχέτευσης των οικιών των εργατικών κατοικιών Στυλίδας.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ

Προτείνεται η κατάργηση στο δικαίωμα βοσκής, διότι εισπράττεται πλέον από την οικεία Περιφέρεια σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 915/69142(ΦΕΚ 1812 τ. Β ́/21-5-2018).

4.ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Προτείνεται η τροποποίηση για τον χώρο αιγιαλού-παραλίας-προβλήτας και συμπλήρωση για το κτήριο ΟΣΚ, γηπέδων και δημοτικών χώρων άθλησης ως εξής:

ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΛΑΔΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

10,00 €

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΕ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟ

100,00 €

ΛΑΘΡΑΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

500,00 €

ΧΩΡΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ- ΠΑΡΑΛΙΑΣ-ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/12-5-2017 (ΦΕΚ 1636/ Β ́) και με το έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 2656/14-1-2019)

10,00€/τμ. ΕΤΗΣΙΩΣ

ΧΩΡΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ- ΠΑΡΑΛΙΑΣ-ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΓΙΑ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ (Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/12-5-2017 (ΦΕΚ 1636/ Β ́) και με το έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 2656/14-1-2019)

7,00€/τμ. ΕΤΗΣΙΩΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΟΣΚ

α/α

Φορέας

Χρήση

Τιμολογιακή πολιτική Φορέα

Αποζημίωση χρήσης/ημέρα

1.

Σύλλογοι – Σωματεία (μη κερδοσκοπι κού χαρακτήρα) – ΝΠΔΔ

Ημερήσιες χρήσεις

10 €/ημέρα και επαναφορά στην προτέρα κατάσταση

2.

Θίασοι επαγγελματικοί

Παιδικές παραστάσεις

έως και 5€ εισιτήριο

10% επί των καθαρών εισπράξεων

άνω των 5€ εισιτήριο

15% επί των καθαρών εισπράξεων

Παράσταση για ενήλικες (ή συναυλίες)

έως και 10€ εισιτήριο

15% επί των καθαρών εισπράξεων

άνω των 10€ εισιτήριο

15% επί των καθαρών εισπράξεων

3.

Θίασοι ερασιτεχνικοί

Θεατρική παράσταση

έως και 3€ εισιτήριο

ΔΩΡΕΑΝ

άνω των 3€ εισιτήριο

10% επί των καθαρών εισπράξεων

Χωρίς εισιτήριο

ΔΩΡΕΑΝ

4.

Σύλλογοι – Σωματεία (μη κερδοσκοπικ ού χαρακτήρα) – ΝΠΔΔ

Οποιαδήποτε εκδήλωση

έως και 3€ εισιτήριο

ΔΩΡΕΑΝ (υπό τις προϋποθέσεις

της ενότητας Α2. κατωτέρω)

άνω των 5€ εισιτήριο

α) 10% επί των καθαρών εισπράξεων

β) ΔΩΡΕΑΝ (υπό τις προϋποθέσεις της ενότητας Α2. κατωτέρω)

Χωρίς εισιτήριο

ΔΩΡΕΑΝ (υπό τις προϋποθέσεις της ενότητας Α2. κατωτέρω)

5.

Ιδιωτικοί Φορείς- ΝΠΙΔ

Οποιαδήποτε εκδήλωση

Με εισιτήριο (ανεξαρτήτου τιμής)

α) ποσοστό 10% επί των καθαρών εισπράξεων,

β) ΔΩΡΕΑΝ (υπό τις προϋποθέσεις της ενότητας Α2. κατωτέρω)

6.

