0
Δημοσιεύτηκε 19 Οκτ 2015, 08:44   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Μητροπολίτης Φθιώτιδας:”Το κυνήγι απαγορεύεται για τους Ιερείς”

papasstop 620x446 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΝΗΓΙ ΙΕΡΕΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Προς τους Αιδεσιμωτάτους Εφημερίους

της καθ  ημᾶς Ιεράς Μητροπόλεως.

Αγαπητοί αδελφοί.

Επειδή κληρικοί τινές εις την μηνιαίαν Ιερατικήν Σύναξιν του Σεπτεμβρίου τ.ε. έθεσαν το ερώτημα, εάν είναι επιτρεπτόν εις τον Ιερέα το κυνήγι, δηλαδή η αναζήτηση, η καταδίωξη και η σύλληψη ή θανάτωση αγρίων ζώων, που ζουν ελεύθερα στο φυσικό τους περιβάλλον, σας αποστέλλω το Εγκύκλιο τούτο Σημείωμα δια την ενημέρωσίν σας και την αποφυγήν δυσαρέστων καταστάσεων δι ἐκείνους, που αρέσκονται να επιδίδονται εις την θήραν, δηλαδή στο κυνήγι και ως εκ τούτου οπλοφορούν.

Περί του θέματος τούτου υπάρχει εκπεφρασμένη η θέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας δια της υπ ἀριθ. πρωτ. 1068/1513/13.6.2006 απαντήσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου προς την Διεύθυνσιν Κρατικής Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας, εις την οποίαν ρητώς ορίζει: «Η Ιερά Σύνοδος, έχουσα υπ  ὄψει τους Ιερούς Κανόνας, ΞΕ τῶν Αγίων Αποστόλων και Η  Μ. Βασιλείου, ως και την υπ ἀριθ. 24/25.5.2006 εισήγησιν της αρμοδίας Συνοδικής Επιτροπής Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων, ήχθη εις την Απόφασιν της πλήρους απαγορεύσεως της οπλοκατοχής και οπλοχρησίας εις τους Κληρικούς, μηδέ της θήρας εξαιρουμένης, αφ ἑνός μεν διότι δεν συνάδει η οπλοφορία προς το ιερατικόν σχήμα, αφ ἑτέρου δε δια την προστασίαν και των ιδίων, ίνα μη καταστούν υπαίτιοι φόνου και εκπέσωσι της Ιερωσύνης των».

Στην εξάσκηση του «χόμπι» αυτού, που είναι για μερικούς το κυνήγι, υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι. Μόλις προσφάτως εδώ εις την περιοχήν μας κυνηγοί εφόνευσαν κατά λάθος συναδέλφους τους και εβυθίσθη ο τόπος μας σε μεγάλο πένθος.

Εάν για τους κοσμικούς είναι επικίνδυνο το κυνήγι, πόσο μάλλον είναι για τους κληρικούς και τους υποψηφίους Ιερείς. Όποιος ακουσίως φονεύσει, κωλύεται δια να εισέλθει εις την Ιερωσύνην. Και όποιος Ιερεύς φονεύσει, αποβάλλεται της Ιερωσύνης, διότι εμολύνθηκε με τον ακούσιο φόνο. Οι Ιεροί Κανόνες υπαγορεύουν:

«Καν γαρ ακουσίως τις φονεύση άνθρωπον ούτε ιερωσύνης τεύξεται και απόβλητος ταύτης ως τω φόνω μιανθείς έσεται» (65ος Αποστολικός Κανών). «Καν ακουσίως τις γένηται εν τω του φόνου μιάσματι, ως ήδη βέβηλον αυτόν από του άγους γενόμενον, απόβλητον ιερατικής χάριτος ο κανών απεφήνατο» (Άγιος Γρηγόριος Νύσσης). Δεν ημπορεί ο φονευτής να προσφέρει το Ιερόν Μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας, επειδή φέρει ακαθάρτους χείρας. Δια τούτο καθαιρείται και αποβάλλεται του Ιερατικού χορού.

Έχω υπ’ όψιν μου περιπτώσεις ιερέων, παλαιών και συγχρόνων, οι οποίοι επιδίδονται μετά μανίας εις το κυνήγι και εξέρχονται εις τους αγρούς και εις τα δάση για να θηρεύσουν. Εάν και τώρα υπάρχουν μερικοί, πρέπει να καταθέσουν το όπλο τους και να συμμορφωθούν απόλυτα με την απόφασιν της Εκκλησίας. Εάν παρακούσουν παίζουν επικίνδυνα με την Ιερωσύνη τους. Ο μισόκαλος διάβολος στήνει πολλές παγίδες και ουαί και αλλοίμονον, εάν μας βάλει στόχο. Είναι κρίμα και μεγάλη αμαρτία για την μανία του κυνηγιού, να χάσει κανείς την Ιερωσύνη του.

Πατρικώς συμβουλεύω πάντας να επιδείξετε την δέουσαν προσοχήν εις το ως άνω θέμα. Ο Ιερεύς είναι Ναός του Θεού και πρέπει αυτόν τον Ναόν να διατηρεί καθαρόν από παντός μολυσμού κάι δη από το βδέλυγμα της ανδροφονίας.

«Αρνησάμενοι την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας σωφρόνως και δικαίως και ευσεβώς ζήσωμεν εν τω νυν αιώνι…» (Τιτ. 2,11).

Μετά πατρικών ευχών.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou