Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου, 2024
Τσαντής • Πρατήριο Υγρών Καυσίμων

Δήμος Στυλίδας:Απόφαση για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού

δημαρχειο (2)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας,
Αρ. Απόφασης: 37/2013
ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου έτους 2013
Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η του μήνα Μαρτίου του έτους 2013
και ώρα 7:00 μμ συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την
αρίθμ. 3312 – 13/3/2013 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα
σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 μελών
ήταν παρόντα τα 19 μέλη του ήτοι:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                     Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1) ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                      1) ΜΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2) ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                           2) ΜΑΝΤΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
3) ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                3) ΒΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                           4) ΤΣΑΛΑΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
5) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                  5) ΑΓΑΠΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6) ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                        6) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7) ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                7) ΒΡΥΝΙΩΤΗ-ΚΑΤΡΑΝΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ
8) ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                    8) ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9) ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                              Οι οποίοι δεν προσήλθαν
10) ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                          αν και προσκλήθηκαν νόμιμα
11) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ ΑΛΕΚΑ
12) ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13) ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14) ΠΑΠΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15) ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16) ΣΠΥΡΟΚΩΣΤΑ-ΒΟΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
17) ΣΤΑΘΕΛΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
18) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
19) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ
2) ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΑΧΛΑΔΙΟΥ
3) ΛΑΪΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΡΑΧΩΝ
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 7:00 μμ ώρα για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
Ο Δήμαρχος ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ προσκλήθηκε και παρίσταται στην συνεδρίαση.
Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο Κων/νος Στρωματιάς, υπάλληλος του Δήμου, για την
τήρηση των πρακτικών
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε την συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ανωτέρω
θέματος .
Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το θέμα και έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Διοικητικής Υπηρεσίας
του Δήμου Στυλίδας κ. Στεργίου Βασίλειο, ο οποίος ανακοίνωσε γραπτή εισήγηση και είπε τα εξής :
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας–Στερεάς Ελάδας με το υπ’αριθμ.1945/44783/8-3-2013
έγγραφό της μας ζήτησε να στείλουμε μέχρι 19-03-2013 τα αιτήματά μας για την πρόσληψη
προσωπικού και την απασχόληση αναδόχων για το έτος 2013.
Όπως γνωρίζετε, λόγω της δυσμενούς δημοσιονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα,
και στο πλαίσιο της περιστολής των κρατικών δαπανών, έχει περιοριστεί δραστικά η δυνατότητα των
φορέων του δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών ΝΠΔΔ ως προς την πραγματοποίηση πάσης φύσεως
προσλήψεων.
Οι φορείς μπορούν επίσης να προβαίνουν στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου ή τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο
υλοποίησης προγραμμάτων.
Οι περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύναψης
συμβάσεων έργου για τις οποίες απαιτείται αποστολή αιτήματος από τους φορείς της αυτοδιοίκησης,
προκειμένου να λάβουν έγκριση είτε από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, είτε με την
έκδοση Κοινής Απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών, είναι οι εξής:
α) Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με συμβάσεις μέγιστης διάρκειας οκτώ ή,
προκειμένου για παιδικούς σταθμούς, έντεκα μηνών για την κάλυψη παροδικών αναγκών, ή έως
ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον πρόκειται για συμβάσεις στο πλαίσιο της υλοποίησης
κοινοτικών ή λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Σημειωτέον ότι έγκριση
απαιτείται και για την ανανέωση των συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο υλοποίησης
προγραμμάτων, εφόσον παρέχεται τέτοια δυνατότητα από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 21 παρ.3 του ν.2190/1994 όπως ισχύει),
β) Συμβάσεις μίσθωσης έργου, μέγιστης διάρκειας ενός έτους
γ) Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκειας σύμβασης οκτώ μηνών, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα, φωτισμός, ύδρευση κ.λπ.)
δ) Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβασιούχοι μίσθωσης έργου αμειβόμενοι
