0
Δημοσιεύτηκε 13 Φεβ 2013, 07:30   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Νέος Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας είναι…..

ποιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 2013 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΝΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Στυλίδα 12 – 02 – 2013
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ                                                                                    Αριθμ.Πρωτ: 1659
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. /νση : Ελ Βενιζέλου 31                                                                         Αριθμ. Απόφ.: 17
35300 ΣΤΥΛΙΔΑ
Πληροφορίες: Β.Στεργίου
Τηλέφωνο : 2238350109
FAX : 2238022572
ΘΕΜΑ:Ορισμός Αντιδημάρχου ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη
1. Τη διάταξη του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την υπ’αριθμ. 41/14-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Το πρακτικό της Ειδικής Συνεδρίασης της 27ης Ιανουαρίου 2013 στην οποία
έγινε η εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
4. Την υπ’αριθμ. 1036/21380/6-2-2013 απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας «Έλεγχος νομιμότητας πρακτικού για την εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Στυλίδας, μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη διετία 2013-2014.
5. Την υπ’αριθμ. 57/2013 απόφαση του Δημάρχου Στυλίδας με την οποία ορίσθηκαν οι Αντιδήμαρχοι για τη διετία 2013 – 2014 και μεταβιβάσθηκαν αρμοδιότητες.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουμε πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας για τα έτη 2013-2014 την Αντιδήμαρχο του Δήμου Στυλίδας, κ. Γεωργία Κοντού του Τηλέμαχου.
Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί ανάλογα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou