0
Δημοσιεύτηκε 9 Απρ 2020, 17:53   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Λιμεναρχείο Στυλίδας: 5.000 ευρώ το πρόστιμο για τους παραβάτες

screen-shot-2020-04-09-at-17.48.12

Πέμπτη, 09 Απριλίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας γνωρίζεται ότι σύμφωνα με διαταγές Υ.ΝΑ.Ν.Π. για τη μη συμμόρφωση με τα μέτρα της Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ 20009/20-03-2020 ΚΥΑ (Β ́944) «Επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίου και σκαφών και του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην Ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης Κορωνοιου COVID- 19, για το χρονικό διάστημα από 21-03-2020 και ώρα 06:00 έως και 21-04-2020 και ώρα 06:00» όπως τροποποιήθηκε με Αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ 23450/07-04-2020 ΚΥΑ (Β ́1209),επισημαίνονται και οι κυρώσεις που προβλέπονται στην πργ. 5 του εικοστού τρίτου άρθρου της από 14-03-2020 ΠΝΠ (Α ́64) η οποία προστέθηκε με το εξηκοστό ένατο άρθρο της από 20-03-20 ΠΝΠ (Α ́68), ήτοι «στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τα μέτρα της παρ.1 του παρόντος , χωρίς να θίγονται οι προβλεπόμενες στην παρ. 6 του άρθρου πρώτου τις από 25-02-2020 ΠΝΠ (Α ́42) ποινικές κυρώσεις και οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ».Niki Giannoulidou