3
Δημοσιεύτηκε 28 Δεκ 2012, 15:30   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Εκμίσθωση έκτασης Δ.Στυλίδας για δημιουργία Σκοπευτηρίου

ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ

Από το πρακτικό της αρίθμ. 24/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας της 19ης Δεκεμβρίου 2012
Αρ. Απόφασης: 273/2012

ΘΕΜΑ:

Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση Παλιόλακκα του Δήμου Στυλίδας για δημιουργία σκοπευτηρίου – Ανακοίνωση της αριθμ.16758/14-11-12 αίτησης Σκοπευτικού Ομίλου Λαμίας

Όπως είναι γνωστό ο δήμος μας έχει στην κυριότητα του Δημοτική έκταση εμβαδού 24.642,33 τμ στη θέση Παλιόλακκα η οποία είχε εκμισθωθεί στον Σκοπευτικό όμιλο Λαμίας για λειτουργία
σκοπευτηρίου. Μετά τη λήξη της σύμβασης ο Σκοπευτικός Όμιλος επανήλθε με την αριθμ. 16758/14- 11-2012 αίτηση ζητώντας την εκ νέου εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης προκειμένου να
χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό.
Η εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων αποφασίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και ρυθμίζεται από τις
διατάξεις του άρθρου 192 του ΔΚΚ. Αν πρόκειται για επαγγελματική μίσθωση, εφαρμόζονται
παράλληλα και οι διατάξεις του Π.Δ. 34/1995 όπως ισχύουν κάθε φορά.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 192 του ΔΚΚ η εκμίσθωση των δημοτικών ακινήτων γίνεται με
δημοπρασία. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα επαναλαμβάνεται. Αν και η δεύτερη
δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία τους όρους της οποίας καθορίζει το Δ.Σ.
Η δημοπρασία διεξάγεται από Επιτροπή κατά τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, βάσει των όρων που
καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το γεγονός ότι έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για εκμίσθωση της ως άνω έκτασης παρακαλούμε όπως λάβετε σχετική απόφαση.
Σας κοινοποιούμε την αίτηση του Σκοπευτικού Ομίλου Λαμίας καθώς επίσης και την σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Στυλίδας βάση της αριθμ. 30/12 απόφασης
Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση
της Ο.Υ. Δήμου Στυλίδας , ομόφωνα
Αποφασίζει
Εγκρίνει την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης στη θέση Παλιόλακκα, για δημιουργία σκοπευτηρίου με τους όρους που θα καθορισθούν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας.


Niki Giannoulidou