Δευτέρα, 29 Μαΐου, 2023
Τσαντής • Πρατήριο Υγρών Καυσίμων

Εκμίσθωση καταστημάτων στη Δημοτική Αγορά Στυλίδας


Στις 16 Νοεμβρίου συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας προκειμένου να καθοριστούν οι όροι για τη διενέργεια ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση 4 καταστημάτων (Νο 1,4,13,16) εντός της Δημοτικής Αγοράς Στυλίδας.

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι η εκμίσθωση των ανωτέρω καταστημάτων θα γίνει με τους παρακάτω όρους:

1. Η δημοπρασία θα γίνει σε ημέρα και ώρα που θα οριστεί από τον κ. Δήμαρχο με διακήρυξή του, με φανερή πλειοδοτική προσφορά και με μεγαλύτερο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό που καθορίζεται στο άρθρο 2.Τόπος της δημοπρασίας ορίζεται η αίθουσα του Δημαρχείου Στυλίδας.

2.Σαν ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 85,00€ για τα καταστήματα Νο 4 και Νο 13 και το ποσό των 120,00€ για τα καταστήματα Νο 1 και Νο 16, το μήνα, καταβαλλόμενο στο τέλος κάθε μήνα. Η εκμίσθωση των καταστημάτων θα είναι για πέντε (5) έτη.

3.Αυτός που θα αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεων εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλεγγύως και ολοκλήρου υπεύθυνος μαζί με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης ως και την μίσθωση.

4.Ο τελευταίος πλειοδότης δεν απαιτεί κανένα δικαίωμα για αποζημίωση από την μη έγκριση των

πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της Περ. Στ. Ελλάδας Δ/νση Αυτ/σης & Αποκ/σης.

5.Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται σε δέκα ( 10 ) ημέρες από την κοινοποίηση του

αποτελέσματος που θα γίνει με αποδεικτικό παραλαβής της σχετικής απόφασης κατακύρωσης των

πρακτικών της δημοπρασίας ,να προσέλθει μετά του εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης, διαφορετικά η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε νέα δημοπρασία για την οποία βαρύνονται και οι δύο για τις τυχόν επί ελατών διαφορά του αποτελέσματος της νέας δημοπρασίας από την προηγούμενη.

6.Από την λήξη της πιο πάνω προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται ως μη γενόμενη.

7.Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι ασκούντες το επάγγελμα κρεοπώλη, ιχθυοπώλη, παντοπώλη και οπωροπώλη.

8.Η τήρηση καθαριότητας και φωτισμού του καταστήματος βαρύνει τον ενοικιαστή ο οποίος

υποχρεούται να το διαφυλάσσει από τις φθορές τις οποίες υποχρεούται να τις επισκευάζει μέσα σε προθεσμία που θα ορίζει η κ. Δήμαρχος και ύστερα από την επίβλεψη του αρμοδίου μηχανικού του Δήμου.Όταν ο ενοικιαστής δεν αποκαταστήσει την βλάβη – φθορά την εκτελεί ο Δήμος και σε βάρος του ενοικιαστή και του εγγυητή του επιβάλλει ισόποσο πρόστιμο.

9.Ο μισθωτής οφείλει να κάνει χρήση του μισθίου όλη την διάρκεια της μίσθωσης , σε περίπτωση δε αυτοβούλου εγκαταλείψεως του μισθίου για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία υποχρεούται μετά του εγγυητού του να καταβάλλει στο Δήμο όλα τα μισθώματα της μισθωτικής περιόδου παραιτούμενος του δικαιώματος κάθε δικαστικής παρέμβασης.

10. Απαγορεύεται δε κατά την περίοδο της μίσθωσης κάθε μετατροπή ή προσθήκη επί του μισθίου χωρίς την άδεια και υποδείξεως του αρμοδίου μηχανικού του Δήμου.

11.Αποκλείονται από τον διαγωνισμό όσοι οφείλουν στο Δήμο οποιαδήποτε μισθώματα από

καταστήματα δημοτικής αγοράς ή άλλη αιτία ήτοι τέλη και δικαιώματα , ανταποδοτικά τέλη κ.λ.π.

12.Κάθε ενδιαφερόμενος για να πλειοδοτήσει υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή

Τράπεζας αναγνωρισμένης ή γραμμάτιο Τ.Π. & Δανείων ίσο με το 1/10 του ετησίου μισθώματος της πρώτης προσφοράς στην αρμόδια επιτροπή.Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα αντικατασταθεί με την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ίσου ποσού με το ανωτέρω αναφερόμενο ποσοστό επί του επιτευχθέντος μισθώματος για την εξασφάλιση της έγκαιρης και μέσα στην διακήρυξη ημερομηνία καταβολής του μηνιαίου μισθώματος για το κατάστημα που έχει μισθωθεί.

Αυτή η εγγυητική επιστολή θα παραμείνει στο Δήμο για όσο χρόνο ισχύει η σύμβαση και μπορεί να καταπέσει υπέρ του Δήμου σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του μισθώματος χωρίς καμιά ειδοποίηση ή δικαστική παρέμβαση οπότε και αποβάλλεται ο μισθωτής από το μίσθιο.

13.Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, να προστατεύει αυτό από

κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται για αποζημίωση.

14.Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κατάστημα την οποία έλαβε γνώση ο ενδιαφερόμενος, ούτε για την οποιαδήποτε δουλεία σε αυτό, ούτε συνεπώς είναι υποχρεωμένος να επιτρέψει ή να μειώσει το μίσθωμα ούτε να λύσει τη σύμβαση.

15.Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει μετά τη λήξη της μίσθωσης στην κατάσταση που παρέλαβε το μίσθιο διαφορετικά ευθύνεται για την αποζημίωση.

16.Απαγορεύεται ρητά η αναμίσθωση και υπεκμίσθωση του καταστήματος από τον μισθωτή.

17. Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί μετά από επτά (7)

ημερολογιακές ημέρες στην αίθουσα της Δημαρχιακής επιτροπής, στα γραφεία του Δήμου Στυλίδας. Τα έξοδα δημοσίευσης της δημοπρασίας στις εφημερίδες θα πληρωθούν από τον τελευταίο πλειοδότη.

- Διαφήμιση -
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

- Διαφήμιση -
Stylida FM • Ραδιοφωνικός Σταθμός

Τελευταία Νέα

Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής στη Στυλίδα

Γιατί εμείς μπορούμε να εκπαιδεύουμε όλη την επικράτεια ! Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής με Εκπαίδευση στη Χρήση Αυτόματου...
- Διαφήμιση -
Stylida FM • Ραδιοφωνικός Σταθμός

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -