0
Δημοσιεύτηκε 27 Μάι 2013, 10:49   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Δήμος Στυλίδας:Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων

δημαρχειο (2)

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος Στυλίδας προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό με φανερές προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο
‘‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ’’ όπως περιγράφεται στη από 14-05-2013, αριθμ. 30 μελέτη, προϋπολογισμού
40.000,00 με Φ.Π.Α και με υπάρχουσα πίστωση 40000,00 από χρηματοδότηση Δ.Π.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του άρθρου 46
του ΕΚΠΟΤΑ στο Δημοτικό Κατάστημα της Στυλίδας στις 06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013, ημέρα
ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 09:30 (έναρξη) μέχρι 10:00 (λήξη παράδοσης προσφορών).
Η διενέργεια του διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις του
2286/95 (Φ.Ε.Κ 19/Α/95), την 11389/93 Υπουργική Απόφαση περί Ενιαίου Κανονισμού Ο.Τ.Α
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), τa Π. /ΤA 394/96, 173/90, 397/88, 195/95, 370/95, 27/96, 59/96, to N.
2198/94, την ΚΥΑ 289/96, την αριθμ.Β3/54/13-5-96 απόφαση και η Π17446/2002 απόφαση
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές (φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες)
που πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια προσκομίζοντας αποδεικτικά
έγγραφα.
Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να πληροφορηθούν τους όρους της διακήρυξης στα γραφεία του
Δήμου Στυλίδας.
Δηλώσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με τη λεπτομερή διακήρυξη .
Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Στυλίδας στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Στυλίδα 27/05/2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Αρ.πρωτ. 7026
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Πληρ. Κων. Παπαχρήστου
Τηλ.: 2238350119


Niki Giannoulidou