Πολιτικά κόμματα, πολιτικοί φορείς, βουλευτές, πολιτευτές, Επικεφαλείς δημοτικών παρατάξεων, εκπρόσωποι πολιτικών

κομμάτων

Οποιαδήποτε εκδήλωση

ΔΩΡΕΑΝ

Ενότητα Α.
1. Στα ανωτέρω τέλη χρήσης περιλαμβάνεται μία (1) πρόβα δωρεάν (έως τριών 3 ωρών).
2. Ο χώρος διατίθεται Δωρεάν, εφόσον η εκδήλωση αποδεδειγμένα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα και ο φορέας υλοποίησης είναι σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Φιλανθρωπικού Χαρακτήρα, κατόπιν απόφασης της/του αρμόδιας/αρμόδιου Αντιδημάρχου και υπό τις εξής προϋποθέσεις :
α) Σε κάθε παραγόμενο έντυπο της εκδήλωσης (πρόγραμμα, αφίσα καταχώρισης, δελτία τύπου, κ.α) θα αναφέρεται ρητά η φράση «υπό την αιγίδα του Δήμου Στυλίδας σε συνεργασία με τον …… » (εκάστοτε σύλλογο, φορέα, νομικό πρόσωπο).

ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ

α/α

Γήπεδα

Χρήση

Αποζημίωση χρήσης/ημέρα

1.

Βοηθητικό γήπεδο ΔΑΚ

Ημερήσιες χρήσεις

1 € / ώρα / άτομο

ΔΩΡΕΑΝ για τους συλλόγους/ομάδες του Δήμου Στυλίδας

2.

Γήπεδο τένις

Ημερήσιες χρήσεις

2 € / ώρα / άτομο

ΔΩΡΕΑΝ για τους συλλόγους/ομάδες του Δήμου Στυλίδας

3.

Γήπεδο ΔΑΚ

Εκδήλωση (αθλητική, πολιτιστική, συναυλίες, επιδείξεις, κλπ)

α) 17% επί των εισιτηρίων που πουλήθηκαν και
β) Θα αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου κατά περίπτωση

ΔΩΡΕΑΝ για τους συλλόγους/ομάδες του Δήμου Στυλίδας

ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ

α/α

Δημοτικά ακίνητα

Χρήση

Αποζημίωση χρήσης/μήνα

1.

Δημοτικοί χώροι άθλησης

Αθλητικές δραστηριότητες με γυμναστή (συνεργάτη του Δήμου)

8 € / μήνα / άτομο

Αθλητικές δραστηριότητες χωρίς γυμναστή (συνεργάτη του Δήμου)

ΔΩΡΕΑΝ

5. ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ-ΤΑΦΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΣΤΕΟΘΗΚΩΝ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ

Προτείνεται η τροποποίηση του δικαιώματος ταφής και εκταφής ως εξής:

8. ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Προτείνεται η τροποποίηση των μισθωμάτων καταστημάτων δημοτικής αγοράς ως εξής:

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 195/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. 195/2015 ΑΔΣ και τις ανωτέρω τροποποιήσεις και συμπληρώσεις αυτής, τα τέλη και δικαιώματα για το έτος 2020 και εφεξής έχουν ως εξής:

ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ-ΤΑΦΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΑΦΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 300 ΚΑΤΟΙΚΩΝ

50,00 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΑΦΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 300 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

30,00 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΤΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

50,00 €

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

90 € ΜΗΝΙΑΙΩΣ

1.ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Για τα τέλη και δικαιώματα καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ισχύουν για το 2020 και εφεξής τα παρακάτω:

Για όλα τα κτίσματα εντός και εκτός Δ.Κ./Τ.Κ./οικισμών σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο:

Δ.Τ. για οικίες ανά τ.μ.

Δ.Τ. για λοιπούς χώρους ανά τ.μ.

Δ.Φ. για οικίες και λοιπούς χώρους ανά τ.μ.

