0
Δημοσιεύτηκε 21 Ιούν 2013, 11:18   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Η απόφαση για τον καθαρισμό του πυθμένα του αλιευτικού καταφυγίου του Αχλαδίου

ΑΧΛΑΔΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
“Mε το υπ’ αρίθμ πρωτ. 670/22-04-2013 έγγραφο του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας προς το Δήμο Στυλίδας , η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης, ζητήθηκε από το Δήμο μας η υπόδειξη κοινόχρηστου χώρου εναπόθεσης υλικών καθαρισμού του πυθμένα της θάλασσας κατά μήκος του λιμενοβραχίονα στα πλαίσια του έργου <<Συντήρηση –Επισκευή αλιευτικού Καταφυγίου Αχλαδίου>> . Ο Δήμος Στυλίδας με το υπ’ αρίθμ. 5632/02-05-2013 έγγραφο προς τη τοπική κοινότητα Αχλαδίου ζήτησε τη διατύπωση γνώμης σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ 1 Ν. 3852/2010 προκειμένω να τεθεί υπόψη στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη διαμόρφωση της τελικής απόφασης . Το τοπικό συμβούλιο Αχλαδίου με την υπ’ αρίθμ. 4/9-5-2013 ομόφωνη απόφαση του η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης, γνωματεύει αρνητικά για την εναπόθεση των φερτών υλών από το καθαρισμό του αλιευτικού λιμένα στα όρια της κοινότητας και προτείνει την εύρεση από το Δήμο κατάλληλου δημοτικού χώρου σε άλλη περιοχή του διευρυμένου Δήμου Στυλίδας. Η τεχνική υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και με γνώμονα την εύρυθμη πορεία υλοποίησης του έργου εισηγείται τη διερεύνηση κατάλληλου κοινόχρηστου χώρου στα όρια των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Εχιναίων καθ’ υπόδειξη των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων και την τελική έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Σε διαφορετική περίπτωση προτείνεται ο χώρος του παλαιού λατομείου στο Δυτικό τμήμα της πόλης της Στυλίδας ως χώρος εναπόθεσης της άμμου που θα προκύψει από τον καθαρισμό του πυθμένα του αλιευτικού καταφυγίου Τ.Κ Αχλαδίου , ο οποίος χρησιμοποιείται σήμερα για την εναπόθεση αδρανών υλικών.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω μετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Εγκρίνει, μειοψηφούντων των Δ.Σ. Καραγεώργου-Σχορετσανίτη Αλέκας, Βρυνιώτη-Κατράνη Κωστούλας, Σταθελάκου Ευσταθίου, Κυρίτση Γεωργίου και Σπυροκώστα-Βόρρη Αικατερίνης, η εναπόθεση των υλικών καθαρισμού του αλιευτικού καταφυγίου να γίνει σε κατάλληλο κοινόχρηστο χώρο μετά από διερεύνηση, στα όρια των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Εχιναίων καθ’ υπόδειξη των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων και την τελική έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Σε διαφορετική περίπτωση η εναπόθεση να γίνει στο χώρο του παλαιού λατομείου στο Δυτικό τμήμα της πόλης της Στυλίδας .
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αρίθμ. 11/2013 συνεδρίασης του Δ. Σ. Στυλίδας(12ης Ιουνίου 2013)
Αρ. Απόφασης: 100/2013
(ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ’αριθμ. 670/22-04-2013 έγγραφο του Λιμενικού Ταμείου
Φθιώτιδας)


Niki Giannoulidou