αποκλειστικά από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο που εισπράττει ο φορέας για την παροχή της
συγκεκριμένης υπηρεσίας στους ωφελούμενους (π.χ. δημοτικά ωδεία).
Όσον αφορά τους φορείς που υπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία έγκρισης, αυτοί είναι:
•Οι ΟΤΑ α’ βαθμού (δήμοι, ΝΠΔΔ αυτών, δημοτικά ιδρύματα, Σύνδεσμοι ΟΤΑ)
• Οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις, εταιρείες κ.λπ. των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, των οποίων οι συμβάσεις εγκρίνονται πλέον από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει (άρθρο ένατο παρ.20α του ν.4057/2012).
Έτσι, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου, εφόσον απαιτείται χορήγηση έγκρισης, είτε από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, είτε υπό τη μορφή έκδοσης Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, οι ανωτέρω φορείς πρέπει να αποστείλουν τα αιτήματά τους διά των υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να προωθηθούν για έγκριση.
Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.
οικ.8920/06.03.2013 οι υπηρεσίες του Δήμου μας συνέταξαν τους σχετικούς πίνακες, προκειμένου να υποβληθούν τα αιτήματα για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Ο.Χ.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Οικονόμου είπε ότι είναι αναγκαία η πρόσληψη προσωπικού
για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του Δήμου μας, αλλά πρέπει να είναι με σχέση εργασίας
αορίστου χρόνου και όχι διάρκειας οκτώ (8) μηνών.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:
• τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2732/τ.Β΄/21-11-2011).
• την περίπτωση δ της παρ 4 του άρθρου 3 του ν. 3899/2010
• τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21
• την παρ. 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011
• τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012
• τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4071/2012
• Την υπ’ αριθ. 33/06 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98 και 236/94 όπως
ισχύουν)
• τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. οικ.8920/06.03.2013
• τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2013 (βεβαίωση αριθ.
3335/13-3-2012 της οικονομικής υπηρεσίας)
• τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
A. Θεωρεί το θέμα ως κατεπείγον
B. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2013, καθώς και τους σχετικούς πίνακες προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού έτους 2013 που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για τις κάτωθι κατηγορίες προσωπικού με σχέση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως εξής:
B1. Προσωπικό υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήμου μας για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:
α. Καθαριότητα
– Τρεις (3) Υ.Ε. Εργάτες Καθαριότητας για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ (8) μηνών.
– Δύο (2) Δ.Ε. Οδηγούς απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ (8) μήνες.
β) Ηλεκτροφωτισμό
– Δύο (2) Δ.Ε. Ηλεκτρολόγους, εγκαταστάτες συντηρητές, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.
γ. Ύδρευση – Αποχέτευση
– Δύο (2) Δ.Ε. Τεχνίτες υδραυλικοί για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ (8) μηνών.
– Έναν (1) Δ.Ε. χειριστή μηχανημάτων έργων JCB για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ (8) μηνών.
Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού είναι έλλειψη
προσωπικού, χορήγηση κανονικών αδειών και μεγαλύτερο αντικείμενο εργασίας τους θερινούς
μήνες.
Ο αριθμός των ατόμων είναι αυξημένος κατά 2 από το 2012 λόγω του ότι το 2012 δεν είχαν
προσληφθεί εργάτες καθαριότητας καθότι μέρος της καθαριότητας είχε ανατεθεί σε ιδιώτη.
B2. Προσωπικό παιδικών σταθμών για την κάλυψη παροδικών αναγκών
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών του παιδικού σταθμού του δήμου μας για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:
Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Στυλίδας
Μία (1) Π.Ε. Νηπιαγωγό για χρονικό διάστημα απασχόλησης έντεκα (11) μηνών. Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι η μοναδική μόνιμος υπάλληλος Τ.Ε. Νηπιαγωγών, όπως μας γνώρισε το καλοκαίρι θα υποβάλλει αίτηση παραίτησης (υπηρετεί μία (1) ακόμη υπάλληλος Τ.Ε. Βρεφονηπιοκομίας, με απόσπαση λόγω συνυπηρέτησης ).
Γ. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ. Α. του προϋπολογισμού έτους 2013 του σκέλους των εξόδων του Δήμου.
Κ. Α. 15.6041 εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 15.660,00 €
Κ. Α. 20.6041 » » » 80.000,00 €
Κ. Α. 25.6041 » » » 114.000,00 €
Δ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι
διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων.
Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εκδοθεί η
προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, ανάλογα με τις ανάγκες έπειτα από την έγκριση των
αρμοδίων οργάνων.
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                       ΤΑ ΜΕΛΗ
BETTAΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ               ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ                               ΤΥ

- Διαφήμιση -
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


Τελευταία Νέα

Προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία – 4 θέσεις στο Δήμο Στυλίδας

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο ΦΕΚ απεστάλη η 1Κ/2024 προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά...
- Διαφήμιση -
Σκάρλας • Moto Service

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -
Kalantzis Bros • Αποφράξεις - Μεταφορές Λυμάτων