ΠΕΛΑΣΓΙΑ

0,88

1,25

0,05

ΡΑΧΕΣ

1,52

2,20

0,05

ΣΤΥΛΙΔΑ

1,52

2,80

0,05

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

1,42

1,80

0,05

ΑΝΥΔΡΟ

0,81

0,90

0,05

ΑΥΛΑΚΙ

1,42

1,65

0,05

ΑΧΙΝΟΣ

1,52

2,20

0,05

ΑΧΛΑΔΙ

1,44

2,20

0,05

ΒΑΘΥΚΟΙΛΟ

0,84

1,00

0,05

ΓΛΥΦΑ

0,93

1,25

0,05

ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ

1,52

2,20

0,05

ΛΟΓΓΙΤΣΙ

0,67

0,75

0,05

ΜΥΛΟΙ

0,84

1,25

0,05

ΝΕΡΑΙΔΑ

0,81

0,90

0,05

ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑ

1,44

2,00

0,05

ΣΠΑΡΤΙΑ

1,44

2,00

0,05

17)Απαλλαγή από Δ.Τ. στους πολύτεκνους, στα ΑΜΕΑ και στους άπορους, μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία και σύμφωνα με την αρ.35/2012 ΑΔΣ, στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

Καταργείται η μείωση κατά 50% στους τρίτεκνους με ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν έως 25 ετών

Στα τέλη αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας οικοπέδων ισχύουν τα ακόλουθα:

ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ(ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΠ)

ΤΙΜΗ

ΜΕ ΤΑ ΜΗΧ/ΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

50€

ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (CAMPING, κλπ)

3,00€/τ.μ.

ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΜΕ ΤΑ ΜΗΧ/ΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

316,00 € ΜΕΧΡΙ 1 ΣΤΡΕΜΜΑ

ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΛΑΔΙΩΝ

ΜΕ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

150,00 €

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

10,00 €

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΕ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟ

100,00 €

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

60€ ΜΕΧΡΙ 2 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 20€ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

Σύμφωνα με την περίπτωση 26. του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010, στις αρμοδιότητες των Δήμων περιλαμβάνεται η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

2.ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Για τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης, άρδευσης ισχύουν για το 2020 και εφεξής τα παρακάτω:
Α) Τα τέλη ύδρευσης έχουν ως εξής:

ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΙΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΙΚΙΕΣ ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ/ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ

7,50 €

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 1-10μ3

0,00

ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ /ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ

3,51 €

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 11-30μ3

0,20

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

120,00 €

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 31-50μ3

0,35

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

40,00 €

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 51-80μ3

0,40

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ/ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ (Ανάλογα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο των ΕΛΤΑ)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 81-120μ3

0,70

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 121-200μ3

2,00

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 201 -300μ3

3,00

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 301 ΚΑΙ ΑΝΩ

15,00

ΛΑΘΡΑΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

500,00 €

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ-ΕΞΟΧΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ/ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ

8,50 €

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 1-10μ3

0,00

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 11-20μ3

0,20

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ/ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ

7,50 €

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 21-50μ3

0,40

ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ

3,51 €

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 51-80μ3

0,45

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

300,00 €

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 81-120μ3

0,70

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

40,00 €

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 121-200μ3

2,50

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ/ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ (Ανάλογα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο των ΕΛΤΑ)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 201 ΚΑΙ ΑΝΩ

3,50

ΛΑΘΡΑΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

500,00 €

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΤΗΡΙΑ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΕΠΕ ΝΕΟ-ΠΕΟ κλπ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ/ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ

45,00 €

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 1-25μ3

0,30

ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ

3,51 €

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 26-50μ3

0,55

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

300,00 €

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 51-100μ3

0,70

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

150,00 €

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 101-150μ3

1,35

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ/ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ (Ανάλογα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο των ΕΛΤΑ)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 151-200μ3

2,50

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 201-300m3

3,00

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 301 ΚΑΙ ΑΝΩ

6,00

ΛΑΘΡΑΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

500,00 €

ΟΙΚΟΣΙΤΑ ΖΩΑ

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ/ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ

10,00 €

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ

3,51 €

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 1-25μ3

0,50

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

300,00 €

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 26-50μ3

1,00

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

40,00 €

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 51-100μ3

2,00

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ/ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ (Ανάλογα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο των ΕΛΤΑ)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 101 ΚΑΙ ΑΝΩ

