0
Δημοσιεύτηκε 27 Φεβ 2013, 08:46   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Τι αποφάσισε ο Δήμος Στυλίδας για το τοπικό υποκατάστημα ΙΚΑ

ΙΚΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΙΚΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας,
Αρ. Απόφασης: 35/2013
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για παραχώρηση γραφείου εξυπηρέτησης κοινού για θέματα Ι.Κ.Α
Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους
2013 και ώρα 6:00 μμ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αρίθμ. 2247 – 21/2/2013 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 μελών
ήταν παρόντα τα 16 μέλη του ήτοι:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                       Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1) ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                          1) ΜΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2) ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                              2) ΜΑΝΤΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
3) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                              3) ΒΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4) ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                           4) ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5) ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                 5) ΤΣΑΛΑΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
6) ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                        6) ΑΓΑΠΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                           7) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
8) ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                      8) ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
9) ΒΡΥΝΙΩΤΗ-ΚΑΤΡΑΝΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ                    9) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ ΑΛΕΚΑ
10) ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                     10) ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11) ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                            11) ΣΤΑΘΕΛΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
12) ΠΑΠΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                     Οι οποίοι δεν προσήλθαν
13) ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                     αν και προσκλήθηκαν νόμιμα
14) ΣΠΥΡΟΚΩΣΤΑ-ΒΟΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
15) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
16) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1) ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
2) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ
3) ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ
4) ΛΑΪΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΡΑΧΩΝ
5) ΓΙΑΝΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΛΟΓΓΙΤΣΙΟΥ
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 6:00 μμ ώρα για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
Ο Δήμαρχος ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ προσκλήθηκε και παρίσταται στην συνεδρίαση.
Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο Κων/νος Στρωματιάς, υπάλληλος του Δήμου, για την
τήρηση των πρακτικών

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρονόπουλο Ιωάννη ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση της Τ.Υ. του Δήμου η οποία έχει ως εξής:
Με το υπ΄αριθμ. Πρωτ. Υ10/049/21-01-2013 έγγραφο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας εισήγησης, κοινοποιήθηκε στο τοπικό υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Στυλίδας η απόφαση του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περί αναστολής λειτουργίας του από 4/3/2013 και η μεταφορά των
δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος Στυλίδας στο Περιφερειακό υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Λαμίας.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 93 του Ν. 3463/06 με την οποία το
Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί
όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
Το γεγονός ότι το προαναφερόμενο έγγραφο- απόφαση του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπως αυτό μας
κοινοποιήθηκε, αποτελεί μείζονος σημασίας τοπικό θέμα και αφορά την συνεχόμενη υποβάθμιση
των προσφερόμενων κρατικών υπηρεσιών που χωροθετούνται στο Δήμο μας σε βάρος των Δημοτών
μας.
Το γεγονός ότι η υλοποίηση της απόφασης για αναστολή δραστηριοτήτων του τοπικού
υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Στυλίδας θα επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις ιδιαίτερα στο τομέα της
περίθαλψης και των ασφαλιστικών παροχών των δημοτών μας.
Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. για έγκριση της πρότασης της Δημοτικής Αρχής για παραχώρηση γραφείου εξυπηρέτησης κοινού για θέματα ΙΚΑ καθώς και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της σχετικής με το θέμα απόφασης.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω μετά διαλογική συζήτηση, ομόφωνα
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Εγκρίνει την παραχώρηση χώρου για δημιουργία γραφείου ασφάλισης-εξυπηρέτησης
κοινού σε θέματα ΙΚΑ, σε χώρο του Δημαρχείου Στυλίδας.
2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                       ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                    ΤΥ


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou