Πέμπτη, 1 Ιουνίου, 2023
Τσαντής • Πρατήριο Υγρών Καυσίμων

Η καθαριότητα του Δ.Στυλίδας σε ιδιωτική εταιρεία για τους επόμενους 4 μήνες

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΠΟ ΨΗΛΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 71/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Στη Στυλίδα στις 03/06/ 2013 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας και εκτός ημερησίας διατάξεως λόγω αναβολής προηγούμενης συνεδρίασης  και λόγω του κατεπείγοντος του θέματος συζητήθηκε η  έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης της εργασίας με τίτλο: « Καθαρισμός δημοτικών οδών – πλατειών αποκομιδή απορριμμάτων » και η  λήψη απόφασης για την έναρξη των διαδικασιών (πρόχειρος διαγωνισμός) για τη σύναψη δημοσίας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας λόγω αδυναμίας εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του δήμου βάση του Ν. 3979/11 αρ. 61 (Σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας) –για την χρονική περίοδο 15 Ιουνίου 2013 έως 15 Οκτωβρίου 2013 .»
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν.3852/2010, την αριθ. 24/2013 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου, την Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης καθώς τέλος τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Εγκρίνει την μελέτη για την εκτέλεση της εργασίας: « Καθαρισμός δημοτικών οδών – πλατειών αποκομιδή απορριμμάτων » μετά από πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές.
2. Ψηφίζει πίστωση 70.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 20.6277.0001 του προϋπολογισμού του έτους 2013.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ:
« ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
Αντικείμενο Διαγωνισμού:
Αντικείμενο της παρούσας υπηρεσίας είναι ο καθαρισμός όλων των οδών και κοινοχρήστων
χώρων, στα τμήματα των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Στυλίδας, όπως αυτή περιγράφεται
στη με αριθμό 24/2013 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσης. Τα τμήματα των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Στυλίδας στις οποίες και θα
συντελούνται οι ανωτέρω εργασίες είναι τα ακόλουθα:
1. Η Δημοτική Ενότητα Στυλίδας 2. Η Δημοτική Ενότητα Ραχών 3. Η Δημοτική Ενότητα
Πελασγίας
Η συνολική δαπάνη της εργασίας η οποία θα καλυφθεί από δημοτικούς πόρους και θα βαρύνει
τον Κ.Α. 20.6277.0001 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2013, ανέρχεται στο συνολικής
πίστωσης 70.000,00 € (με Φ.Π.Α. ) σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 2362/1995 & Ν. 3731/2008.
Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία « Καθαρισμός δημοτικών οδών – πλατειών
αποκομιδή απορριμμάτων », προϋπολογισθείσας δαπάνης 70.000,00 €.
Προϋπολογισμός:
56.910,57 € πλέον Φ.Π.Α. 23% 13.089,43 €, ήτοι συνολικά 70.000,00 €.
Διαδικασία Διεξαγωγής:
Πρόχειρος Διαγωνισμός.
Κριτήριο κατακύρωσης:
τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το σύνολο της εργασίας.
Ημερομηνία, Ώρα και Τόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού:
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 13 Ιουνίου 2013 από ώρα 10:00 έως 10:30 (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας στην οδό Ελ. Βενιζέλου 31, Στυλίδα 35100, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Σε περίπτωση επανάληψης του διαγωνισμού, αυτός θα διεξαχθεί στις 20 Ιουνίου 2013 από ώρα 10:00 έως 10:30.
Παραλαβή Διακήρυξης και Παροχή Διευκρινίσεων επί αυτής:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων του διαγωνισμού και να
παραλαμβάνουν τη διακήρυξη αυτού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας (Ελ. Βενιζέλου 31, Στυλίδα 35100, 2238350121). Κα
Τσαγιάννη Παρασκευή.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Στυλίδα
Αρ. Πρωτοκόλλου :
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
06 Ιουνίου 2013
…7854………

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Εγγύηση συμμετοχής ίση με το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της Εργασίας
(χωρίς το Φ.Π.Α), ήτοι ύψους 2.845,55 ευρώ.
Δικαίωμα Συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι
συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας και
διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση του έργου και έχουν εκτελέσει
ήδη με επιτυχία παρόμοιες εργασίες συγκρίσιμης έκτασης σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, στην Ελλάδα
ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δαπάνες Δημοσίευσης:
Οι δαπάνες δημοσίευσης του αρχικού διαγωνισμού και του τυχόν επαναληπτικού θα βαρύνουν
τον ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία.
Ο Δήμαρχος
Γκλέτσος Απόστολος

- Διαφήμιση -
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

- Διαφήμιση -
Stylida FM • Ραδιοφωνικός Σταθμός

Τελευταία Νέα

Δήμος Στυλίδας: Δηλώσεις συμμετοχής για δωρεάν μεταφορά στα Ψωρονέρια

Ο Δήμος Στυλίδας σας ενημερώνει πως τις προσεχείς ημέρες θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια του λεωφορείου για τη δωρεάν μεταφορά...
- Διαφήμιση -
Stylida FM • Ραδιοφωνικός Σταθμός

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -