0
Δημοσιεύτηκε 9 Νοέ 2013, 11:01   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Νέα συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Στυλίδας-Τα θέματα που θα συζητηθούν

Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ -8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Στυλίδας την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013 στις 18:30 στο Δημαρχείο Στυλίδας.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: 13η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2013
Θέμα 2ο: Έγκριση διενέργειας προμηθειών
Θέμα 3ο: Εξουσιοδότηση δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου που αφορά την αγορά ακινήτου για
κατασκευή εντός αυτού υδατοδεξαμενής άρδευσης της τριτοβάθμιας εγκατάστασης επεξεργασίας
λυμάτων (Ε.Ε.Λ) της Τ.Κ Γλύφας, που εντάσσεται στην πράξη «Διαχείριση λυμάτων ευρύτερης
παραλιακής ζώνης Καραβομύλου – Ραχών» (Ο.Π.Σ. 346675)
Θέμα 4ο: Εισήγηση – Υπόμνημα Τεχνικής Υπηρεσίας για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους
Θέμα 5ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δ.Ε Πελασγίας
Θέμα 6ο: Ορισμός εκπροσώπου για τη διοικητική παραλαβή για χρήση του έργου «Δίκτυο άρδευσης στην περιοχή Βαθυκοίλου του Δήμου Στυλίδας»
Θέμα 7ο: Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένου εσόδου από τέλη ύδρευσης (Μούτσελου Λουκά)
Θέμα 8ο: Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένου εσόδου από τέλη ύδρευσης (Ματσουκά Κων/νου)
Θέμα 9ο: Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένου εσόδου από τέλη ύδρευσης (Καραγιάννη Αθανάσιου)
Θέμα 10ο: Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένου εσόδου από τέλη ύδρευσης (Κοντοβά Πηνελόπης)
Θέμα 11ο: Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένου εσόδου από τέλη ύδρευσης (θεοδώρου Ζήνα)
Θέμα 12ο: Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένου εσόδου από τέλη ύδρευσης (Τρίγκας Κων/νος, Γρηγορόπουλος
Βασίλειος, Ζώμας Σπύρος, Σύρμος Χρήστος, Κυριακούδη Σταματία, Τσάνης Κων/νος)
Θέμα 13ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών αυτοκινήτων και μηχανημάτων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος
Θέμα 14ο: Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας εκσκαφής στην Δ.Ε.Δ.Η.Ε. Α.Ε
Θέμα 15ο: Λήψη απόφασης για μετακίνηση θέσης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου του κ. Μπαλατσού Βασιλείου του Γεωργίου, από την υπάρχουσα θέση στην περιοχή των εργατικών κατοικιών του Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ: 3684/2009/29-12-2010 απόφαση του πρώην Νομάρχη Φθιώτιδας, σε άλλη κενή θέση, που υπάρχει ανακαλούμενη άδεια, σύμφωνα με τον νέο Νόμο 4093/2012
Θέμα 16ο: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ.: Δ.Α./Φ.40.Γ./4148/05-08-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής
Ενότητας Φθιώτιδας
Θέμα 17ο: Έγκριση διάθεσης λεωφορείου του Δήμου για τη μεταφορά μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Λαμίας
Θέμα 18ο : 14η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2013


Niki Giannoulidou