3,00

ΛΑΘΡΑΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

500,00 €

ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ

11€ ΤΟ μ3

ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, ΑΜΕΑ, ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΟΙ

50% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Καταργείται η μείωση κατά 50% στους τρίτεκνους με ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν έως 25 ετών

Β) Το δικαίωμα παροχής Άρδευσης σε νέες παροχές ορίζεται στα 100,00 €. Τα τέλη αρδεύσεως για το 2020 και εφεξής ως ακολούθως:

Για την Δημοτική Ενότητα Στυλίδας:

Για την Δημοτική Ενότητα Εχιναίων:

ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΡΟΗ (ΟΡΕΙΝΟ)

5,00 € / ΩΡΑ

ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ (Στυλίδα, Άνυδρο, Νεράϊδα)

7,00 € / ΩΡΑ

ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΡΟΗ (Σπαρτιά, Παλαιοκερασιά)

4,00 € / ΩΡΑ

ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ( Αχινός,

7,00 € / ΩΡΑ

Καραβόμυλος, Ράχες, Αχλάδι)

Για την Δημοτική Ενότητα Πελασγίας:

Τα τέλη άρδευσης θα προεισπράττονται σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες με διπλότυπο είσπραξης που θα εκδίδεται στα τοπικά καταστήματα Στυλίδας, Εχιναίων και Πελασγίας.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ

Κατάργηση του δικαιώματος βοσκής, διότι εισπράττεται πλέον από την οικεία Περιφέρεια σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 915/69142(ΦΕΚ 1812 τ. Β ́/21-5- 2018).

4.ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ- ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΚΤΗΡΙΟΥ ΟΣΚ-ΓΗΠΕΔΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ

Για τα τέλη και δικαιώματα χρήσης πλατείας-πεζοδρομίων-κοινοχρήστων χώρων- κτηρίου ΟΣΚ, γηπέδων και δημοτικών χώρων άθλησης για το 2020 και εφεξής τα παρακάτω:

ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΥΒΙΚΟ

0,11 € / ΚΥΒΙΚΟ

ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΡΟΗ (ΜΥΛΟΙ)

4,00 € / ΩΡΑ

ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ (ΠΕΛΑΣΓΙΑ ΜΕ ΚΙΛΟΒΑΤΩΡΑ)

0,20 € / ΚΙΛΟΒΑΤΩΡΑ

ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ (ΒΑΘΥΚΟΙΛΟ)

7,00 € / ΩΡΑ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΠΡΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

5,00€/ τμ. ΕΤΗΣΙΩΣ

ΧΩΡΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ- ΠΑΡΑΛΙΑΣ-ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/12-5-2017 (ΦΕΚ 1636/ Β ́) και με το έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 2656/14-1-2019)

10,00€/τμ. ΕΤΗΣΙΩΣ

ΧΩΡΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ- ΠΑΡΑΛΙΑΣ-ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΓΙΑ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ (Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/12-5-2017 (ΦΕΚ 1636/ Β ́) και με το έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 2656/14-1-2019)

7,00€/τμ. ΕΤΗΣΙΩΣ

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥΣ (ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ)

200,00€ ΕΤΗΣΙΩΣ ΕΩΣ 4τ.μ.

ΤΕΛΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ(καστανάδες, καλαμποκάδες κλπ.)

100,00€ ΕΤΗΣΙΩΣ ΕΩΣ 2 τ.μ. ΚΑΙ 10,00€ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

ΧΩΡΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

6,00€/τμ. ΕΤΗΣΙΩΣ

ΧΩΡΟΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ κλπ. ΥΛΙΚΩΝ

2,00€ το τμ. ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ-ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΑ 50% ΜΕΙΩΣΗ)

ΕΩΣ 4 τμ.=30,00€, ΑΠΟ 4- 6τμ.=50,00€ ΤΟ τμ., 6- 15τμ.=70,00€ ΤΟ τμ. ΕΤΗΣΙΩΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΕΔΡΑΣ κλπ.

