0
Δημοσιεύτηκε 27 Μάι 2015, 08:16   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας:Συλλογή προσφορών για τη φύλαξη των λιμενικών εγκαταστάσεων Στυλίδας

ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΥΛΙΔΑΣ-ΦΡΑΧΤΗΣ (14)

Το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην συλλογή σφραγισμένων προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ανά εργατοώρα (ωριαία αποζημίωση ανεξαρτήτως ημέρας και ώρας) για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση των εργασιών φύλαξης των λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένα Στυλίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ασφαλείας ISPS, σε ιδιωτική εταιρεία φύλαξη, προϋπολογισμού εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (62.000,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για ένα (1) έτος και με δυνατότητα εκ μέρους του Λ.Τ.Φθιώτιδας αυτοδίκαιης παράτασης της σύμβασης έως και ένα (1) έτος με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ύστερα από απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής Φθιώτιδας και ανάλογα με τις ανάγκες του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας, για την εφαρμογή του σχεδίου ασφαλείας του λιμένα Στυλίδας (ΣΑΛΕ).

Προσφορά μπορεί να καταθέσει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που διαθέτει όλα τα δικαιολογητικά, ατομικά ή με νόμιμο εκπρόσωπό τους, είτε να την αποστείλουν ταχυδρομικά στο Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορέα που θα απευθύνεται στο Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας (Στυλίδα με Τ.Κ.35300), μέχρι τη 15:00 ώρα της 5ης Ιουνίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας

Πρόεδρος Σύρμος Ιωάννης τηλ.22380-22360 , email: limstyl@otenet.gr

stilida.com


Niki Giannoulidou