0
Δημοσιεύτηκε 10 Απρ 2013, 08:15   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Δήμος Στυλίδας: Ανακοίνωση για την πρόσληψη υδρονομέων

ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Στυλίδα 09 – 04 -2013
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙδΑΣ Αρ. Πρωτ. : 4516

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/2011
2. Το άρθρο 58 του Ν.3966/2011
3. Τα άρθρα 6 και 7 του Β. 28.3/15.4.1957
4. την υπ’ αριθ. 26/2013 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων, ο χρόνος έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, ο αριθμός των θέσεων υδρονομέων (ή εποπτών υδρονομέων), ο τομέας για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και η αμοιβή του κάθε οργάνου.
5. Την υπ’αριθμ. 2082/47489/27-03-2013 εγκριτική απόφαση της Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης (επόπτης ή υδρονομείς), με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 10/04/2013 έως την 19/04/2013 στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δημαρχείο Στυλίδας, αρμόδια υπάλληλος Βασιλική Κρικζώνη).
1. Αριθμός θέσεων
Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 26/2013 απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης ως εξής:
Υδρονομείς άρδευσης, δώδεκα (12)
( Ένας (1) επόπτης και ένδεκα (11) υδρονομείς)
• Δύο (2) υδρονομείς και ο ένας (1) επόπτης προορίζονται για τα αρδευτικά δίκτυα Δημοτικής Κοινότητας Στυλίδας & Τοπικής Κοινότητας Ανύδρου
• Ένας (1) υδρονομέας προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής Κοινότητας Νεράιδας
• Ένας (1) υδρονομέας προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής Κοινότητας Καραβομύλου
• Ένας (1) υδρονομέας προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής Κοινότητας Αχινού
• Ένας (1) υδρονομέας προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής Κοινότητας Παλαιοκερασέας
• Ένας (1) υδρονομέας προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής Κοινότητας Ραχών
• Ένας (1) υδρονομέας προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής Κοινότητας Αχλαδίου
• Δύο (2) υδρονομείς προορίζονται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής Κοινότητας Σπαρτιάς
• Ένας (1) υδρονομέας προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Τοπικής Κοινότητας Μύλων

2. Αρδευτική περίοδος
Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 26/2013 απόφασή του την αρδευτική περίοδο από 01/05/2013 έως 31/10/2013.
Η διάρκεια εργασίας του επόπτη και των υδρονομέων ορίζεται από πρόσληψής τους μέχρι 31-10-2013.
Οι αποδοχές τους έχουν καθορισθεί για τον επόπτη στο ποσό των 1.350,00 € και των υδρονομέων άρδευσης στο ποσό των 1.050,00 €, έκαστος για κάθε μήνα.
3. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο.
γ. Προκειμένου περί επόπτη πρέπει να έχει τουλάχιστον ενδεικτικό της 4ης δημοτικού.
4. Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα
Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:
Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητας του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή. εν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία
εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.
5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
α) Αίτηση συμμετοχής – προτίμησης.
β) Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γέννησης.
γ) Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής περί των γραμματικών γνώσεων του υποψηφίου, μόνο εάν πρόκειται περί θέσης επόπτη.
δ) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων, εκδιδόμενο ένα μήνα κατ’ ανώτατο όριο πριν της αίτησης προς διορισμό.
ε) Βεβαίωση του Δήμου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί εμπειρίας στην άρδευση και αν γνωρίζουν τα δίκτυα της περιοχής όπου ενδιαφέρονται να απασχοληθούν.
Τα υπ’αριθμ. β και δ δικαιολογητικά θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.
Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός εύλογου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να
είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.
6. Εκλογή υδρονομικών οργάνων
Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.
7. Καθήκοντα υδρονομέων
α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό άρδευσης.
β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχέτευσης των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακες, μέχρι της, σε έκαστο αρδευόμενο κτήμα, έκχυσής τους.
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.
δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα ανωτέρω αντικείμενα αδικημάτων.
στ. Η άμεσος γνωστοποίηση αρμοδίως παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.
ζ. Η φύλαξη των παρά των αυλάκων ή σε μικρή από αυτών απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων.
Καθήκοντα επόπτη
α. Προΐσταται των υδρονομέων, φέροντας την ευθύνη της καλής λειτουργίας του μηχανισμού της άρδευσης.
β. Ασκεί εν ταυτώ και πάντα τα έργα υδρονομέα ή υδροχωριστού, υπέχοντες ούτω και πάσας τας ευθύνας των οργάνων τούτων.
8. Δημοσίευση πρόσκλησης
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στο Δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου Στυλίδας http://sites.diavgeia.gov.gr/stylida (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
9. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες παρέχονται από το Δήμο Στυλίδας – Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 31 – 35300 ΣΤΥΛΙΔΑ, Τηλέφωνο 2238350140 FAX. 2238022572.
Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ


Niki Giannoulidou