0
Δημοσιεύτηκε 8 Μαΐ 2013, 11:12   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Δήμος Στυλίδας:Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια σωλήνων και λοιπών εξαρτημάτων για ζημιές ύδρευσης-άρδευσης

dimarxeio 21 ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ                                 ΗΜΕΡΟΜ. 08/05/2012            ΑΡΙΘΜ.ΠΡΤ.: 5702
ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια σωλήνων και λοιπών εξαρτημάτων για ζημιές ύδρευσης-άρδευσης
ΑΠΟΦΑΣΗ 61η/2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95
2) Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ
3) Την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B)
4)Την Κ.Υ.Α. οικ.3966/24-01-2011(ΦΕΚ 141/09-02-2011 τεύχος Β΄) και την Κ.Υ.Α 7028/03-02-2004 (ΦΕΚ 253/09-02-2004 τεύχος Β΄)
5) Τον προϋπολογισμό του Δήμου, στον Κ.Α. 25.6662.0001 στον οποίο προβλέπεται πίστωση 50000,00 ΕΥΡC για την προμήθεια σωλήνων και λοιπών εξαρτημάτων για ζημιές ύδρευσης-άρδευσης
6) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.
7) Τις αριθμ. 45/2013 και 53/2013 αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής με τις οποίες ψηφίστηκε πίστωση 50000,00 ευρώ και εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι δημοπράτησης
8) Του Ν.3852/10(ΦΕΚ 87 τεύχος Α΄)
9) την εγκύκλιο υπ΄αριθμ. Π1/3305/03-11-2010(ΦΕΚ 1789/12-11-2010, τεύχος Β΄) περί σύναψης, εκτέλεσης και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2(παρ. 5,12,13 και 16) του Ν. 2286/95

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με ανοικτές προσφορές για την προμήθεια των ειδών όπως αναλυτικά αναφέρονται στην από 23-04- 2013/αριθμ. 23 μελέτη
Β) Οι όροι του διαγωνισμού είναι αυτοί που αναφέρονται στην με αριθμ. πρωτ. 5701/08-05-2013, αποφ. 60/2013, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ και ειδικότερα:
1) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23-05-2013, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού
2) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών εφ’ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ
3) Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην από 23-04-2013/αριθμ. 23 μελέτη
4) Μαζί με την προσφορά πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν και τα εξής δικαιολογητικά:
Α) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εμπορικού ή βιομηχανικού επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
5) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
6) Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡC και να περιλαμβάνει τις κρατήσεις υπέρ τρίτων.
7) Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ή να κατατίθενται στη διεύθυνση Βενιζέλου & Θερμοπυλών, Στυλίδα, Τ.Κ. 353 00. Αρμόδιος υπάλληλος κ. Αρ. Αυγελής, μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
8) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τριών(3) μηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
9) Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή
10) Η παράδοση των προσφερόμενων υλικών θα γίνει έως 31-12-2013.
11) Η πληρωμή της συμβατικής αξίας των αγαθών θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
12) Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και η κράτηση για φόρο εισοδήματος, πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει το Δήμο.
13) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α..
14) Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Στυλίδας, και σε δύο ημερήσιες και μια εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού, πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 23 της Υ.Α. 11389/93
15) Η έγκριση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προαναφερόμενης προμήθειας αναφέρονται στην αριθμ.53/2013 Α.Ο.Ε. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 και του Ν. 2286/95

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος Στυλίδας προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό με φανερές
προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο ‘‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ’’ όπως περιγράφεται στη από 23-04-2013, αριθμ. 23 μελέτη, προϋπολογισμού 49999,93 με Φ.Π.Α και με υπάρχουσα πίστωση 50000,00 από χρηματοδότηση Δ.Π.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ στο Δημοτικό Κατάστημα της Στυλίδας στις 23 ΜΑΙΟΥ 2013, ημέρα
ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 09:30 (έναρξη) μέχρι 10:00 (λήξη παράδοσης προσφορών).
Η διενέργεια του διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις του
2286/95 (Φ.Ε.Κ 19/Α/95), την 11389/93 Υπουργική Απόφαση περί Ενιαίου Κανονισμού Ο.Τ.Α
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), τa Π. /ΤA 394/96, 173/90, 397/88, 195/95, 370/95, 27/96, 59/96, to N.
2198/94, την ΚΥΑ 289/96, την αριθμ.Β3/54/13-5-96 απόφαση και η Π17446/2002 απόφαση
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές (φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες) που πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια προσκομίζοντας αποδεικτικά έγγραφα.
Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να πληροφορηθούν τους όρους της διακήρυξης στα γραφεία του Δήμου Στυλίδας.
Δηλώσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με τη λεπτομερή διακήρυξη .
Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Στυλίδας στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Στυλίδα 09/05/2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou