0
Δημοσιεύτηκε 1 Μαρ 2013, 09:05   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Η δωρεά των 7.365 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης στα σχολεία του Δήμου μας

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αρίθμ. 3/2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,
Αρ. Απόφασης: 15/2013
ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς πετρελαίου θέρμανσης
Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους
2013 και ώρα 1:00 μμ συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου Στυλίδας η Οικονομική
Επιτροπή ύστερα από την αριθμ. 1717 – 13/2/2013 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου-
Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75
του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν
παρόντα τα 5 μέλη του ήτοι:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
Γκλέτσος Απόστολος
Χρονόπουλους Ιωάννης
Τσιούμας Νικόλαος
Κοντού Γεωργία
Χριστοδούλου Κων/νος
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
Πετεινός Χαράλαμπος
Σταθελάκος Ευστάθιος
Ο Αντιδήμαρχος, κύριος Ιωάννης Χρονόπουλος ανακοίνωσε το θέμα και είπε τα εξής:
Ο κύριος Αγγελόπουλος ανταποκρίθηκε σε αίτημα του Δήμου Στυλίδας και μας χορήγησε δωρεάν
πετρέλαιο θέρμανσης 7.365 λίτρα από την εταιρεία του, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των
σχολείων του Δήμου μας.
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης περί αποδοχής της
δωρεάς πετρελαίου θέρμανσης στα σχολεία του Δήμου μας από τον κύριο Αγγελόπουλο.
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη της τις
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα
Αποφασίζει
Αποδέχεται τη δωρεά χορήγησης πετρελαίου θέρμανσης 7.365 λίτρα για τα σχολεία του Δήμου μαςαπό την εταιρεία του κυρίου Αγγελόπουλου.
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)


Niki Giannoulidou