200,00€ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

250,00€ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ(ΕΚΤΟΣ Κ.ΠΛΑΤΕΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 1 ΗΜΕΡΑΣ

ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑ ΘΕΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΟΣΚ

α/α

Φορέας

Χρήση

Τιμολογιακή πολιτική Φορέα

Αποζημίωση χρήσης/ημέρα

1.

Σύλλογοι – Σωματεία (μη κερδοσκοπι κού χαρακτήρα) – ΝΠΔΔ

Ημερήσιες χρήσεις

10 €/ημέρα και επαναφορά στην προτέρα κατάσταση

2.

Θίασοι επαγγελματικοί

Παιδικές παραστάσεις

έως και 5€ εισιτήριο

10% επί των καθαρών εισπράξεων

άνω των 5€ εισιτήριο

15% επί των καθαρών εισπράξεων

Παράσταση για ενήλικες (ή συναυλίες)

έως και 10€ εισιτήριο

15% επί των καθαρών εισπράξεων

άνω των 10€ εισιτήριο

15% επί των καθαρών εισπράξεων

3.

Θίασοι ερασιτεχνικοί

Θεατρική παράσταση

έως και 3€ εισιτήριο

ΔΩΡΕΑΝ

από άνω των 3€ εισιτήριο και άνω

10% επί των καθαρών εισπράξεων

Χωρίς εισιτήριο

ΔΩΡΕΑΝ

4.

Σύλλογοι – Σωματεία (μη κερδοσκοπικ ού χαρακτήρα) – ΝΠΔΔ

Οποιαδήποτε εκδήλωση

έως και 3€ εισιτήριο

ΔΩΡΕΑΝ (υπό τις προϋποθέσεις

της ενότητας Α2. κατωτέρω)

άνω των 5€ εισιτήριο

α) 10% επί των καθαρών εισπράξεων

β) ΔΩΡΕΑΝ (υπό τις προϋποθέσεις της ενότητας Α2. κατωτέρω)

Χωρίς εισιτήριο

ΔΩΡΕΑΝ (υπό τις προϋποθέσεις της ενότητας Α2. κατωτέρω)

5.

Ιδιωτικοί Φορείς- ΝΠΙΔ

Οποιαδήποτε εκδήλωση

Με εισιτήριο (ανεξαρτήτου τιμής)

α) ποσοστό 10% επί των καθαρών εισπράξεων,

β) ΔΩΡΕΑΝ (υπό τις προϋποθέσεις της ενότητας Α2. κατωτέρω)

6.

Πολιτικά κόμματα, πολιτικοί φορείς, βουλευτές, πολιτευτές, Επικεφαλείς δημοτικών παρατάξεων, εκπρόσωποι πολιτικών

κομμάτων

Οποιαδήποτε εκδήλωση

ΔΩΡΕΑΝ

Ενότητα Α.
1. Στα ανωτέρω τέλη χρήσης περιλαμβάνεται μία (1) πρόβα δωρεάν (έως τριών 3 ωρών).
2. Ο χώρος διατίθεται Δωρεάν, εφόσον η εκδήλωση αποδεδειγμένα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα και ο φορέας υλοποίησης είναι σωματείο Μη Κερδοσκοπικού

Φιλανθρωπικού Χαρακτήρα, κατόπιν απόφασης της/του αρμόδιας/αρμόδιου Αντιδημάρχου και υπό τις εξής προϋποθέσεις :
α) Σε κάθε παραγόμενο έντυπο της εκδήλωσης (πρόγραμμα, αφίσα καταχώρισης, δελτία τύπου, κ.α) θα αναφέρεται ρητά η φράση «υπό την αιγίδα του Δήμου Στυλίδας σε συνεργασία με τον …… » (εκάστοτε σύλλογο, φορέα, νομικό πρόσωπο).

ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ

α/α

Γήπεδα

Χρήση

Αποζημίωση χρήσης/ημέρα

1.

Βοηθητικό γήπεδο ΔΑΚ

Ημερήσιες χρήσεις

1 € / ώρα / άτομο

ΔΩΡΕΑΝ για τους συλλόγους/ομάδες του Δήμου Στυλίδας

2.

Γήπεδο τένις

Ημερήσιες χρήσεις

2 € / ώρα / άτομο

ΔΩΡΕΑΝ για τους συλλόγους/ομάδες του Δήμου Στυλίδας

3.

Γήπεδο ΔΑΚ

Εκδήλωση (αθλητική, πολιτιστική, συναυλίες, επιδείξεις, κλπ)

α) 17% επί των εισιτηρίων που πουλήθηκαν και
β) Θα αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου κατά περίπτωση

ΔΩΡΕΑΝ για τους συλλόγους/ομάδες του Δήμου Στυλίδας

ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ

α/α

Δημοτικά ακίνητα

Χρήση

Αποζημίωση χρήσης/μήνα

1.

Δημοτικοί χώροι άθλησης

Αθλητικές δραστηριότητες με γυμναστή (συνεργάτη του Δήμου)

8 € / μήνα / άτομο

Αθλητικές δραστηριότητες χωρίς γυμναστή (συνεργάτη του Δήμου)

ΔΩΡΕΑΝ

5. ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ-ΤΑΦΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΣΤΕΟΘΗΚΩΝ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ

Για τα τέλη λειτουργίας των δημοτικών Νεκροταφείων και το δικαίωμα χρήσης οστεοθηκών στα νεκροταφεία για το 2020 και εφεξής τα παρακάτω:

ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ-ΤΑΦΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΑΦΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 300 ΚΑΤΟΙΚΩΝ

50,00 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΑΦΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 300 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

30,00 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΤΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

50,00 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ(6ος-7ος ΧΡΟΝΟΣ)

100€/ΧΡΟΝΟ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΑΦΟΥ ΕΙΚΟΣΑΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΜΟΝΟΣ

3.000,00 €

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΑΦΟΥ ΕΙΚΟΣΑΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΔΙΠΛΟΣ

6.000,00 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΣΤΕΟΘΗΚΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ

ΤΙΜΗ

Α ΖΩΝΗ

500€/ΟΣΤΕΟΘΗΚΗ

Β ΖΩΝΗ

300€/ΟΣΤΕΟΘΗΚΗ

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Για το δικαίωμα χρήσης ανοιχτού θεάτρου για το έτος 2020 και εφεξής τα παρακάτω:

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

300,00 €

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

150,00 €

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

150,00 €

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

75,00 €

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ)

ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

150,00 €

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

75,00 €

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

45,00 €

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

45,00 €

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

150,00 €

ΣΥΛΟΓΟΙ-ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Η ́ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑ ΘΕΣΗ

ΚΑΝΕΝΑ ΤΕΛΟΣ

7.ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Για τα τέλη και δικαιώματα διαφημίσεων-διαφημιστικών πινακίδων για το 2020 και εφεξής τα παρακάτω:

Β.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαφημίσεις σε στέγες, δώματα καθώς και διαφημίσεις με ηλεκτρονικές εφημερίδες

193,60 €/τ.μ.

Διαφημίσεις μη φωτεινές σε στέγες και δώματα

66,55 €/τ.μ

Τ.Δ.ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Μη φωτεινές σε στέγες σπιτιών, κατ/των και λοιπών κτιρίων

48,40 €/τ.μ. ετησίως

Φωτεινές σε στέγες σπιτιών και λοιπών κτιρίων

72,60 €/τ.μ. ετησίως

Μη φωτεινές σε πλαίσια του Τ.Δ. ή ιδιωτικά

48,40 €/τ.μ. ετησίως

φωτεινές σε πλαίσια του Τ.Δ. ή ιδιωτικά

72,60 €/τ.μ. ετησίως

Α.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Οι αναφερόμενες διαφημίσεις στην κατηγορία αυτή

1,81 €/τ.μ.

Β.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαφημίσεις φωτεινές σε οποιουσδήποτε χώρους

78,65/τ.μ. ετησίως

Γ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Οι διαφημίσεις στην κατηγορία αυτή

6,60 €/τ.μ. μηνιαίως

Δ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Για την κατηγορία αυτή το τέλος ισχύει

9,84% επί της δαπάνης της διαφήμισης

Με οποιαδήποτε μορφή ή τρόπο εκτός των ανωτέρω, διαφημίσεις εντός των διοικητικών ορίων Δ. Στυλίδας και Τ.Δ. ανεξάρτητα από το χρόνο χρήσης (ημέρες, μήνες κλπ.)

10,38 €/τ.μ.

Τέλος χρήσης δημοτικής ηλεκτρονικής πινακίδας για λόγους διαφήμισης και προβολής τρίτων για 10 ημέρες με ένα διαφημιστικό σπότ σύντομο

110,00 € για τις επιχειρήσεις ενός του Δ.Στυλίδας και 165,00 € για τις επιχειρήσεις εκτός Δ.Στυλίδας

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παρ.1 της αριθμ.87/82 ΑΔΣ Στυλίδας,33/95 και 23/175/2001 αποφάσεις του πρώην Κ.Σ. Αγίας Μαρίνας

8. ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Για τα τέλη και δικαιώματα μισθωμάτων καταστημάτων δημοτικής αγοράς για το 2020 και εφεξής τα ακόλουθα:

2) Διατίθενται κατόπιν δημοπρασίας με ελάχιστη τιμή εκκίνησης όπως αναφέρονται παρακάτω:

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

90 € ΜΗΝΙΑΙΩΣ

9. ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Για τα τέλη και δικαιώματα τροφείων Βρεφονηπιακού Σταθμού της Δημοτικής κοινότητας Στυλίδας για το 2020 και εφεξής τα ακόλουθα:

19)Μηνιαία καταβολή ποσού: α) Για το πρώτο παιδί 35 € β) Για το δεύτερο παιδί 25 € γ) Για το τρίτο παιδί 20 €

δ) Για τα παιδιά των τριτέκνων 50% μείωση στο καθένα.

18)Απαλλάσσονται από την καταβολή τροφείων:
α) Όταν και οι δύο γονείς είναι άνεργοι, με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας τους.
β) Τα νήπια των πολύτεκνων και άπορων οικογενειών.

10.ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Τέλος τέλεσης πολιτικού γάμου ποσού 40 ευρώ. Απαλλάσσονται από το τέλος οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Ιωάννης Αποστόλου και Κωνσταντίνος Φούντας δήλωσαν ότι εγκρίνουν την εισήγηση της αναπροσαρμογής των τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Στυλίδας για το έτος 2020 και εξής, αλλά ψηφίζουν λευκό για τα τέλη του αιγιαλού , αρνητικό για τα τέλη του κτιρίου ΟΣΚ , για τα γήπεδα και τους Δημοτικούς χώρους άθλησης ενώ καταψηφίζουν τα τέλη για τις εξέδρες .

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (Ακολουθούν υπογραφές)

- Διαφήμιση -

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


Τελευταία Νέα

SOS από τους μετεωρολόγους για το επικίνδυνο κοκτέιλ «Hot Dry Windy»

«Καμπανάκι» κρούουν οι μετεωρολόγοι για τον καιρό που θα επικρατήσει από σήμερα στη χώρα μας και αναμένεται να ευνοήσει την εκδήλωση...
- Διαφήμιση -
Stylida FM • Ραδιοφωνικός Σταθμός

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -