0
Δημοσιεύτηκε 18 Αυγ 2014, 10:00   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Δήμος Στυλίδας:Στις 24 Αυγούστου ορκίζεται η νέα δημοτική αρχή

dimarxeio 22 630x472 ΣΤΥΛΙΔΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΟ ΟΣΚ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Στυλίδα 30/07/2014
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ           Αριθµ. Πρωτ: 10758
Ταχ. ∆/νση : Ελ. Βενιζέλου 31
Πληροφορίες: Βασ. Στεργίου
Τηλέφωνο :2238350109
FAX : 2238024783
ΠΡΟΣ:
Εκλεγέντες ∆ηµοτικούς Συµβούλους,
Συµβούλους ∆ηµοτικής Κοινότητας,
Συµβούλους Τοπικών Κοινοτήτων
Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
∆ΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για ορκωµοσία Νέας ∆ηµοτικής Αρχής»
Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη της νέας ∆ηµοτικής
Αρχής του ∆ήµου µας, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 28/2014 απόφαση του
αρµόδιου Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λαµίας, καλείσθε για την προβλεπόµενη από
το νόµο (άρθρο 52 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ Α’ 87) ορκωµοσία, στην αίθουσα
Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) στο Πάρκο του Λαού στη Στυλίδα, που
βρίσκεται στην έδρα του ∆ήµου µας, σε δηµόσια συνεδρίαση, στις 24-08-2014,
ηµέρα Κυριακή και ώρα 11.30 π.µ.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou