0
Δημοσιεύτηκε 4 Μαρ 2013, 08:10   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Δήμος Στυλίδας : Πρόσληψη βρεφονηπιοκόμου

δημαρχειο (2)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας,
Αρ. Απόφασης: 27/2013
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2013 και ώρα 6:00 μμ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αρίθμ. 2247 – 21/2/2013 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 μελών ήταν
παρόντα τα 16 μέλη του ήτοι:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                           Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1) ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                          1) ΜΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2) ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                              2) ΜΑΝΤΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
3) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                              3) ΒΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4) ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                           4) ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5) ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                 5) ΤΣΑΛΑΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
6) ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                         6) ΑΓΑΠΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                            7) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
8) ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                       8) ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
9) ΒΡΥΝΙΩΤΗ-ΚΑΤΡΑΝΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ                     9) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ ΑΛΕΚΑ

10) ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                   10) ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

11) ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                           11) ΣΤΑΘΕΛΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
12) ΠΑΠΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                  Οι οποίοι δεν προσήλθαν
13) ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                   αν και προσκλήθηκαν νόμιμα
14) ΣΠΥΡΟΚΩΣΤΑ-ΒΟΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
15) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
16) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1) ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
2) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ
3) ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ
4) ΛΑΪΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΡΑΧΩΝ
5) ΓΙΑΝΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΛΟΓΓΙΤΣΙΟΥ
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 6:00 μμ ώρα για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
Ο Δήμαρχος ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ προσκλήθηκε και παρίσταται στην συνεδρίαση.
Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο Κων/νος Στρωματιάς, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρονόπουλο Ιωάννη ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος τα εξής:
Με το υπ’αριθμ. 6317/140578/13-7-2012 έγγραφό της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας διαβίβασε το υπ’αριθμ. οικ. 28115/12-7-2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και μας ζήτησε να αποστείλουμε τα αιτήματά μας για πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με συμβάσεις μέγιστης διάρκειας οκτώ (8) μηνών ή (προκειμένου για παιδικούς σταθμούς) έντεκα (11) μηνών για την κάλυψη παροδικών αναγκών, προκειμένου να προωθηθούν για έγκριση στην Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, με την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας (απόφαση Δ.Σ., βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης,
πρόβλεψη θέσεων στον Ο.Ε.Υ. κλπ) όπως είναι γνωστή από προηγούμενες εγκυκλίους.
Με την υπ’αριθμ. 13/153/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η πρόσληψη
εκτάκτου προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του Παιδικού Σταθμού Στυλίδας και του Δημοτικού νεκροταφείου, ως κατωτέρω:
α. Μία (1) θέση ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας
β. Μία (1) θέση ΥΕ εργάτη καθαριότητας – Φύλακας δημοτικού νεκροταφείου (ταφές- εκταφές)
Το Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ’αριθμ. οικ. 47926/21-12-2012 έγγραφό του μας ανακοίνωσε ότι με την αριθμ. πρωτ: ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/118/26314/18-12-2012 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Φ.Ε.Κ. 280/A΄) όπως ισχύει, εγκρίθηκε η απασχόληση ενός (1) ατόμου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
Ο καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες του Δήμου καθώς και των ΝΠΔΔ αυτού θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο, βάσει των αντίστοιχων αιτημάτων στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2012, με προτεραιότητα στην κάλυψη αναγκών δομών κοινωνικού και προνοιακού χαρακτήρα.
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού που θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει έως οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης ή έως έντεκα (11) μήνες για παιδικούς /Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.
Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία πρόσληψης θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποδεχθεί την ανωτέρω πρόσληψη και να καθορίσει την ειδικότητα της, που να προβλέπεται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου μας, σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω μετά διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Αποδέχεται την πρόσληψη και καθορίζει την ειδικότητα του ενός (1) ατόμου που εγκρίθηκε να προσληφθεί σύμφωνα με το υπ’αριθμ. οικ. 47926/21-12-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών από την Επιτροπή του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ , με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ύστερα από σχετικό αίτημα του Δήμου μας με την αριθμ. 153/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι:
Μία (1) θέση ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας
2. Εξουσιοδοτεί το κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες που αφορούν την έκδοση της προκήρυξης και την ολοκλήρωση της πρόσληψης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ             ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ              ΤΥ


Niki Giannoulidou